Najvyššie počty prvákov na SŠ sú záväzné aj pre prestupy

Najvyššie počty prvákov na SŠ sú záväzné aj pre prestupy

„Prestup žiakov do prvého ročníka strednej školy, ktorí sú financovaní podľa § 4 ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení je možný len v rámci upraveného najvyššieho počtu žiakov podľa § 29 ods. 5 a 6 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Uvedené sa netýka žiakov, ktorí prestúpili do prvého ročníka strednej školy zo závažných zdravotných dôvodov alebo závažných rodinných dôvodov,“ vyplýva zo stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, o ktoré požiadala ASŠŠZS.

Na základe otázok viacerých členov Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska požiadala MŠVVaŠ SR o usmernenie výkladu zákona k prestupom žiakov prvých ročníkov pre školský rok 2019/2020.

Prinášame Vám kompletné stanovisko, ktoré nám poskytol Ing. František Priesol, riaditeľ odboru stredných škôl a konzervatórií MŠVVaŠ SR:

„Podľa § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 209/208 Z. z. samosprávny kraj určuje do 15. novembra pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa osobitného predpisu pre prijímacie konanie pre príslušný školský rok.

Podľa § 29 ods. 5 a 6 citovaného zákona ministerstvo školstva zverejňuje k 31. januáru 2019 upravený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory pre školský rok 2019/2020.

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prestup žiaka do inej strednej školy na ten istý alebo iný študijný odbor alebo učebný odbor povoľuje riaditeľ strednej školy.

Podľa § 35 ods. 6 školského zákona prestup žiaka do inej strednej školy sa len vo výnimočných prípadoch umožňuje aj v priebehu prvého ročníka. Výnimočnými prípadmi, v ktorých sa povoľuje prestup žiaka v priebehu prvého ročníka sú prestup zo závažných zdravotných dôvodov alebo závažných rodinných dôvodov (najmä zmena  bydliska).

 

Z vyššie uvedených ustanovení zákona vyplýva, že prestup žiakov do prvého ročníka strednej školy, ktorí sú financovaní podľa § 4 ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení je možný len v rámci upraveného najvyššieho počtu žiakov podľa § 29 ods. 5 a 6 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Uvedené sa netýka žiakov, ktorí prestúpili do prvého ročníka strednej školy zo závažných zdravotných dôvodov alebo závažných rodinných dôvodov.

Poskytnutie finančných prostriedkov na začínajúci školský rok podľa § 4 ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov pre žiaka, ktorý prestúpil, je podmienené skutočnosťou, že uvedený žiak sa stane žiakom strednej školy,  na ktorú prestúpil, do 15. septembra začínajúceho školského roka.“

„Všetci žiaci, ktorí prestúpia do prvého ročníka z iných ako závažných zdravotných alebo závažných rodinných dôvodov musia byť prijatí v rámci najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka v dennej forme štúdia určeného samosprávnym krajom alebo upraveného počtu žiakov 1. ročníka zverejneného MŠVVaŠ SR“.

Ing. František Priesol

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu Európsky učiteľ 21. storočia

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu Európsky učiteľ 21. storočia

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu s názvom Európsky učiteľ 21. storočia v dňoch 2. – 4. júla 2019 v Bratislave, ktorú organizuje Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Cieľom medzinárodnej konferencie je prezentovať inovácie v edukačnom procese a možnosti uplatnenia najlepších zahraničných skúseností v podmienkach slovenských škôl.

Na konferencii vystúpia zahraniční delegáti a v rámci workshopov budú so slovenskými učiteľmi hľadať možnosti uplatnenia zahraničných inovácií v podmienkach slovenských škôl v týchto oblastiach:

  • Používanie technológií a sociálnych médií v triede
  • Dôležitosť spätnej väzby v pedagogickej praxi
  • Vplyv hodnotenia na podporu zručností pre 21. storočie
  • Vytvorenie kultúry profesionálnej spolupráce a vzájomného učenia sa medzi učiteľmi
  • Rozvíjanie zručností žiakov pre 21. storočie – učíme pre zajtrajšok

Programový plán:

Hlavné prednášky: 60 minút (40 + 20 minút pre otázky publika)

Odborný vstup: 60 minút (10 minútová OECD prezentácia + 50 minútová panelová diskusia + priestor na otázky publika)

Pracovná fokusová skupina: 90 minút (4 paralelné skupiny na každom odbornom vstupe)

Témy odborných vstupov:

Téma č. 1: Využívanie technológií a sociálnych médií v triede.

Ako môžu učitelia a žiaci využiť nové technológie a sociálne médiá na podporu vzdelávania?

OECD moderátor: Aakriti Kalra

Téma č. 2: Použitie hodnotenia na podporu zručností 21. storočia. 

Ako sa musí zmeniť hodnotenie v triede s cieľom podporiť zručnosti 21. storočia?

OECD moderátor: Christa Rawkins

Téma č. 3: Vytváranie kultúry profesionálnej spolupráce medzi učiteľmi.

Prečo záleží na spolupráci učiteľov  a ako vyzerá efektívne profesionálne učenie?

OECD moderátor: Thomas Radinger

Téma č. 4: Učíme pre zajtrajšok

Ako môžeme  naučiť študentov kreativitu, riešenie problémov, a zručnosti spolupráce, ktoré sú potrebné na prekonanie komplexných výziev 21. storočia?

OECD moderátor: Pablo Fraser

Téma č. 5: Spätná väzba je dôležitá

Ako zhromažďujeme a využívame spätnú väzbu od študentov, rovesníkov, rodičov a lídrov v školách na zlepšenie praxe?

OECD moderátor: Ricardo Espinoza

Semináre k novému Zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch

Semináre k novému Zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch

Od 1. septembra 2019 bude platiť nový Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý do praxe prináša viacero zmien.  ASŠŠZS pre Vás spracovala prehľad pripravovaných školení a seminárov k tomuto zákonu, ktoré sa už od tohto týždňa organizujú v rôznych kútoch Slovenska.

Podľa informácií zverejnených na stránkach MŠVVaŠ SR má Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch priniesť nové právo na ochranu pred sociálno-patologickými javmi na pracovisku, akými sú mobbing, bossing, ale aj staffing (šikanovanie nadriadených), zavedenie inštitútu Etického kódexu, profesionalizáciu výkonu pedagogickej a odbornej činnosti, prispôsobovanie ďalšieho vzdelávania potrebám škôl a školských zariadení, novú kategória odborného zamestnanca – kariérový poradca či znižovanie úväzkov niektorých kategórií zamestnancov. Rozšíril sa o možnosti príplatkov za inovačné vzdelávanie, prechodné obdobie na vyplácanie príplatkov v profesijnom rozvoji sa predĺžilo na 7 rokov, odstránila sa povinnosť špecializačného vzdelávania pre triednictvo, zvýšil sa príplatok za jazykovú skúšku a pod.

Vzhľadom na množstvo nevyjasnených otázok sa k prijatému zákonu organizujú pracovné semináre, ktorých prehľad prinášame na tejto mape.

1. Mapu priebežne aktualizujeme na základe informácií o seminároch, ktoré sú voľne prístupné na internete s pozvánkami/odkazmi na stránky, ktoré o nich informujú. Môže sa stať, že školenie vo Vašom okolí sme nezaznamenali, ak nám pošlete informáciu, doplníme ho.

2. Na mape už neuvádzame semináre s ukončeným prihlasovaním z dôvodu naplnenia kapacity.

3. Miesta a semináre, ktoré zverejňujeme, mohli medzičasom naplniť kapacitu, preto je dôležité kontaktovať organizátorov.

4. ASŠŠZS nie je organizátorom, v mape len zosumarizovala verejne dostupné údaje, ktoré sa mohli medzičasom zmeniť.

Posledná aktualizácia: 27. 5. 2019

Prečítajte si tiež

ASŠŠZS: Podporte stiahnutie a dopracovanie zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch

(február 2019)

Úspech pilotného ročníka Akadémie riaditeľov motivuje. Zapojte sa aj Vy!

Úspech pilotného ročníka Akadémie riaditeľov motivuje. Zapojte sa aj Vy!

„Projekt Akadémie považujem za veľmi prínosný a „lastovičku“, ktorá by mala nasmerovať vzdelávanie riaditeľov k tak potrebnému získavaniu vedomostí v ich riadiacej činnosti,“ zdôraznila Ľubica Petríková, viceprezidentka ASŠŠZS pre školy, ktorá sa zúčastnila na záverečnom odovzdávaní certifikátov absolventom pilotného ročníka Akadémie riaditeľov 13. – 15. mája 2019 v Liptovskom Mikuláši.

Certifikát v pilotnom ročníku Akadémie riaditeľov získalo 20 absolventov, z nich 2 zo súkromných škôl:

Akadémia riaditeľov, ktorú organizuje spoločnosť Profesia, spája riaditeľov základných a stredných škôl s odborníkmi z firiem, neziskového sektora aj inovatívnych škôl, aby im sprostredkovala kvalitné vzdelávanie v starostlivosti o ľudské zdroje. Vybraní uchádzači v bezplatnom doplnkovom kurze absolvujú tri vzdelávacie moduly manažérskych zručností zamerané na prax v kontexte školstva. Pri jej vzniku stála aj ASŠŠZS ako odborný partner pre vytvorenie obsahu modulov pilotného ročníka – Ľubica Petríková a Saskia Repčíková boli odborné garantky.

„Atmosféra plná pohody, profesionality a zmysluplnosti vypovedá za všetko,“ priblížila Ľ. Petríková dianie počas záverečných prezentácií, „Profesii držím palce aj v nasledujúcich ročníkoch Akadémie pre riaditeľov“.

 Do nového ročníka Akadémie pre riaditeľov základných a stredných škôl sa môžete zapojiť aj Vy. Registrácia sa končí 31. mája 2019.

Podrobnejšie informácie získate na adrese www.edujobs.sk/akademia

Kontakt: Anna Podlesná, mobil: 0903 902 439, email: podlesna @ profesia.sk

S Annou Podlesnou, manažérkou Akadémie pre riaditeľov, sa naši členovia mali možnosť stretnúť aj počas Slávnostnej konferencie pri príležitosti 25. výročia založenia ASŠŠZS.

Titulná fotografia: Z workshopu v Košiciach 25. 9. 2018. Na fotke prvá sprava Ľ. Petríková, autor: profesia.sk

Fotografia v texte: Spoločná fotografia prvých absolventov Akadémie riaditeľov, autor: profesia.sk

Upozornenie Správnej rady ASŠŠZS

Upozornenie Správnej rady ASŠŠZS

Správna rada ASŠŠZS po viacerých upozorneniach svojich členov reaguje na PROFORMA faktúry, ktoré v posledných dňoch prichádzajú nielen našim členom, ale množstvu rôznych škôl na Slovensku a ich vystavovateľom je Asociácia škôl Slovenskej republiky, Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 51076403.

„Uvedená PROFORMA faktúra na sumu 120 € a spoločnosť, ktorá ju rozposlala, nemá nič spoločné s našou organizáciu a vykazuje známky neoprávneného konania (neplatný QR kód).

Odporúčame  našim členom uvedenú PROFORMO faktúru neuhrádzať.

Výzva ECNAIS k podpore miesta nezávislých škôl aj v agende pred eurovoľbami 2019

Výzva ECNAIS k podpore miesta nezávislých škôl aj v agende pred eurovoľbami 2019

Európska rada národných asociácií nezávislých škôl (ECNAIS) vyzýva kandidátov zo všetkých strán a štátov, aby prijali slobodu vzdelávania ako jednu z hlavných tém svojho programu do volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019.

„Deklaráciou zameriavame pozornosť na význam slobody vzdelávania pre budúcnosť Európy a na podporu naštartovania diskusie v rámci budúceho Európskeho parlamentu,“ zdôrazňuje Rodrigo Queiroz e Melo, predseda ECNAIS.

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 – Návrhy ECNAIS pre Európu ľudí, zjednotených v rozmanitosti.

Dňa 26. mája 2019 sa uskutočnia európske voľby. Podľa zmlúv je vzdelávanie v kompetencii členských štátov. Európsky parlament ako politická inštitúcia má však zásadnú úlohu pri podpore budovania Európskej únie štátov, ktoré konajú v súlade s Chartou základných práv Európskej únie.

Článok 14 Charty základných práv Európskej únie zakotvuje slobodu vzdelávania nasledovne: „Sloboda zakladať vzdelávacie inštitúcie za predpokladu dodržiavania demokratických zásad a právo rodičov zabezpečiť vzdelanie a výchovu svojich detí v zhode s ich náboženským, filozofickým a pedagogickým presvedčením sa rešpektuje v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré upravujú výkon tohto práva.“

Toto základné právo v rámci Európskej únie bolo zohľadnené v uznesení parlamentu z júna 2018 v súvislosti s modernizáciou vzdelávania v Európe. Toto uznesenie schválila veľká väčšina parlamentu a mal sa ním riadiť nový parlament.

Pre ECNAIS s rešpektom k suverenite jednotlivých štátov vo vzdelávaní, existuje priestor pre európske inštitúcie, aby budovali na tom, čo je prijaté v súvislosti so slobodou vzdelávania. Preto predkladáme obavy a návrhy, ktoré by sa mali riešiť počas budúceho mandátu Európskeho parlamentu.

Sloboda a rozmanitosť vo vzdelávaní

– napriek rôznym nariadeniam, ktoré sa dotýkajú nezávislosti škôl na úrovni štátov, musia všetky členské štáty rešpektovať právo občianskej spoločnosti na zriadenie vzdelávacích zariadení v súlade s náboženským, filozofickým a pedagogickým presvedčením rodičov. V súlade s tým by sa mali poslanci Európskeho parlamentu, ktorí pôsobia v oblasti vzdelávania, zaviazať k neukladaniu jednotných vzdelávacích modelov a mali by odstraňovať neprimerané prekážky kladené rozmanitosti vo vzdelávaní, vrátane finančných.

Rozmanitosť a účasť

– Európsky parlament by mal vyslyšať nezávislé vzdelávanie a poslanci parlamentu by mali rešpektovať a podporovať právo, aby bolo prítomné v prebiehajúcich rozhodovacích procesoch.

Uznanie a podpora

– vzhľadom na to, že 18,7% študentov v Európe študuje na nezávislých školách, Európsky parlament by mal vytvoriť medziskupinu pre slobodu vzdelávania a nezávislé školy.

Vyzývame kandidátov zo všetkých strán a štátov, aby prijali slobodu vzdelávania ako jednu z hlavných tém svojho programu do volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019.

 

Ďalšie informácie Vám poskytne secretariat@ecnais.org

(pracovný preklad: sgh)

Európska rada národných asociácií nezávislých škôl (ECNAIS – European Council of National Associations od Independent Schools) je nekonfesiojné apolitické európske združenie, ktoré spája asociácie nezávislých škôl z jednotlivých štátov. Víziou asociácie je podpora dialógu v rámci krajín a podpora slobody vzdelávania pre rodičov a pedagógov.

Výzva: Máte inovatívny nápad v oblasti globálneho vzdelávania? GENE odmení najlepšie!

Výzva: Máte inovatívny nápad v oblasti globálneho vzdelávania? GENE odmení najlepšie!

Máte inovatívny nápad na aktivitu v oblasti globálneho vzdelávania? Zapojte sa do výzvy GENE a získajte cenu do 10 000 eur.

Globálne vzdelávanie napomáha zmenu postojov ľudí, otvára oči a myseľ ľudí voči lokálnej a globálnej realite okolo nás. Európska sieť pre globálne vzdelávanie (GENE – Global Education Network Europe) v roku 2019 vyhľadáva inovatívne nápady v rámci globálneho vzdelávania, ktoré uľahčujú transformačné učenie a otvárajú pohľady a mysle ľudí na realitu sveta na miestnej i globálnej úrovni – ak ste inštitúcia, ktorá realizuje takého aktivity a máte inovatívny nápad, vyplňte jednoduchú dvojstranovú prihlášku v anglickom jazyku, pripravte krátke amatérske video a pošlite ich do 4. júna 2019.

Snahou GENE je podpora experimentovania, skúmania nových prístupov a spôsobov riešenia rôznych výziev pod tlakom miestnej i celosvetovej reality vo formálnom i neformálnom vzdelávaní.

O najlepších nápadoch v rámci celej Európy rozhodne medzinárodná komisia do 15. septembra 2019 a odovzdanie cien sa uskutoční na slávnostnej ceremónii počas 41. zasadnutia okrúhleho stola na Malte 18. októbra 2019.

Ďalšie zaujímavé príklady inovatívnych nápadov budú zverejnené a disttrubuované prostredníctvom publikácie.

ASŠŠZS: Stanovisko k návrhu zákona o predĺžení povinnej školskej dochádzky

ASŠŠZS: Stanovisko k návrhu zákona o predĺžení povinnej školskej dochádzky

Vážne výhrady k zrušeniu nultého a prípravného ročníka ZŠ, nemožnosť odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky a obmedzenie slobodnej voľby vzdelávacej cesty v rozmanitých programoch a typoch predprimárneho vzdelávania a výchovy,  plošné zavádzanie povinného predprimárneho vzdelávania detí od rovnakého veku 5 rokov, al nie veku, kedy je to pre ich budúci vývoj najvhodnejšie – toto je len časť  dôvodov, pre ktoré ASŠŠZS odmieta poslanecký návrh novely Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý je zameraný na uzákonenie predĺženia povinnej školskej dochádzky na 11 rokov so začiatkom od 5 rokov veku dieťaťa.

Pripomienka k celému návrhu zákona – návrh na stiahnutie zákona ako celku

Cieľom predloženého návrhu novely zákona má byť (cit.) „zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole. Touto právnou úpravou sa povinná školská dochádzka predlžuje zo súčasných desať rokov na jedenásť rokov. Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole bude trvať jeden školský rok. V prípade, že po jednom roku povinného predprimárneho vzdelávania dieťa nebude spôsobilé pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole, bude na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy opakovať predprimárne vzdelávanie v materskej škole. V nadväznosti na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania, ako súčasti plnenia povinnej školskej dochádzky sa ruší „odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky“ a „dodatočný odklad plnenia povinnej školskej dochádzky“. Zároveň sa ruší možnosť zriaďovať nultý ročník a prípravný ročník“.

Tieto opatrenia považujeme za neodôvodnený krok z nasledovných dôvodov:

Cieľom návrhu zákona má byť umožniť vyrovnávanie šancí na školský úspech deťom, ktoré kvôli málopodnetnému, alebo inak znevýhodnenému prostrediu, z ktorého pochádzajú, alebo kvôli svojmu zdravotnému stavu, pre ktorý sú vylučované zo vzdelávania, nemajú predpoklady pre úspešné zvládnutie povinnej školskej dochádzky. Domnievame sa, že zavedenie plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole iba v jedinom type vzdelávania (v MŠ, vzdelávajúcich podľa jediného typu Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy) a zároveň neprispôsobenie návrhu deťom so zdravotným postihnutím nenaplní stanovený cieľ, nie je zárukou individuálneho prístupu k znevýhodneným deťom a neumožní vyrovnávanie šancí týchto detí na dosiahnutie školského úspechu v základnej škole a pri ďalšom vzdelávaní.

Máme zároveň vážne výhrady k zrušeniu nultého a prípravného ročníka ZŠ. Podľa správy Štátnej školskej inšpekcie o vyhodnotení výsledkov spätnej väzby od riaditeľov škôl, kde boli zavedené nulté ročníky ZŠ[i], (cit.) „prevažná väčšina riaditeľov škôl nulté ročníky víta. Keďže tak oni, ako aj učitelia vidia, ako v nich deti v priebehu roka napredujú, obhajujú ich. Cítia, že investované úsilie sa premieňa na hmatateľné výsledky. Nulté ročníky preto vnímajú ako veľký prínos.“

Preto považujeme za neodôvodnené bez ďalšej analýzy možností a prínosov nulté a prípravné ročníky ZŠ plošne týmto zákonom zrušiť.

Zákon ďalej zavádza inštitút opakovania predškolského ročníka (tzv. prepadnutie), ktoré je bezprecedentným zásahom do psychiky a ďalšieho vývoja dieťaťa, do jeho vzťahu k vzdelávaniu a motivácie učiť sa. Opakovanie ročníka je podľa publikovaných výskumov zhoršením podmienok  pre ďalšie vzdelávanie a vedie skôr k predčasnému drop-outu, teda úplnému opusteniu školy v neskoršom veku. [ii] Preto nesúhlasíme, aby sa možnosť odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky, ktorý doteraz znamenal potrebný čas na dosiahnutie školskej zrelosti dieťaťa, zamieňala za opakovanie ročníka už v predprimárnom vzdelávaní. Toto opatrenie sa negatívne dotkne ako znevýhodnenej, tak aj intaktnej časti detskej populácie.

Nemožnosť odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky a obmedzenie slobodnej voľby vzdelávacej cesty v rozmanitých programoch a typoch predprimárneho vzdelávania a výchovy sú významným zásahom do kompetencií a práv rodiča a v rozpore s konštatovaním v dôvodovej správe majú závažné dopady na rodinu a rodičovstvo.

Rozhodnutie o opakovaní predškolského ročníka riaditeľom školy bez akceptovania názoru rodiča znamená významné obmedzenie rodičovských práv a slobôd, ako aj práva na vzdelávanie dieťaťa v zmysle Článku 2 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Rím, 4.11.1950)[iii] a je v demokratickej spoločnosti neprípustné.

Sme toho názoru, že školská  legislatíva sa má tvoriť s ohľadom na najvyšší záujem dieťaťa, jeho prospievania v škole a vzdelávaní, s ústretovým a rešpektujúcim prístupom k čoraz rozmanitejším individuálnym potrebám detí.

Preto, aj keď rozumieme potrebe riešiť situáciu detí, pre ktoré je vzdelanie cestou z nepriaznivých životných podmienok, navrhujeme tento návrh zákona ako celok odmietnuť, pretože nie je zárukou naplnenia stanoveného cieľa.

Zákon neprešiel riadnym pripomienkovým konaním a zavádza závažné systémové zmeny s celospoločenským dosahom na rodiny a deti s takými závažnými nedostatkami, že sa v stanovenom čase nedá nijakými pripomienkami zásadne zmeniť.

Zároveň navrhujeme urýchlené začatie prác na novom návrhu, na ktorých sa zúčastnia zástupcovia všetkých dotknutých strán s cieľom pripraviť taký návrh zákona, ktorý by naplnil cieľ sprístupnenia predprimárneho vzdelávania a výchovy všetkým deťom podľa ich vzdelávacích potrieb, nie plošne od rovnakého veku 5 rokov, ale od veku, kedy je to pre ich budúci vývoj najvhodnejšie.

___________________________

[i] Štátna školská inšpekcia (2017), Správa o výsledku spätnej väzby od riaditeľov škôl, v ktorých sa v školskom roku 2016/17 realizoval výchovno-vzdelávací proces v nultom ročníku. Dostupné na: https://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/Vyhodnotenie_0_rocnik_2017_final%281%29.pdf

[ii] VILAND, K. R. (2001) The Effectiveness of Grade Retention as an Intervention Startegy for Academic Failure. A Research Paper. University of Wisconsin-Stout. [cit. 2019-02-12] Dostupné na: https://pdfs.semanticscholar.org

[iii] Článok 2: Právo na vzdelanie: Nikomu sa nesmie odoprieť právo na vzdelanie. Pri výkone akýchkoľvek funkcií v oblasti výchovy a výuky, ktoré štát vykonáva, bude rešpektovať právo rodičov zabezpečovať túto výchovu a vzdelanie v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.

Už ste absolvovali Akadémiu pre riaditeľov? Prihláste sa!

Už ste absolvovali Akadémiu pre riaditeľov? Prihláste sa!

Pracujete v školstve a chýbajú Vám manažérske zručnosti? Prihláste sa do nového ročníka Akadémie pre riaditeľov základných a stredných škôl. Registrácia sa končí 31. mája 2019.

Akadémia riaditeľov, ktorú organizuje spoločnosť Profesia,  spája riaditeľov základných a stredných škôl s odborníkmi z firiem, neziskového sektora aj inovatívnych škôl, aby im sprostredkovala kvalitné vzdelávanie v starostlivosti o ľudské zdroje školy. Vybraní uchádzači v bezplatnom doplnkovom kurze absolvujú tri vzdelávacie moduly manažérskych zručností zamerané na prax v kontexte školstva.

Podrobnejšie informácie získate na adrese edujobs.sk.

S Annou Podlesnou, manažérkou Akadémie pre riaditeľov, sa naši členovia mali možnosť stretnúť aj počas Slávnostnej konferencie pri príležitosti 25. výročia založenia ASŠŠZS.

Titulná fotografia: členovia ASŠŠZS v diskusii s manažérkou Annou Podlesnou v stánku Akadémie riaditeľov na Slávnostnej konferencii pri príležitosti 25. výročia založenia ASŠŠZS, autor: Adam Kováč

Slávnostná konferencia pri príležitosti 25. výročia vzniku ASŠŠZS so vzácnymi hosťami

Slávnostná konferencia pri príležitosti 25. výročia vzniku ASŠŠZS so vzácnymi hosťami

Minulý týždeň bol pre nás slávnostný. V stredu 17. apríla 2019 sme na Slávnostnej výročnej konferencii k 25. výročiu založenia Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, ktorá sa uskutočnila v bratislavskom Primaciálnom paláci pod záštitou Matúša Valla, primátora hlavného mesta SR Bratislavy, bilancovali našu 25-ročnú prácu.

Do nášho kruhu prijali pozvanie vzácni hostia, ktorí stáli pri vzniku Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska nielen ako zakladajúci členovia, ale aj ako partneri, ktorí stáli pri nás hlavne v prvých rokoch fungovania súkromných škôl.

Ponúkame Vám niekoľko fotografií Adama Kováča. Pripravujeme pre Vás zaujímavé myšlienky ocenených hostí i zakladajúcich členov asociácie, rozprávanie o začiatkoch súkromných škôl a mnoho ďalších informácií.

Pin It on Pinterest