SR ASŠŠZS: Na zasadnutí aj o prijímaní nových členov v mimoriadnej situácii

„Sme presvedčení, že kvalita súkromných škôl/školských zariadení stúpa a preto budeme radi, keď sa o členstvo budú uchádzať aj školy a školské zariadenia, pre ktoré je táto téma dôležitá a takto ich budeme môcť prezentovať aj širšej verejnosti.“

RNDr. Mária Smreková

RNDr. Mária Smreková

viceprezidentka ASŠŠZS

maria.smrekova@sukromneskoly.sk

Po období pozastavenia prijímania členov sa po piatku, až do ukončenia trvania mimoriadnej situácie, zjednodušujú pravidlá prijímania nových členov do ASŠŠZS.

Správna rada ASŠŠZS sa na svojom online zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo v piatok 24.4. 2020, zaoberala aj situáciou prijímania nových členov. Mimoriadne opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 sťažili komunikáciu s uchádzačmi formou prístupových rokovaní, kde poverení členovia Správnej rady ASŠŠZS komunikovali priamo v škole so zriaďovateľom, riaditeľom i žiakmi.

Návštevy škôl a školských zariadení sú pozastavené a uchádzačom bude odoslaný podrobný formulár, ktorý vyplní a spolu s čestným vyhlásením odošle ASŠŠZS. Dotazník bude jedným z kľúčových podkladov prijímania nového člena.

Od roku 2019 sa ASŠŠZS začala zaoberať kvalitou škôl, sformulovala program nastavovania kvality, na ktorý upriamuje pozornosť svojich členov. „Kvalita školy/školského zariadenia sa pre nás stáva kľúčovou hodnotou, ktorú chceme podporovať aj u našich členov. Sme presvedčení, že kvalita súkromných škôl/školských zariadení stúpa a preto budeme radi, keď sa o členstvo budú uchádzať aj školy a školské zariadenia, pre ktoré je táto téma dôležitá a takto ich budeme môcť prezentovať aj širšej verejnosti,“ zdôraznila Mária Smreková, viceprezidentka ASŠŠZS.

MATURITY 2020: Klasické maturity v tomto roku nebudú

Maturity 2020 v takej podobe, ako ich poznáme, v tomto školskom roku nebudú. Uviedol to minister školstva na tlačovej besede, ktorej záznam si môžete pozrieť nižšie.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:

Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020.

Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.

V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne.

Všetky potrebné informácie, usmernenia a kľúčové dokumenty nájdete na linkách ministerstva a www.ucimenadialku. Minister školstva  vo štvrtok 23.4.2020 bude prostredníctvom svojho streamu na Instagrame odpovedať aj na otázky študentov.

Odborná sekcia MŠ: Iniciovali sme otvorenú komunikáciu aj na Facebooku

Odborná sekcia materských škôl:

Iveta Pavlíková

Iveta Pavlíková

členka Správnej rady ASŠŠZS, vedúca odbornej sekcie MŠ

iveta.pavlikova@sukromneskoly.sk

Prvá pokusná prechádzka po prázdnych triedach s kamerou na mobile v živom vysielaní priniesla silnú odozvu od našich detí. Nadšene si prezerali im známe priestory, ich vešiačiky v šatniach, boxíky s výkresmi… Mávali sme si navzájom a boli všetci vytešení, že sa aspoň vidíme a počujeme.

A tak sme pokračovali v hľadaní možnosti, ako sa s nimi pravidelne kontaktovať. Deti sa s pomocou rodičov pripájajú a každý deň sa tešia na svoje pani učiteľky, ktoré s nimi tvoria, počítajú, spievajú, ale hlavne sa rozprávajú, vidia sa s kamošmi… Je to super, ale už by sme chceli byť  spolu v našej Meduške.

Pridajte sa k nám na FB:

Pre všetkých, ktorí sa nechcú zapájať do diania na sociálnych sieťach, pripravujeme samostatnú sekciu na tomto webe. Prinesieme na nej spracovaný výber najzaujímavejších a najdôležitejších tém.

Prečítajte si tiež:

V súčasnosti viac ako inokedy potrebujeme vymieňať si navzájom svoje skúsenosti, poznatky i príklady dobrej praxe. Opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 snáď azda najviac zasiahli materské školy a zariadenia pre deti vo veku do 6 rokov. Tie museli zatvoriť svoje brány, riešiť existenčné otázky a uvažovať o tom, čo bude ďalej, pretože na situáciu veľmi rýchlo zareagovali aj rodičia, ktorí začali deti odhlasovať, aby nemuseli platiť školné za obdobie, ktoré strávia s dieťaťom doma z dôvodu karanténnych opatrení.

Na základe pomerne obsiahlej diskusie zriaďovateľov materských škôl na sociálnej sieti sme založili skupinu na Facebooku, aby nielen oni, ale aj riaditelia a ostatní záujemcovia mohli diskutovať problémy, ktoré boli aj obsahom početného množstva telefonátov. Diskusná skupina sa postupne stáva rozšíreným komunikačným kanálom Odbornej sekcie materských škôl ASŠŠZS, ktorú vedie členka Správnej rady ASŠŠZS Iveta Pavlíková: „Naším cieľom je navzájom si pomáhať, inšpirovať sa a zdieľať úspechy. Záleží nám hlavne na tom, aby bolo dobre deťom a urobíme pre to všetko. A preto je pre nás dôležitá aj spätná väzba, aby sme mohli pružnejšie reagovať, aby sme spoločne vyšli z tohto neľahkého obdobia silnejší a v septembri mohli otvoriť brány našich zariadení dokorán.“

Dotazník: Súkromné MŠ (a iné súkromné zariadenia pre deti vo veku do 6 rokov) v období pandémie COVID-19

Čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka sa Vám zúročí v spracovaní tém, ktoré v ňom iniciujete. Zároveň budete vedieť porovnať svoje postavenie s inými a inšpirovať sa výsledkami svojich kolegýň a kolegov. Dotazník môžete vyplniť do 30. apríla 2020. Ďakujeme! 

ASŠŠZS: Iniciujeme spoločné stretnutie so zástupcami všetkých zriaďovateľov

„Kroky Vlády SR i ministerstva zabránia zániku mnohých súkromných MŠ, ZUŠ, či CVČ, ktoré z dôvodu opatrení ÚVZ SR museli prerušiť svoju činnosť. Každú možnosť dofinancovania vnímame veľmi pozitívne aj kvôli výpadku veľkého podielu vlastných zdrojov (MŠ, CVČ a pod.).“

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS

statutar@sukromneskoly.sk

Prečítajte si tiež:

Vzhľadom na súčasnú situáciu fungovania a financovania regionálneho školstva, ktoré výrazne ovplyvňuje situácia spôsobená pandémiou koronavírusu, štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS Eva Ohraďanová požiadala listom Branislava Gröhlinga, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o zorganizovanie spoločného stretnutia zástupcov všetkých zriaďovateľov (ZMOS, KBS, ASŠŠZS).  Cieľom stretnutia by malo byť navrhnúť riešenia na pomoc všetkým školám a školským zariadeniam, ktoré nebudú na úkor určitého typu zriaďovateľa.

„V súčasnosti sa v plnej miere prejavuje dlhodobo nespravodlivé nastavenie financovania regionálneho školstva, kde sú neštátne školy v područí iného zriaďovateľa – miest a obcí,“ píše Eva Ohraďanová a vysvetľuje, že: „Zriaďovatelia neštátnych (cirkevných a súkromných) škôl a školských zariadení sú pri financovaní z podielových daní závislí na rozhodnutiach miest a obcí, ktoré sú zriaďovateľmi aj vlastných škôl a školských zariadení. ASŠŠZS dostáva takmer denne od svojich členov avizovanie znižovania dotácií i prípravy nových VZN, ktoré výrazne znížia príspevok neštátnym školám a školským zariadeniam. Už pri plne funkčnej ekonomike dochádzalo k veľkým rozdielom vo financovaní, a v marci, hoci mestá a obce dostali podielové dane v plnej výške, už evidujeme niekoľko prípadov krátenia dotácií. Každé ďalšie znižovanie dotácií dostáva väčšinu súkromných škôl a školských zariadení pod hranicu prežitia. Na druhej strane citlivo vnímame aj situáciu samotných miest a obcí, kde výpadok podielových daní veľmi kruto pocítia nielen všetky školy a školské zariadenia, ale aj občania v oblasti sociálnych a iných služieb.“

ASŠŠZS podporujeme zámer ministra B. Gröhlinga postaviť školstvo na jasných pravidlách financovania, transparentnosti a kvalite škôl a zdôrazňuje: „Ak školstvo patrí medzi kľúčové priority štátu, malo by byť celé v jeho priamej finančnej správe. Finančná závislosť škôl a školských zariadení na výbere daní ich dostáva do nestability až existenčného ohrozenia. V minulosti sme čelili ekonomickej kríze, dnes čelíme koronavírusu a situácia sa môže zopakovať.“

„Prvá pomoc“ patrí aj súkromným školám a školským zariadeniam

Aj súkromné školy a školské zariadenia majú nárok na náhradu mzdy na zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, pokiaľ tento bol v mesiaci marec aspoň 1 hodinu doma z dôvodu „prekážky v práci“ na strane zamestnávateľa.[1]

Súkromné školy a školské zariadenia tak môžu žiadať o podporu, napríklad, pre učiteľky materských škôl, nepedagogických zamestnancov, ale aj tých pedagogických zamestnancov, ktorí počas tohto obdobia nemajú možnosť vzdelávať na diaľku.

Dôležité linky:

Infolinka MPSVaR SR
+421 2 2211 5656

Nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci podmienok projektu „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov schváleného vládou SR uznesením č. 178 zo dňa 31. marca 2020 majú zamestnávatelia, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ[2] uzatvorili alebo zakázali prevádzky a zároveň nepatria k subjektom verejnej správy.[3]

Za zamestnávateľa sa o.i. považuje právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa tohto zákona, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky. Na poskytnutie finančného prostriedku je právny nárok v rámci tohto projektu („Prvá pomoc“) po splnení všetkých jeho podmienok (https://www.pomahameludom.sk/).

ASŠŠZS dostáva takmer denne podnety členov – súkromných zriaďovateľov z rôznych miest, ktorí avizujú znižovanie dotácií i prípravu nových Všeobecne záväzných nariadení, ktoré výrazne znížia príspevok neštátnym školám a školským zariadeniam.

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS

statutar@sukromneskoly.sk

Je to dobré opatrenie, ktoré zabráni zániku mnohých súkromných materských škôl, ZUŠ, či centier voľného času, ktoré sa z dôvodu opatrení ÚVZ SR nemohli venovať svojim žiakom i deťom. Každú možnosť dofinancovania výpadku vnímame veľmi pozitívne aj kvôli výpadku veľkého podielu vlastných zdrojov, napr.  na školnom v materských školách, či centrách voľného času a podobne.

Zriaďovatelia súkromných škôl a školských zariadení sú pri financovaní z podielových daní závislí na rozhodnutiach miest a obcí, ktoré sú zriaďovateľmi aj vlastných škôl a školských zariadení. Už pri plne funkčnej ekonomike dochádzalo k veľkým rozdielom vo financovaní, a v marci, hoci mestá a obce dostali podielové dane v plnej výške, už evidujeme niekoľko prípadov krátenia dotácií.

V súčasnosti sa v plnej miere prejavuje dlhodobo nespravodlivé nastavenie financovania regionálneho školstva, kde sú neštátne školy v područí iného zriaďovateľa – miest a obcí. Už dnes niektoré mestá a obce pridelili mnohým neštátnym zriaďovateľom len zákonom stanovené minimum – 88 percent z toho, čo vlastným. Každé ďalšie znižovanie dotácií[4] dostáva väčšinu súkromných škôl a školských zariadení pod hranicu prežitia. Na druhej strane citlivo vnímame aj situáciu samotných miest a obcí, kde výpadok podielových daní veľmi kruto pocítia nielen všetky školy a školské zariadenia, ale aj občania v oblasti sociálnych a iných služieb. Akútny prepad by mala zachrániť účelová dotácia štátu, čo však nie je dlhodobé a koncepčné riešenie.

Ak deklarujeme, že školstvo patrí medzi kľúčové priority štátu, malo by byť v celej šírke v jeho priamej finančnej správe. Nie je možné, aby jeho časť bola závislá na podielovej dani, ktorá je premenlivá a priamo závislá na výbere daní. Dnes sme v kríze spôsobenej koronavírusom, no už v minulosti sme čelili ekonomickej kríze, ktorá sa môže opakovať a tak podporujeme snahu ZMOS urýchlene riešiť problém financovania školstva a zmeny školskej legislatívy.

Odkazy:

[1] Informácie máme potvrdené z viacerých zdrojov:

A.) Telefonické potvrdenie otázky na infolinke MPSVaR SR (+421 2 2211 5656) dňa 9. 4. 2020 o 10.55 h

B.) Dotaz: Patria súkromné školy a škôlky do 1. skupiny? Odpoveď: Áno, boli povinne zatvorené na základe usmernenia ministerstva školstva a nie sú to subjekty verejnej správy. Zdroj: Relia.sk , Otázky k príspevkom na udržanie pracovných miest a na pomoc SZČO (Jozef Mihál), z 8.4.2020 o 20.30 h, zobrazené 9.4.2020

C.) Branislav Tréger: Regionálne školstvo potrebuje rýchle zmeny a pomoc, 9.4.2020. Zdroj: ZMOS, zobrazené 9.4.2020.

[2] Na základe Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/2576/2020 boli od piatka 13. marca 2020 uzatvorené aj  zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku. Zdroj: Relia.sk, zobrazené 9.4.2020.

[3] Subjekty  verejnej správy sú právnické osoby zapísané v štatistickom registri organizácií, ktoré sú zaradené v sektore verejnej správy v súlade s európskou metodikou  ESA 2010 ustanovenou  Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii. Zdroj: ŠÚ SR, zobrazené 9.4.2020.

[4] 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Ako začať: Slovné hodnotenie žiakov na strednej škole

RNDr. Mária Smreková

RNDr. Mária Smreková

viceprezidentka ASŠŠZS

maria.smrekova@sukromneskoly.sk

„Slovné hodnotenie žiakov neznamená len slovom prepísať hodnotu známky,“ zdôrazňuje viceprezidentka ASŠŠZS RNDr. Mária Smreková, ktorá je zároveň spoluzriaďovateľkou 1. súkromného gymnázia v Bratislave. Na tomto gymnáziu  slovné hodnotenie žiakov s úspechom využívajú už niekoľko rokov.

Ak chcete začať so slovným hodnotením, Mária Smreková pre Vás pripravila niekoľko základných informácií. Slovné hodnotenie je náročný proces, ktorému sa treba naučiť, no na jeho konci Vás čaká:

 • detailnejšia informácia o výkone žiaka z pohľadu jeho kognitívneho vývinu,
 • kvalitnejšia a objektívnejšia spätná väzba  žiakovi a rodičom o perspektíve vedomostného aj osobnostného rastu a súčasne slovné hodnotenie sa podieľa na formovaní jeho hodnotovej orientácie.

Čo sa očakáva od učiteľa pri slovnom hodnotení:

 • Poznanie žiaka je podmienkou pre jeho slovné hodnotenie. Je podstatné mať na mysli konkrétne situácie, z ktorých je vyvodzované. To si vyžaduje sústredenú pozornosť na každého z nich.
 • Učiteľ sa stretne počas polroka v priemere so 150 žiakmi na svojich hodinách. Znamená to, napísať o každom z nich vystihujúci komentár na základe ich spoločnej skúsenosti. Je neprípustné mať nejakú „mustru“ a vyjadriť sa ku dvom žiakom rovnako. Aj to posilňuje ich individualitu.
 • Osobnostný rast učiteľa a jeho prehlbujúci sa záujem o žiaka je podmienkou vystihujúceho popisu jeho výkonu, správania a sociálnych kontaktov.
 • Ďalšou podmienkou napísania vystihujúceho slovného hodnotenia je odborný rast učiteľa v predmetoch, ktoré učí, ale aj v metodike a metódach, ktoré používa. Je nevyhnutné vedieť si ako učiteľ odpovedať na otázku čo prečo učím.
 • Je to potreba porozumieť chybe, ktorú žiak urobil, poznať jej príčiny a dôsledky. To je krokom ku možnej zmene.

Ako postupovať pri slovnom hodnotení?

Práve preto, že do tejto aktivity je nevyhnutná veľká osobná investícia energie do vzdelávania, do osobných kontaktov žiaka a učiteľa a učiteľov navzájom, musí byť slovné hodnotenie:

 1. spoločným rozhodnutím učiteľov a vedenia školy venovať sa tejto problematike
 2. s jasne definovanými oblasťami, ktorých sa týka, a teda môžeme popisovať:
  1. osobitosti výkonu žiaka ( nie jeho osobu), napr. je dôsledný, vytrvalý, motivovaný, priebežne pracujúci, verbálne zdatný, lepší v písomnom prejave,
  2. osobitosti myslenia a fantázie, vie pochopiť len užšie súvislosti, vie meniť postupy riešenia, alebo zotrváva v jednom algoritme myslenia, myslí logicky jasne, sústreďuje sa na špecifickejšie otázky, spolieha sa na intuitívne nápady, je samostatný v riešeniach, vie vytvoriť svoj systém (spoznámkovania) písomného zachytenia problému, trénuje predovšetkým pamäť a nepremýšľa o vzťahoch, zameriava sa viac na detaily, vytvára pojmové mapy, dobre analyzuje javy a vie vyvodiť nečakané riešenia, vie argumentovať, nezachytáva sa na detailoch, ale rieši podstatné  …..
  3. kvalitu a obsah vedomostí, vytvoril si nadhľad nad problematikou, vie integrovať informácie z oblastí, vie kvantifikovať javy, vie vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov, vie použiť derivácie pri riešení rýchlosti procesov…..
  4. prognózu, v čom sa môže zlepšiť: sústrediť sa na priebežnú prácu, nájsť spôsob zachytávania poznámok, má výbornú perspektívu pre hlbšie štúdium predmetu…
  5. preskripciu, čo a ako napraviť, rozvíjať, udržať: priebežné štúdium je nutnou podmienkou zlepšenia výkonu, je dôležité venovať viac času premýšľaním o riešeniach, treba trénovať čítanie grafov, priestorovú predstavivosť, manipulovať s obrazmi v myšlienkach…
  6. Ďalšie oblasti hodnotenia sa môžu týkať poznaných učebných štýlov žiaka podľa u neho prevažujúcich druhov inteligencie. Tieto informácie sú zvlášť cenné a nútia žiaka aj učiteľa k zamysleniu o efektivite ich práce..
 3. s dohodou, ktoré aktivity žiakov budeme vyhodnocovať z pohľadu foriem skúšania
 4. s tréningom formulácií hodnotenia, vzájomnou oponentúrou formulovania medzi učiteľmi a diskusiou o hodnoteniach so žiakmi, aj rodičmi.

Príklad slovného hodnotenia:

Hodnotenie správania

Potrebná diskusia medzi učiteľmi o obsahu pojmu správanie, napr.  popisujeme vzťah ku sebe, ku iným, zaujímavé povahové črty prispievajúce ku postoju okolia a posúdenie dodržiavania noriem spolužitia (Zmluva medzi učiteľmi a žiakmi, Pokyny k záverečným skúškam, Drogová doktrína – príklady dokumentov školy).

Napr. ak neprekročil normy spolužitia vo vážnej veci, môžeme popísať v slovnom hodnotení správanie takto:

 • jeho zvedavosť a nadšenie pre nové veci sú cenné, niekedy mu uniká pozornosť pri bežných povinnostiach

Čo čítajú rodičia? Napríklad: Prináša do školy impulzy, skúsenosti, ale aj zabúda ospravedlnenky,

alebo

 • je milý a nápomocný priateľom, len systematickou prácou sa mu podarí zažiť úspech aj vo vzdelávaní ako vo vzťahoch

Čo čítajú rodičia? Napríklad: Vie vychádzať s ľuďmi, vie si ich získať, ale sa mu nechce priebežne učiť.

Záznam prezentácie Slovné hodnotenie žiakov 1. súkromného gymnázia v Bratislave

Slovné hodnotenie žiakov bolo aj témou Konferencie súkromných škôl v Starej Lesnej (apríl 2017). Mária Smreková s účastníkmi zdieľala svoje skúsenosti a odpovedala aj na otázky účastníkov konferencie: