Žilinská župa plní sľub – mení financovanie z originálnych kompetencií na „predkoronový“ stav

Nastavenie financovania neštátnych škôl a školských zariadení z originálnych kompetencií Žilinského samosprávneho (ŽSK) kraja sa bude meniť a v dohľadnom čase by sa malo vrátiť na predkoronovú úroveň. Vyplýva to z pracovného stretnutia, na ktorom predsedníčka ŽSK Erika Jurinová predstavila nastavenie pravidiel financovania originálnych kompetencií v školstve vzhľadom na vývoj daňových príjmov Úradu ŽSK. Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 26. augusta na pôde Žilinskej župy ASŠŠZS zastupovala jej štatutárna zástupkyňa Eva Ohraďanová.

Priebeh aj výsledok nášho rokovania ma mimoriadne potešil. Stav nerovnosti financovania, do ktorého sme sa dostali po začiatku pandémie, sa našťastie blíži k svojmu koncu. Financovanie žiakov neštátnych škôl a školských zariadení sa môže opäť dostať na rovnakú výšku.

Veľkou nádejou ma napĺňa aj začatý obojstranný dialóg medzi ŽSK a zástupcami neštátnych zriaďovateľov. Rokovanie prebiehalo v mimoriadne príjemnej atmosfére s vysvetlením viacerých nejasností.

Utvrdili sme sa v spoločnom presadzovaní záujmov detí nášho kraja bez ohľadu na zriaďovateľa. Okrem toho sme sa dohodli na spoločnom postupe v procese „rekonštrukcie“ systému financovania v rámci kraja. V rámci neho má dôjsť k prehodnoteniu výšky príspevku pre jednotlivé typy škôl a úprave podmienok tak, aby bol čo najspravodlivejší a v čo najväčšej možnej miere kopíroval reálne potreby škôl a školských zariadení. Samozrejme, s plnou zodpovednosťou voči rozpočtu a najmä prichádzajúcej ekonomickej kríze a s prísnym kritériom kvality škôl.

Ak všetko bude aj naďalej prebiehať v rešpektujúcom dialógu, ako tomu bolo teraz, veľmi sa teším na ďalšie stretnutia.

Eva Ohraďanová

štatutárna zástupkyňa, ASŠŠZS

List predsedníčky ŽSK z 15. 6. 2020

Kontext diania

V roku 2018 poslanci ŽSK na čele s Erikou Jurinovou zrovnoprávnili financovanie žiakov škôl a školských zariadení z podielových daní bez rozdielu zriaďovateľa v ich kompetencii.

V novembri 2019 výrazne znížili financovanie na rok 2020 mladým ľuďom na d 25 rokov bez ohľadu na zriaďovateľa.

V júni 2020 odhlasovali ďalšie zníženie, tentokrát výhradne neštátnym zriaďovateľom, a to aj napriek tomu, že vedenie župy v predchádzajúcom období deklarovalo rovný prístup k všetkým deťom bez rozdielu zriaďovateľa.

Ostatné dve rozhodovania (ešte pred ich odhlasovaním) namietala ASŠŠZS, v júni aj poukázaním na neopodstatnenosť znižovania financií len neštátnym zriaďovateľom. V liste poslancom zdôraznila: „Veríme, že Vaše rozhodnutie je dočasné a vzhľadom na ďalší vývoj budete aj naďalej venovať pozornosť tejto téme a využijete prvú možnú príležitosť na revidovanie svojich zmien.“

Žilinská županka Erika Jurinová v odpovedi ASŠŠZS (15. 6. 2020) poukázala na dôvody, ktoré župu primäli k takémuto rozhodnutiu a zdôraznila, že: „každé dieťa je pre nás dôležité a zároveň súhlasíme s Vami, že na prijatie ďalších rozhodnutí je dôležité pravidelne vyhodnocovať hospodársky a finančný dopad mimoriadnej situácie na rozpočet Úradu ŽSK a na základe týchto údajov prijímať rozhodnutia, ktoré sa budú dotýkať aj časového obmedzenia platnosti Dodatku č. 1.“

Mohlo by Vás zaujímať

Do 4.9.2020: Výzva účasti na príprave PHSR pre školy/školské zariadenia v BSK

Vo štvrtok 3. 9. 2020 v čase od 15.00 – 16. 00 h budeme online, aby sme Vám odpovedali na Vaše otázky, ak ešte stále váhate, či sa svojimi plánovanými rozvojovými aktivitami na výhľadové obdobie do roku 2027 máte zapojiť zapojiť do tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK a vyplniť údaje do zásobníka projektov, čo treba urobiť najneskôr v piatok 4. septembra 2020. Na projekty, ktoré budú súčasťou Programu, môžu získať aj finančnú podporu z fondu obnovy.

Vzorový formulár:

Oslovujeme Vás v tomto období, kedy pre kraj kreujeme nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2021-27 (s výhľadom do roku 2030). Je to kľúčový dokument, ktorý nastavuje smer a priority rozvoja kraja a zároveň slúži ako nástroj na čerpanie verejných prostriedkov a eurofondov na nasledujúcich 10 rokov. Zároveň nás čaká nové programové obdobie 2021-27 a s ním prebiehajúce diskusie, kam smerovať investície z fondov EÚ na Slovensku a v našom regióne. Nové obdobie bude taktiež ovplyvnené pandemickou situáciou, kvôli ktorej Európska komisia schválila veľký plán obnovy „Next Generation EU“ (EÚ pre ďalšie generácie), ktorý bude súčasťou dlhodobého rozpočtu EÚ s krytím vo výške 750 miliárd EUR. Sú to výzvy, pred ktorými stojíme a preto chceme hovoriť s kľúčovými sociálno-ekonomickými partnermi v regióne, medzi ktorých jednoznačne patríte a prediskutovať Vaše potreby rozvoja. Konkrétne aj z pohľadu školstva totiž máme záujem vychádzať z potrieb obyvateľstva, ktoré v našom území rovnocenne obsluhujú s verejnými a cirkevnými školami aj súkromní zriaďovatelia. Nechceme teda robiť rozdiel medzi tým, kto túto službu obyvateľstvu poskytuje, ale komu a v akej kvalite ju poskytuje.

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja (IRP BK)

ASŠŠZS je jedným z partnerov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) pri tvorbe nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR BSK) na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030). Je to kľúčový dokument, ktorý nastavuje smer a priority rozvoja kraja a zároveň slúži ako nástroj na čerpanie verejných prostriedkov a eurofondov na nasledujúcich 10 rokov.

Na základe iniciatívy BSK sa ASŠŠZS zapojila do príprav Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR BSK) na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030). Je to kľúčový dokument, ktorý nastavuje smer a priority rozvoja kraja a zároveň slúži ako nástroj na čerpanie verejných prostriedkov a eurofondov na nasledujúcich 10 rokov.

Pre BSK je jednou z TOP priorít vzdelávanie a snaha „dobehnúť“ zameškaný modernizačný dlh v školstve (BSK mal v minulosti obmedzený prístup k eurofondom).  Kvôli čo najpresnejšiemu identifikovaniu rozvojových zámerov na svojom území sú preň dôležité aj podklady zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení. Už v súčasnosti napr. kvôli nedostatku kapacít v mestskou časťou zriadeným MŠ,  stanovený počet rodičov bratislavskej Petržalky dostáva finančnú podporu určenú na dofinacovanie dieťaťa v súkromnej MŠ.

ASŠŠZS túto výzvu prijala. Zapojenie sa súkromných škôl a školských zariadení so svojimi výhľadovými projektmi môže byť pre ne len prínosom. Ak budú zakomponované do PHSR, je veľká pravdepodobnosť, že na tie projekty, ktoré budú dopĺňať Program rozvoja, resp. ako jediné ponúkať aktivity alebo služby nevyhnuté pre rozvoj regiónu, bude vyčlenená aj finančná podpora z Fondu obnovy.

„Školstvo je naozaj alfa a omega našej krajiny. Ak chceme Slovensko zdvihnúť na úplne inú úroveň a priniesť ľuďom omnoho lepšiu prácu, omnoho lepšie mzdy a omnoho lepšiu kvalitu života, tak v školstve je práve ten poklad ukrytý.“

Eduard Heger

minister financií SR, EURACTIV: Heger: Peniaze z plánu obnovy EÚ Slovensko investuje najmä do školstva a vedy

Ako sa zapojiť?

Stiahnite si tabuľku projektového zásobníka a vzor na vyplnenie a do 4. 9. 2020 ich odošlite na adresu: alzbeta.kollarova@region-bsk.sk a v kópii na info@sukromneskoly.sk

Konzultácie k vypísaniu projektov:

Ing. Alžbeta Kollárová, Regionálny rozvoj  / Regional development, Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja (IRP BK): alzbeta.kollarova@region-bsk.sk

Dôležité linky

Chronológia

august 2020

úvodné rozhovory o možnej spolupráci

24. 8. 2020

mailing ASŠŠZS všetkým súkromným školám a školským zariadeniam v BSK (vrátane nečlenov ASŠŠZS)

26. 8 2020

spoločné online rokovanie zástupcov BSK a ASŠŠZS

4. 9. 2020

uzávierka prijímania informácií do projektového zásobníka

ASŠŠZS: #2020_2021mytodame

Čas na zmeny dozrel a preto nového školského roka 2020/2021 vstupujeme odhodlaní využiť mimoriadnu situáciu, ktorá nás motivuje k zmenám, ktoré sa doteraz nedali alebo nechceli uskutočniť.

Predchádzajúce mesiace v minulom školskom roku v súkromných školách a školských zariadeniach a spätná väzba zriaďovateľov a riaditeľov nám potvrdili, že sme zvládli náročné obdobie.

Máme na formatívne alebo slovné hodnotenie, vieme, ako na dištančné alebo online vzdelávanie a popri tom sme stále šikovnejší aj v manažérskych zručnostiach…

Želáme všetkým: deťom, študentom i ich rodičom, učiteľom, riaditeľom i zriaďovateľom, aby tento náročný rok zvládli s úsmevom a rozdávali pohodu viac ako inokedy. A nezabudnite, úsmev pod rúškom nevidno, preto nájdime aj ďalšie spôsoby, ako dať najavo, že sme v pohode.

#susmevompodruskom #odhodlanidonovehoskolskehoroka
#manazerskysilnejsi #pohodavskole #backtoschool #novespomienky #novipriatelia #novispojenci #vyuzijemeajstres #zmenajezivot #skolaplnaspomienok

Rozhodnutie ministra k začiatku školského roka 2020/2021

So začiatkom školského roka 2020/21 dostanú riaditelia škôl i zákonní zástupcovia väčšie právomoci. Riaditelia v súvislosti s ochranou zdravia z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 môžu poskytnúť voľno aj v rozsahu viac ako päť dní a súčasne sa predlžuje lehota na ospravedlňovanie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka zákonným zástupcom z troch na päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Vyplýva to z nového rozhodnutia ministra školstva zo dňa 28.8.2020, ktoré zverejnilo MŠVVaŠ SR na svojej webovej stránke 31. 8. 2020.

Z rozhodnutia ďalej vyplýva, že sa ruší rozhodnutie z júna 2020, ktoré umožňovalo zriaďovateľom rozhodnúť o otvorení školy/školského zariadenia.

Zdroj: ROZHODNUTIE 2020/15801:1-A1800

Rozhodnutie v pdf. formáte

ÚVZ SR: Nové opatrenie pri nosení rúšok v školách a školských zariadeniach (akt. 29.8.)

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na komplexnú problematiku začiatku školského roka na území Slovenskej republiky ako aj zhoršenia epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 na území okolitých štátov vydal dňa 28. 8. 2020 opatrenie, ktorého obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia. Zmeny sa dotýkajú nosenia rúšok v školách a školských zariadeniach. V nariadení zrušil doterajšie výnimky a zaviedol nové.

Nariadenie uverejňujeme v plnom znení a nájdete ho aj na adrese http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_opatrenia_ruska_01_09.pdf alebo tu: https://sukromneskoly.sk/wp-content/uploads/2020/08/zmena_opatrenia_ruska_01_09.pdf  

Doplnené 29. 8. 2020:

Opatrenie bude platiť 2 týždne, to znamená: od 2. septembra 2020 od 06:00 do 14. septembra 2020 18:00.

Výnimky z nosenia rúšok po novom pribudnú u:

 • žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (ak tieto deti budú rúško na tvári akceptovať, jeho nosenie jednoznačne odporúčame)

 • žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím

Vypúšťajú sa nasledovné výnimky z nosenia rúšok:

 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

 • žiakov základnej a strednej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

 • osôb s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osôb s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu (K vypusteniu výnimky sa pristúpilo z dôvodu, že mnohí výnimku zneužívali. Táto výnimka bola kedysi stanovená aj s ohľadom na horúce dni počas letných mesiacov, ktoré už v septembri nebývajú tak časté. Rovnako treba brať ohľad na to, že sa blíži obdobie zvýšeného výskytu respiračných infektov a rúška spolu s umývaním rúk a dodržiavaním sociálneho odstupu predstavujú jednoduchú a veľmi účinnú prevenciu šírenia respiračných ochorení, vrátane COVID-19. Preto by sme radi povzbudili osoby, ktorých sa doteraz výnimka týkala, aby na toto opatrenie nazerali ako na krok, ktorý má aj ich chrániť počas času nevyhnutného pre pobyt v priestoroch, kde je nosenie rúška povinné a nevnímali túto povinnosť ako záťaž.)

Podľa upresnenia ÚVZ SR, v opatrení teda zostávajú v platnosti tieto výnimky v nosení rúšok (vo vzťahu k deťom a školám):

 • deti do 3 rokov veku,

 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,

 • žiaci pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,
 • poslucháči pri konaní štátnych jazykových skúšok,

 • deti v interiéri materskej školy a jaslí,

 • osoby pri výkone športu,

 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,

 • deti pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,
 • účinkujúci pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,

 • osoby vo wellness a umelých kúpalísk,

 • účastníci zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,

 • zamestnanci vykonávajúci prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Spracované z: ÚVZ SR: Prehľad opatrení platných od septembra 2020

ASŠŠZS: Dôležité informácie k začiatku školského roka

Vážená pani zriaďovateľka/riaditeľka, Vážený pán zriaďovateľ/riaditeľ,

dovoľujeme si Vám poslať horúce dôležité informácie:

MANUÁL MŠVVaŠ SR K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA

Dňa 26. 8. 2020 boli všetky manuály AKTUALIZOVANÉ, zmenili sa hlavne vyhlásenia pre rodičov (zmena dátumov). Ak ste si stiahli formulár č. 4 pre stredné školy už včera alebo ráno, skontrolujte si ho, pretože predpoludním sme MŠVVaŠ SR upozornili na ďalšiu chybu, ktorú následne bez upozornenia promptne odstránili:

Vo vete: Vyhlasujem, že moje dieťa sa zúčastnilo hromadného podujatia[1] od 17. 8. do 31. 8. 2020 má byť správne dátum 1.9.2020 (pôvodný dokument 17087)

Správne: Vyhlasujem, že moje dieťa sa zúčastnilo hromadného podujatia[2] od 17. 8. do 1. 9. 2020  (opravený dokument 17126)

MŠVVaŠ SR sme adresovali aj doplňujúce otázky hlavne pre ZUŠ a CŠPP a CPPPaP – sledujte na webe: https://sukromneskoly.sk/assszs-ziadame-upresnenia-k-otvoreniu-skolskeho-roka/

Ak máte nezodpovedané otázky,  prípadne otázky, na ktoré ste ešte nedostali odpovede, napíšte nám na info@sukromneskoly.sk.

VÝZVA ZRIAĎOVATEĽOM A RIADITEĽOM VŠETKÝCH SÚKROMNÝCH ŠKÔL a ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V BRATISLAVSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI

Ak dopredu a dlhodobo plánujete, je to Vaša výhoda. Zriaďovatelia súkromných škôl a školských zariadení na území Bratislavského samosprávneho kraja sa môžu svojimi plánovanými rozvojovými aktivitami na výhľadové obdobie do roku 2027 zapojiť do tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK vyplnením údajov do zásobníka projektov najneskôr 1. septembra 2020. Na projekty, ktoré budú súčasťou Programu, môžu získať aj finančnú podporu z fondu obnovy. Viac informácií sme v BSK posielali adresne mailom 24.8.2020 a podrobnosti nájdete aj na našom webe: https://sukromneskoly.sk/assszs-podielame-sa-na-tvorbe-phsr-bsk-pridajte-sa/

Informácie pre ostatné kraje: Je snahou ASŠŠZS byť partnerom všetkých krajov a postupne vyvíjame iniciatívu na rokovania aj s nimi. Sledujte náš web a dajte si pozor, aby informácie od nás nekončili v spame.

MOTIVAČNÝ WEBINÁR S PETROM URBANCOM AKO JEHO DARČEK VÁM V PODVEČER ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA

Na 1. septembra 2020 od 19.00 h sme pre Vás ako motivačný darček pripravili bezplatný webinár BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Ako viesť tím v nestabilných podmienkach? Náš partner vo vzdelávaní Vám po letnom tréningovom kurze ponúkne svoje rady a skúsenosti, aby ste odhodlane a presvedčivo naštartovali svoj kolektív v nových – nestabilných podmienkach. Potrebná je registrácia, podrobnosti a linku nájdete tu: https://sukromneskoly.sk/bedeker-zriadovatela-ako-viest-tim-v-nestabilnych-podmienkach/

ASŠŠZS V ONLINE DISKUSII DETI NEPOČKAJÚ

Už zajtra (piatok 28.8.2020 od 10..h môžete sledovať poslednú zo série online diskusií pred začiatkom školského roka, ktorú pripravila SKAV a Deti nepočkajú. Téma: DÁTA Z PRVEJ VLNY PANDÉMIE. E. Ohraďanová tam zverejní aj výsledky z DOTAZNÍKA 2020: Neštátne školy a školské zariadenia v období mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19. Viac: https://www.facebook.com/detinepockaju

EDUbulletin 2020/august

A ak ste nestihli súhrn našich noviniek z ostatného obdobia, prečítajte si Edubulletin, ktorý nájdete tu: https://mailchi.mp/0efdabd71338/najnovie-informcie-zo-ivota-aszs-aprl-8019782