Neštátne školy za zrovnoprávnenie zriaďovateľov vo vzdelávaní

Zrovnoprávnenie zriaďovateľov vo vzdelávaní bolo kľúčovou témou rokovaní na pôde Národnej rady SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, SR, ktoré zorganizoval Daniel Masarovič, prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska.

Na stretnutiach s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom a Richardom Vašečkom, predsedom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport  sa 18. novembra 2020 zúčastnili zástupcovia zriaďovateľov cirkevných a súkromných škôl na Slovensku (Asociácia súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku, Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska, Združenie katolíckych škôl Slovenska a Školský výbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku). Opierajúc sa o princíp rovnoprávnosti postavenia škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa zakotvený v Školskom zákone, neštátne školy a školské zariadenia už niekoľko rokov poukazujú na nespravodlivé nerovnoprávne postavenie neštátnych škôl a školských zariadení na Slovensku a žiadajú o kroky k zrovnoprávneniu neštátnych škôl a školských zariadení pri ich vzniku, fungovaní a financovaní. Súkromné školy na rokovaniach zastupovala Eva Ohraďanová, štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS, evanjelické školy zastupoval predseda Šloského výboru ECAV Miroslav Čurlík a jeho predchodca v tejto funkcii Marián Damankoš. Katolícke školy mali zastúpenie v riaditeľovi arcibiskupského školského úradu Miroslav Jackovi a prezidentovi ZKŠS Danielovi Masarovičovi.

Neštátne (súkromné a cirkevné) školy a školské zariadenia zaradené do Siete škôl a školských zariadení majú nezastupiteľné miesto v systéme vzdelávania na Slovensku najmä preto, že:

 • poskytujú plnohodnotné vzdelávanie a výchovu v zmysle štátom stanovených vzdelávacích a výchovných programov a podliehajú pravidelnému hodnoteniu a kontrole ŠŠI;
 • vytvárajú pluralitu v školskom systéme vychádzajúcu z práva na výchovu a vzdelávanie v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením, čím priamo vytvárajú jeden zo základných pilierov demokratického vzdelávacieho systému;
 • zabezpečujú služby štátu na území, kde ich štát neposkytuje (napr. súkromné CŠPP v 10 okresoch, neštátne MŠ a ZUŠ, jedálne v obciach);
 • dopĺňajú nedostatočné kapacity štátu (súkromné CŠPP tvoriace polovicu poradenského systému, neštátne MŠ významne dopĺňajúce kapacity v existujúcom systéme);
 • poskytujú v priemere kvalitnejšie vzdelávanie v merateľných ukazovateľoch (napr. Testovanie 5, Testovanie 9, OECD/PISA);
 • prinášajú inovácie, skúsenosti zo zahraničia, experimentálne overujú nové učebné odbory a metódy.

Neštátne školy a školské zariadenia uvítali záväzok Vlády SR v programovom vyhlásení a podporujú aktívne kroky a rozhodnutia ministra k zrovnoprávneniu škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa. V tejto súvislosti:

●       upozorňujú na celý komplex nerovnoprávností v postavení zriaďovateľov, ktorý sa výrazne zhoršil počas mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 a priamo zviditeľnil nadradenosť jedného zriaďovateľa nad druhým, ktorú umožňuje aktuálne platná legislatíva.

●       ponúkajú dlhoročnú expertízu a kapacity zriaďovateľov pri urýchlenej príprave legislatívy, ktorá čím skôr prispeje k naplneniu spoločného cieľa – zabezpečeniu princípu rovnoprávnosti zriaďovateľov v duchu Programového vyhlásenia Vlády SR na roky 2020-2024.

 

V čase spomienky na zosnulých pripájame hlas k upokojeniu situácie

Milí žiaci, študenti, rodičia i pedagógovia,

Čas jesenných prázdnin je neodmysliteľne spojený s tichou spomienkou na našich zosnulých príbuzných, priateľov a kolegov.

Ako zástupcovia škôl a nositelia spoločenských hodnôt, pripájame svoj hlas k upokojeniu situácie a hľadaniu cesty k vzájomnému porozumeniu. V záujme toho sme na rokovaní s ministerstvom školstva potvrdili záujem pomôcť. Niektoré súkromné školy vyšli v ústrety požiadavke ministerstva obrany a poskytujú priestory na celoplošné testovanie. Cítime zodpovednosť voči spoločnosti ako celku.

Ak je naša účasť na celoplošnom testovaní jedným z krokov k zmiereniu súčasnej polarizácie spoločnosti a návratu detí do škôl, je v záujme nás všetkých, ho absolvovať. Samozrejme s plným rešpektom k iným názorom a dodržaním všetkých hygienických opatrení.

Neštátne školy: Namiesto deklarovanej rovnosti prehlbovanie rozdielov medzi zriaďovateľmi?

Zástupcovia cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení so sklamaním sledujú kroky ministerstva, ktoré napriek deklarovaným zámerom zrovnoprávnenia zriaďovateľov, predstavuje aktivity prehlbujúce nerovnosť medzi verejnými a neštátnymi zriaďovateľmi.

Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS), Komisia KBS pre katechizáciu a školstvo, Združenie katolíckych škôl Slovenska (ZKŠS) a Školský výbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ŠV ECAV) so znepokojením prijali oznámenie o poskytnutí 750 000 € na nákup zariadenia pre školské jedálne vo vlastníctve, a teda aj v zodpovednosti obcí, miest a VÚC.

Daniel Masarovič, prezident ZKŠS oceňuje solidárne gesto ministra k namáhavej práci kuchárok a pomocných síl, zároveň však poukazuje na pokrivenie tejto solidarity, keďže je zameraná len na jednu vybranú časť školských jedální: „Ministerstvo znovu uplatňuje princíp správcu, ktorý rozdáva zo spoločného, ale iba niektorým“.

Ministerstvo na obranu na svojom webe uvádza: „Celkovo je na Slovensku viac ako 4 400 školských jedální, preto ministerstvo rozhodlo, že v tomto kole budú podporené školské jedálne pri verejných školách, ktoré sú zastúpené najviac“. Neštátnym školským jedálňam odkazuje, že „sa bude snažiť získať“ ďalšie financie, aby „vedelo prípadne podporiť“ aj jedálne pri cirkevných a súkromných školách.

Ako uviedla Eva Ohraďanová, štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS: „Paradoxne na toto rozhodnutie doplatia aj deti niektorých verejných škôl. Napríklad v obci, ktorá vlastnú jedáleň nemá. Vieme minimálne o jednej súkromnej školskej jedálni, ktorá stravuje žiakov z celej obce a nevylučujeme, že takýchto neštátnych školských jedální môže byť viac“.

Miroslav Čurlík, predseda Školského výboru ECAV, ktorý zastupuje evanjelické školy, zdôraznil, že „Nežiadame päťtisíc eur pre každú našu jedáleň, chceme len rovnocennú možnosť uchádzať sa o túto dotáciu“.

Podľa názoru všetkých troch zástupcov neštátnych zriaďovateľov poskytnutie dotácie školským jedálňam v skutočnosti nemá oporu v zákone. Podľa zákona č. 597/2003 sa financujú len školy a školské zariadenia výkonom prenesených kompetencií, do okruhu ktorých školské jedálne nepatria. Tie sú financované z podielových daní obcí, miest a krajov, ktorých sa uvedený zákon vôbec netýka. Zrejme o tom vie aj minister, pretože uviedol: „Hoci vybavenie jedální je úlohou zriaďovateľa teda obcí, mesta a vyššieho územného celku, aj napriek tomu sme sa rozhodli na ministerstve, že budeme podporovať aj túto oblasť.“ Otázkou zostáva, prečo ministerstvo v prípade, že sa vôbec rozhodlo poskytovať dotáciu podľa §6c zákona, zúžilo okruh žiadateľov len na žiadateľov podľa písm. a). Neštátne školy sa oprávnene pýtajú, či nejde o porušenie finančnej disciplíny, či toto rozhodnutie má oporu v legislatíve a v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2020-2024, ktoré je postavené na princípe rovnosti zriaďovateľov, kde sa uvádza: „Vláda SR vyvinie úsilie na základe princípu rovného financovania každého dieťaťa a žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy a školského zariadenia“.

Komisia KBS pre katechizáciu a školstvo k tomu na záver dopĺňa, že: „včera otec arcibiskup Bernard Bober, predseda komisie KBS, telefonicky informoval pána ministra, ktorý o celej situácii vie a prisľúbil, že túto záležitosť sa pokúsi vyriešiť tak, aby aj neštátne školy mohli byť oprávnenými žiadateľmi.“

Bratislava, 22. 10. 2020

 

Tlačová správa, ktorú spoločne vydali:

 • Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS)
 • Komisia KBS pre katechizáciu a školstvo
 • Združenie katolíckych škôl Slovenska (ZKŠS)
 • Školský výbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ŠV ECAV)

 

Odkaz na zdroj informácie na minedu.sk

„Prvú vlnu“ sme zvládli, pripravila nás do dnešných dní

Prinášame Vám výsledky, skúsenosti a inšpirácie spracované z dotazníka, na ktorý koncom mája 2020, počas mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID19,  odpovedalo 361 zriaďovateľov a riaditeľov neštátnych škôl a školských zariadení.

„Množstvo vyplnených dotazníkov prekonalo naše očakávania. Naozaj ďakujeme všetkým, ktorí nám venovali svoj čas a ponúkli vlastný pohľad v problematike, ktorá sa týka nás všetkých. Rovnako chcem vyjadriť nadšenie z naštartovanej spolupráce so ZKŠS. Spojenie síl nám ponúka oveľa väčšiu váhu argumentácií a širšiu platformu vzájomných prepájaní. Ešte raz vďaka všetkým.“

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD., Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska

„Opakovane sa presvedčujeme o tom, že aktuálna pandemická situácia nám prináša mnohé príležitosti. Jednou z nich je aj to, že sa zviditeľňujú slabé miesta nášho školského systému, ktoré podmieňujú jeho obmedzenú funkčnosť a efektivitu… Veríme, že spoločný dotazník je príležitosťou pre presadenie dlhodobých zámerov v oblasti rovnoprávneho postavenia vo vzťahu k ostatným zriaďovateľom, ako aj mostom spájajúcim obe strany pre ďalšie formy vzájomnej spolupráce, z ktorej môže profitovať celý vzdelávací systém na Slovensku.“

Mgr. Daniel Masarovič prezident Združenie katolíckych škôl Slovenska

Kliknutím na obrázok otvoríte e-knihu „Prvú vlnu“ sme zvládli, ktorá sumarizuje veľké množstvo skúseností zriaďovateľov a riaditeľov neštátnych škôl a školských zariadení (nielen členov ASŠŠZS a ZKŠS), a prináša aj tieto témy:

 • Výzvy mimoriadnej situácie pre neštátne školya školské zariadenia a ich zvládnutie
 • „Situáciu sme zvládli veľmi dobre“
 • Najčastejšie zmeny vo vyučovaní
 • Finančná neistota a úsporné opatrenia
 • Mimoriadna situácia. Dokedy?
 • Očakávaná pomoc a výzvy do budúcnosti
 • Osvedčené skúsenosti a príklady dobrej praxe
 • Financovanie a komunikácia s rodičmi, obcou/mestom/krajom
 • Základné informácie o Dotazníku 2020

Prosíme o podpis a podporu, aby ste zajtra neprišli o školu

Dnes Vás prosíme o Váš podpis = pomoc a podporu, aby ste zajtra neprišli o svoje školské zariadenie alebo o školu.

Prečo?

MŠVVaŠ SR predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Novelou sa okrem iného navrhuje, aby ministerstvo školstva mohlo kvôli zefektívňovaniu siete škôl a školských zariadení pružne rozhodnúť o vyradení školy alebo školského zariadenia zo siete aj bez návrhu a to z akéhokoľvek dôvodu.

Navrhovaná novela predvídateľnosť postupu ministerstva školstva nezabezpečuje a vytvára možnosť na politické ovplyvňovanie podoby siete škôl a školských zariadení. To môže mať za následok netransparentné a nedostatočne odôvodnené zatváranie aj kvalitných škôl a školských zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa a s možným negatívnym vplyvom na prístup detí ku kvalitnému vzdelávaniu.

Máme 2 dni na to, aby do stredy 14. 10. 2020 nazbierali aspoň 500 podpisov pod HROMADNÚ PRIPOMIENKU, v ktorej žiadame vypustenie bodu 11 čl. I novely zákona č. 596/2003 Z.z. zo strany predkladateľa a otvorenie širokej odbornej diskusie na túto tému mimo času trvania núdzového stavu a s tým spojeného skráteného plynutia lehôt a ďalších negatívnych vplyvov na pripomienkovacie konanie v tak závažnej veci, akou je vyraďovanie škôl a školských zariadení zo siete.

 Čo môžete urobiť?

1. Ak ste to ešte neurobili, pripojte svoj podpis pod úplné znenie pripomienky:

2. Zdieľajte túto informáciu so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach, na webových stránkach, informujte ich o tom, že aj Vaša škola/školské zariadenie môže byť obeťou práve jedného slovka, ktoré sa dnes dostane do novely zákona…

3. Ak sa viete pohybovať v slov-lexe a máte skúsenosti s pripomienkovaním zákonov, môžete aj ako verejnosť pripomienkovať nielen túto časť, ale aj ďalšie zmeny, ktoré ministerstvo navrhuje:

4.Môžete zdieľať s nami ďalšie aktivity na podporu hromadnej pripomienky, aby sme inšpirovali aj ostatných.

Nezabudnite – Dnes Vás prosíme o Váš podpis = pomoc a podporu, aby ste zajtra neprišli o svoje školské zariadenie alebo o školu.