Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska

Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS) je nepolitická nezávislá nezisková organizácia, ktorá chráni a obhajuje rovnoprávne postavenie súkromných škôl ako legitímnu súčasť vzdelávacej sústavy na Slovensku.

Základné identifikačné údaje

 • Názov: Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (plný názov: Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska)
 • IČO: 30815312
 • DIČ: 2020833485
 • Sídlo: Štúrova 3, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
 • Právna forma: združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kto sme a čo robíme

Asociáciu súkromných škôl v roku 1994 založil František Tóth, prvý riaditeľ 1. Súkromného gymnázia v Bratislave spolu s ďalšími zriaďovateľmi súkromných škôl na Slovensku.

Každý riadiaci pracovník by mal mať víziu svojej školy a mala by byť čitateľná pre rodičov, ktorí by sa práve podľa nej rozhodli, kam dajú svoje dieťa. Víziou môže byť napríklad, že jedna škola je založená na prísnom dodržiavaní pravidiel, iná na partnerskom prístupe. Podľa tohto nosného výchovného princípu by si škola mala vyberať aj učiteľov a dávať toto svoje zameranie najavo, aby si rodič podľa povahy dieťaťa mohol správne vybrať.

František Tóth, zakladateľ a prvý prezident ASŠŠZS pre Hospodárske noviny (2004)

 

F. Tóth: Založiť súkromnú školu na Slovensku je dnes oveľa ťažšie ako pred ôsmimi rokmi (Trend, 1998)

V súčasnosti sú členmi asociácie zriaďovatelia, riaditelia a sympatizanti súkromných škôl a školských zariadení. Zastupujeme záujmy súkromných škôl a školských zariadení, ktoré navštevuje spolu 100 000 detí, žiakov a študentov:

   • materské školy
   • základné školy
   • stredné školy
   • základné umelecké školy
   • jazykové školy
   • centrá voľného času
   • centrá špeciálnopedagogického poradenstva
   • školské kluby.

Aktívne vstupujeme do tvorby školskej legislatívy s cieľom vytvárať optimálne podmienky pre vzdelávanie v súkromných školách a školských zariadeniach. Vzdelávame a školíme svojich členov. Realizujeme informačné a osvetové kampane, Budujeme komunitu vzájomne si pomáhajúcich škôl a školských zariadení.

Ďalšie aktivity:

   • prezentovanie a presadzovanie záujmov zriaďovateľov riaditeľov, rodičov, žiakov a iných pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení,
   • výskumy súvisiace s problematikou fungovania súkromných škôl a školských zariadení,
   • spolupráca s inými subjektmi – nadväzovanie kontaktov a spolupráce s inými organizáciami a inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí v prospech presadzovania záujmov súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku,
   • výmena skúseností a poznatkov zriaďovateľov, riaditeľov a ostatnej pedagogickej i nepedagogickej verejnosti,
   • zabezpečovanie profesionálneho rozvoja – krátkodobé a dlhodobé programy ďalšieho vzdelávania riadiacich a pedagogických pracovníkov súkromných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení,
   • poradenstvo v rôznych oblastiach dotýkajúcich sa problematiky súkromných škôl a školských zariadení,
   • publicita, medializácia a prezentácia – sprostredkovanie informácií o činnosti Asociácie a jej členov.

#zaprvakovnastrednej – na ťahu je ministerstvo

Samosprávne kraje tiež vyzývajú ministerstvo školstva na spoločné rokovanie k počtom žiakov v prvých ročníkoch stredných škôl v školskom roku 2019/20. Stalo sa tak po historicky prvom partnerskom stretnutí riaditeľov úradov/vedúcich odborov školstva samosprávnych...

Vyhlasujeme 15. jún za Deň slobody na školách

Predstavte si, že by ste sa mali za desať mesiacov zlepšiť o jednu úroveň v cudzom jazyku. Ako by ste to dosiahli? Prihlásili by ste sa na kurz, čítali by ste knihy, počúvali podcasty, pozerali filmy alebo vycestovali do krajiny, kde sa daným jazykom...

V relácii Z prvej ruky aj o experimentálnom overovaní

"Slovenské školstvo zápasí s viacerými problémami... Ministerka školstva Martina Lubyová v piatok po dlhodobom odkladaní predstavila svoju víziu o budúcom fungovaní školstva... Ako sa na plány rezortu školstva pozerajú odborníci? V štúdiu moderátora Juraja Jedináka...

K pripravovanej reforme v Denníku N

Stanovisko ASŠŠZS k uniknutej a zverejnenej časti opatrení pripravovanej reformy: "Tabuľku považujem za materiál vytrhnutý z kontextu zmien, ktoré sa majú diať v novej kultúre, kde podľa autorov Učiaceho sa Slovenska ‚prevažuje dôvera nad podozrievaním,...

Rokujeme k novele Školského zákona

ASŠŠZS v súvislosti s aktuálne prerokovávaným poslaneckým návrhom Zákona 245/2008 Z.Z. (Školský zákon) sa 17. mája 2018 stretla na rokovaní s predkladateľmi návrhu zákona poslancami NR SR Evou Smolíkovou a Jaroslavom Paškom a s Mariánom Galanom, generálnym riaditeľom...

Pin It on Pinterest

Share This