Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska

Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS) je nepolitická nezávislá nezisková organizácia, ktorá chráni a obhajuje rovnoprávne postavenie súkromných škôl ako legitímnu súčasť vzdelávacej sústavy na Slovensku.

Základné identifikačné údaje

 • Názov: Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (plný názov: Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska)
 • IČO: 30815312
 • DIČ: 2020833485
 • Sídlo: Štúrova 3, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
 • Právna forma: združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kto sme a čo robíme

Asociáciu súkromných škôl v roku 1994 založil František Tóth, prvý riaditeľ 1. Súkromného gymnázia v Bratislave spolu s ďalšími zriaďovateľmi súkromných škôl na Slovensku.

Každý riadiaci pracovník by mal mať víziu svojej školy a mala by byť čitateľná pre rodičov, ktorí by sa práve podľa nej rozhodli, kam dajú svoje dieťa. Víziou môže byť napríklad, že jedna škola je založená na prísnom dodržiavaní pravidiel, iná na partnerskom prístupe. Podľa tohto nosného výchovného princípu by si škola mala vyberať aj učiteľov a dávať toto svoje zameranie najavo, aby si rodič podľa povahy dieťaťa mohol správne vybrať.

František Tóth, zakladateľ a prvý prezident ASŠŠZS pre Hospodárske noviny (2004)

 

F. Tóth: Založiť súkromnú školu na Slovensku je dnes oveľa ťažšie ako pred ôsmimi rokmi (Trend, 1998)

V súčasnosti sú členmi asociácie zriaďovatelia, riaditelia a sympatizanti súkromných škôl a školských zariadení. Zastupujeme záujmy súkromných škôl a školských zariadení, ktoré navštevuje spolu 100 000 detí, žiakov a študentov:

   • materské školy
   • základné školy
   • stredné školy
   • základné umelecké školy
   • jazykové školy
   • centrá voľného času
   • centrá špeciálnopedagogického poradenstva
   • školské kluby.

Aktívne vstupujeme do tvorby školskej legislatívy s cieľom vytvárať optimálne podmienky pre vzdelávanie v súkromných školách a školských zariadeniach. Vzdelávame a školíme svojich členov. Realizujeme informačné a osvetové kampane, Budujeme komunitu vzájomne si pomáhajúcich škôl a školských zariadení.

Kľúčové aktivity v roku 2017:

  Sumár momentálne pripravujeme a .

  Kľúčové aktivity v roku 2017:

  • pripomienkovanie legislatívy
  • spolupráca pri premiére filmu Dancer za účasti svetového umelca Sergeia Polunina v Bratislave a jeho nekomerčnom premietaní pre školy na Slovensku
  • pripomienkovanie dokumentu Učiace sa Slovensko
  • spolupráca v kampani 8-ročných gymnázií Bratislavského kraja

  Ďalšie aktivity:

    • prezentovanie a presadzovanie záujmov zriaďovateľov riaditeľov, rodičov, žiakov a iných pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení,
    • výskumy súvisiace s problematikou fungovania súkromných škôl a školských zariadení,
    • spolupráca s inými subjektmi – nadväzovanie kontaktov a spolupráce s inými organizáciami a inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí v prospech presadzovania záujmov súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku,
    • výmena skúseností a poznatkov zriaďovateľov, riaditeľov a ostatnej pedagogickej i nepedagogickej verejnosti,
    • zabezpečovanie profesionálneho rozvoja – krátkodobé a dlhodobé programy ďalšieho vzdelávania riadiacich a pedagogických pracovníkov súkromných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení,
    • poradenstvo v rôznych oblastiach dotýkajúcich sa problematiky súkromných škôl a školských zariadení,
    • publicita, medializácia a prezentácia – sprostredkovanie informácií o činnosti Asociácie a jej členov.

  K pripravovanej reforme v Denníku N

  Stanovisko ASŠŠZS k uniknutej a zverejnenej časti opatrení pripravovanej reformy: "Tabuľku považujem za materiál vytrhnutý z kontextu zmien, ktoré sa majú diať v novej kultúre, kde podľa autorov Učiaceho sa Slovenska ‚prevažuje dôvera nad podozrievaním,...

  Rokujeme k novele Školského zákona

  ASŠŠZS v súvislosti s aktuálne prerokovávaným poslaneckým návrhom Zákona 245/2008 Z.Z. (Školský zákon) sa 17. mája 2018 stretla na rokovaní s predkladateľmi návrhu zákona poslancami NR SR Evou Smolíkovou a Jaroslavom Paškom a s Mariánom Galanom, generálnym riaditeľom...

  Operatívne k určovaniu počtu 1. tried v OG a stredných školách v BSK

  Predstavitelia súkromných stredných škôl a 8-ročných gymnázií Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa 15. mája 2018 stretli na pôde 1. Súkromného gymnázia v Bratislave, aby za účasti Igora Urbančíka, vedúceho Odboru školstva BSK a poslanca Národnej rady SR...

  Konferencia 2018: Školy potrebujú viac dôvery

  Sloboda, zodpovednosť a spolupráca ako kľúčové faktory ďalšieho vývoja školstva na Slovensku je nosná téma Výročnej odbornej konferencie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, na ktorej sa 25. a 26. apríla 2018 zídu v Banskej Bystrici desiatky zriaďovateľov...

  Aktualizovali sme program Výročnej konferencie

  Už o pár dní sa zriaďovatelia a riaditelia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska stretnú v Banskej Bystrici na Výročnej odbornej konferencii, kde budú rozoberať aktuálne témy i výzvy, ktorá pred nimi stoja, ale aj zdieľať dobré výsledky, pozitívne skúsenosti...

  Vyhlásenie Asociácie: Sme Za slušné Slovensko

   Vyjadrujeme úprimnú sústrasť všetkým, ktorých zasiahla vražda dvoch mladých ľudí, Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Dôrazne protestujeme proti silnejúcej vlne dezinformačnej kampane a konšpiračných teórií v súvislosti s touto tragédiou. V súkromných školách sa...

  Na ministerstve o legislatíve a širšej informovanosti

  "Keďže dlhodobý cieľ - zlepšenie vzdelávania na Slovensku máme s MŠVVaŠ SR rovnaký, hľadáme ďalšie cesty vzájomnej komunikácie a prenosu informácií tak, aby sa nám darilo ho napĺňať," zdôraznila Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS po pracovnom stretnutí so zástupcami...

  Cesta k slušnej spoločnosti sa začína v školách

  V súkromných školách veríme, že cesta k demokratickej, slušnej a spravodlivej spoločnosti začína v školách, kde majú vyrásť vzdelaní a slobodní mladí ľudia. Preto sme sa dnes zúčastnili na zhromaždeniach za slobodu a demokraciu v rôznych mestách na Slovensku. Vyzývame...

  Pin It on Pinterest

  Share This