Neštátni zriaďovatelia za uplatňovanie princípu rovnoprávnosti

Zástupcovia zoskupení neštátnych školských zriaďovateľov, ktorí sa 18. novembra 2020 stretli s predsedom školkého výboru NR SR a ministrom školstva, sa na stretnutie dôsledne pripravovali.

Na stretnutiach s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom a Richardom Vašečkom, predsedom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport  sa 18. novembra 2020 zúčastnili zástupcovia zriaďovateľov cirkevných a súkromných škôl na Slovensku (Asociácia súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku, Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska, Združenie katolíckych škôl Slovenska a Školský výbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku). Opierajúc sa o princíp rovnoprávnosti postavenia škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa zakotvený v Školskom zákone, neštátne školy a školské zariadenia už niekoľko rokov poukazujú na nespravodlivé nerovnoprávne postavenie neštátnych škôl a školských zariadení na Slovensku a žiadajú o kroky k zrovnoprávneniu neštátnych škôl a školských zariadení pri ich vzniku, fungovaní a financovaní. Súkromné školy na rokovaniach zastupovala Eva Ohraďanová, štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS, evanjelické školy zastupoval predseda Šloského výboru ECAV Miroslav Čurlík a jeho predchodca v tejto funkcii Marián Damankoš. Katolícke školy mali zastúpenie v riaditeľovi arcibiskupského školského úradu Miroslav Jackovi a prezidentovi ZKŠS Danielovi Masarovičovi.

Na stretnutie sme pripravili aj krátku prezentáciu kľúčových faktov, kde ponúkame v názorných príkladoch najzávažnejšie obmedzovania nášho fungovania a porušovania princípu rovnoprávneho postavenia zriaďovateľov.

VÚC zverejnili počty žiakov 1. ročníka v školskom roku 2021/2022

Zriaďovatelia súkromných škôl (až na malé výnimky) neskrývajú rozčarovanie a tvrdia, že rozhodovania jedného zriaďovateľa o druhom (samosprávne kraje sú zriaďovateľmi stredných škôl vo svojej pôsobnosti na území kraja a zároveň stanovujú počty pre stredné školy všetkých zriaďovateľov, teda aj cirkevných, aj súkromných) nemôže byť nie je vždy objektívne a odvolajú sa na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Toto rozčarovanie je reakciou na zverejnené najvyššie počty žiakov 1. ročníka strednej školy, ktoré v súlade s legislatívnymi predpismi predsedovia VÚC zverejňujú na svojich webových sídlach najneskoršie 30. novembra.

Pozrite sa na to, aké počty prvákov budú mať školy vo Vašom kraji:

Zverejnené počty žiakov ešte nie sú definitívne, pretože v prípade, ak sa riaditeľ školy do 30 dní od zverejnenia dokumentu na webe odvolá na MŠVVaŠ SR, a dobre argumentačne zdôvodní opodstatnenosť otvorenia ďalších tried, väčšieho počtu žiakov, MŠVVaŠ SR môže zmeniť rozhodnitie predsedu VÚC.

Definitívne najvyššie počty žiakov 1. ročníkov budú školy, ale aj rodičia a súčasní deviataci poznať až začiatkom roka 2021.

Situáciu, ako dopadli súkromné školy vo vzťahu k požadovaným počtom, momentálne sumarizujeme a následne na zasadnutí zástupcov súkromných škôl v Krajských radách pre odborné vzdelávanie a prípravu (KROVP) ASŠŠZS situáciu vyhodnotí a rozhodne o ďalšom postupe.

V predchádzajúcom období, keď sa takto určovali počty prvý raz, ASŠŠZS zorganizovala petíciu, ktorú podpísalo viac ako 3000 signatárov a ministerstvo prijalo argumenty zriaĎovateľov súkromných škôl.

Na VZ ASŠŠZS aj personálne zmeny: E. Ohraďanová prezidentkou Asociácie

Členovia ASŠŠZS na svojom Valnom zhromaždení dňa 23. novembra 2020 zvolili nových zástupcov – prezidentkou ASŠŠZS sa stala Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD. a viceprezidentkou RNDr. Mária Smreková. Zároveň Správna rada ASŠŠZS do svojich radov prijala aj novú členku Janu Némethovú.
Na Valnom zhromaždení ASŠŠZS, ktorý sa kvôli mimoriadnej situácii spôsobenej COVID-19 uskutočnilo na online platforme, sa členovia venovali činnosti za uplunulý i tento rok, prijali záväzné dokumenty (Správ u o činnosti a o hospodárení v roku 2019 i Plán činnosti a rozpočet do konca roka 2020).
Členovia sa venovali aj zmenám na kľúčových postoch. Vzhľadom na ukončenie svojej činnosti, ktoré oznámila Ľ. Petríková pred Valným zhromaždením, členovia Správnej rady ASŠŠZS sa zároveň poďakovali za neúnavnú intenzívnu a dlhoročnú prácu pani Mgr. Ľubici Petríkovej s presvedčením, že ukončenie činnnosti neznamená pretrhnutie veľmi dobrých kontaktov, no zároveň navrhli novú členku Správnej Rady ASŠŠZS – Janu Némethovú, zriaďovateľku SZUŠ Adamante v Bratislave. Následne volili prezidentku a viceprezidentku ASŠŠZS. Prezidentkou ASŠŠZS sa stala Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD. a viceprezidentkou RNDr. Mária Smreková.

Neštátne školy za zrovnoprávnenie zriaďovateľov vo vzdelávaní

Zrovnoprávnenie zriaďovateľov vo vzdelávaní bolo kľúčovou témou rokovaní na pôde Národnej rady SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, SR, ktoré zorganizoval Daniel Masarovič, prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska.

Na stretnutiach s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom a Richardom Vašečkom, predsedom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport  sa 18. novembra 2020 zúčastnili zástupcovia zriaďovateľov cirkevných a súkromných škôl na Slovensku (Asociácia súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku, Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska, Združenie katolíckych škôl Slovenska a Školský výbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku). Opierajúc sa o princíp rovnoprávnosti postavenia škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa zakotvený v Školskom zákone, neštátne školy a školské zariadenia už niekoľko rokov poukazujú na nespravodlivé nerovnoprávne postavenie neštátnych škôl a školských zariadení na Slovensku a žiadajú o kroky k zrovnoprávneniu neštátnych škôl a školských zariadení pri ich vzniku, fungovaní a financovaní. Súkromné školy na rokovaniach zastupovala Eva Ohraďanová, štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS, evanjelické školy zastupoval predseda Šloského výboru ECAV Miroslav Čurlík a jeho predchodca v tejto funkcii Marián Damankoš. Katolícke školy mali zastúpenie v riaditeľovi arcibiskupského školského úradu Miroslav Jackovi a prezidentovi ZKŠS Danielovi Masarovičovi.

Neštátne (súkromné a cirkevné) školy a školské zariadenia zaradené do Siete škôl a školských zariadení majú nezastupiteľné miesto v systéme vzdelávania na Slovensku najmä preto, že:

  • poskytujú plnohodnotné vzdelávanie a výchovu v zmysle štátom stanovených vzdelávacích a výchovných programov a podliehajú pravidelnému hodnoteniu a kontrole ŠŠI;
  • vytvárajú pluralitu v školskom systéme vychádzajúcu z práva na výchovu a vzdelávanie v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením, čím priamo vytvárajú jeden zo základných pilierov demokratického vzdelávacieho systému;
  • zabezpečujú služby štátu na území, kde ich štát neposkytuje (napr. súkromné CŠPP v 10 okresoch, neštátne MŠ a ZUŠ, jedálne v obciach);
  • dopĺňajú nedostatočné kapacity štátu (súkromné CŠPP tvoriace polovicu poradenského systému, neštátne MŠ významne dopĺňajúce kapacity v existujúcom systéme);
  • poskytujú v priemere kvalitnejšie vzdelávanie v merateľných ukazovateľoch (napr. Testovanie 5, Testovanie 9, OECD/PISA);
  • prinášajú inovácie, skúsenosti zo zahraničia, experimentálne overujú nové učebné odbory a metódy.

Neštátne školy a školské zariadenia uvítali záväzok Vlády SR v programovom vyhlásení a podporujú aktívne kroky a rozhodnutia ministra k zrovnoprávneniu škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa. V tejto súvislosti:

●       upozorňujú na celý komplex nerovnoprávností v postavení zriaďovateľov, ktorý sa výrazne zhoršil počas mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 a priamo zviditeľnil nadradenosť jedného zriaďovateľa nad druhým, ktorú umožňuje aktuálne platná legislatíva.

●       ponúkajú dlhoročnú expertízu a kapacity zriaďovateľov pri urýchlenej príprave legislatívy, ktorá čím skôr prispeje k naplneniu spoločného cieľa – zabezpečeniu princípu rovnoprávnosti zriaďovateľov v duchu Programového vyhlásenia Vlády SR na roky 2020-2024.

 

V čase spomienky na zosnulých pripájame hlas k upokojeniu situácie

Milí žiaci, študenti, rodičia i pedagógovia,

Čas jesenných prázdnin je neodmysliteľne spojený s tichou spomienkou na našich zosnulých príbuzných, priateľov a kolegov.

Ako zástupcovia škôl a nositelia spoločenských hodnôt, pripájame svoj hlas k upokojeniu situácie a hľadaniu cesty k vzájomnému porozumeniu. V záujme toho sme na rokovaní s ministerstvom školstva potvrdili záujem pomôcť. Niektoré súkromné školy vyšli v ústrety požiadavke ministerstva obrany a poskytujú priestory na celoplošné testovanie. Cítime zodpovednosť voči spoločnosti ako celku.

Ak je naša účasť na celoplošnom testovaní jedným z krokov k zmiereniu súčasnej polarizácie spoločnosti a návratu detí do škôl, je v záujme nás všetkých, ho absolvovať. Samozrejme s plným rešpektom k iným názorom a dodržaním všetkých hygienických opatrení.

Neštátne školy: Namiesto deklarovanej rovnosti prehlbovanie rozdielov medzi zriaďovateľmi?

Zástupcovia cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení so sklamaním sledujú kroky ministerstva, ktoré napriek deklarovaným zámerom zrovnoprávnenia zriaďovateľov, predstavuje aktivity prehlbujúce nerovnosť medzi verejnými a neštátnymi zriaďovateľmi.

Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS), Komisia KBS pre katechizáciu a školstvo, Združenie katolíckych škôl Slovenska (ZKŠS) a Školský výbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ŠV ECAV) so znepokojením prijali oznámenie o poskytnutí 750 000 € na nákup zariadenia pre školské jedálne vo vlastníctve, a teda aj v zodpovednosti obcí, miest a VÚC.

Daniel Masarovič, prezident ZKŠS oceňuje solidárne gesto ministra k namáhavej práci kuchárok a pomocných síl, zároveň však poukazuje na pokrivenie tejto solidarity, keďže je zameraná len na jednu vybranú časť školských jedální: „Ministerstvo znovu uplatňuje princíp správcu, ktorý rozdáva zo spoločného, ale iba niektorým“.

Ministerstvo na obranu na svojom webe uvádza: „Celkovo je na Slovensku viac ako 4 400 školských jedální, preto ministerstvo rozhodlo, že v tomto kole budú podporené školské jedálne pri verejných školách, ktoré sú zastúpené najviac“. Neštátnym školským jedálňam odkazuje, že „sa bude snažiť získať“ ďalšie financie, aby „vedelo prípadne podporiť“ aj jedálne pri cirkevných a súkromných školách.

Ako uviedla Eva Ohraďanová, štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS: „Paradoxne na toto rozhodnutie doplatia aj deti niektorých verejných škôl. Napríklad v obci, ktorá vlastnú jedáleň nemá. Vieme minimálne o jednej súkromnej školskej jedálni, ktorá stravuje žiakov z celej obce a nevylučujeme, že takýchto neštátnych školských jedální môže byť viac“.

Miroslav Čurlík, predseda Školského výboru ECAV, ktorý zastupuje evanjelické školy, zdôraznil, že „Nežiadame päťtisíc eur pre každú našu jedáleň, chceme len rovnocennú možnosť uchádzať sa o túto dotáciu“.

Podľa názoru všetkých troch zástupcov neštátnych zriaďovateľov poskytnutie dotácie školským jedálňam v skutočnosti nemá oporu v zákone. Podľa zákona č. 597/2003 sa financujú len školy a školské zariadenia výkonom prenesených kompetencií, do okruhu ktorých školské jedálne nepatria. Tie sú financované z podielových daní obcí, miest a krajov, ktorých sa uvedený zákon vôbec netýka. Zrejme o tom vie aj minister, pretože uviedol: „Hoci vybavenie jedální je úlohou zriaďovateľa teda obcí, mesta a vyššieho územného celku, aj napriek tomu sme sa rozhodli na ministerstve, že budeme podporovať aj túto oblasť.“ Otázkou zostáva, prečo ministerstvo v prípade, že sa vôbec rozhodlo poskytovať dotáciu podľa §6c zákona, zúžilo okruh žiadateľov len na žiadateľov podľa písm. a). Neštátne školy sa oprávnene pýtajú, či nejde o porušenie finančnej disciplíny, či toto rozhodnutie má oporu v legislatíve a v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2020-2024, ktoré je postavené na princípe rovnosti zriaďovateľov, kde sa uvádza: „Vláda SR vyvinie úsilie na základe princípu rovného financovania každého dieťaťa a žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy a školského zariadenia“.

Komisia KBS pre katechizáciu a školstvo k tomu na záver dopĺňa, že: „včera otec arcibiskup Bernard Bober, predseda komisie KBS, telefonicky informoval pána ministra, ktorý o celej situácii vie a prisľúbil, že túto záležitosť sa pokúsi vyriešiť tak, aby aj neštátne školy mohli byť oprávnenými žiadateľmi.“

Bratislava, 22. 10. 2020

 

Tlačová správa, ktorú spoločne vydali:

  • Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS)
  • Komisia KBS pre katechizáciu a školstvo
  • Združenie katolíckych škôl Slovenska (ZKŠS)
  • Školský výbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ŠV ECAV)

 

Odkaz na zdroj informácie na minedu.sk