20. január 2021

20. január 2021

Written by ASŠŠZ

20. januára 2021

  • Budúci týždeň sa pokračuje v rovnakom režime vzdelávania ako doteraz. Hraničným termínom je 1. február, kedy by mal začať fungovať covidový automat, nástup žiakov 2. stupňa ZŠ a SŠ bude podmienený negatívnym testom .

Zriaďovatelia – MŠ, ŠKD

Minister školstva Branislav Gröhling o aktuálnej situácii: „My sme minulý rok, aj na základe všetkých tých možných problémov, ktoré vznikali pri prvej vlne a teraz aj pri druhej vlne v rámci fungovania materských škôl a školských klubov detí, tak sme ešte minulý rok iniciovali stretnutie so samosprávami a so všetkými zriaďovateľmi, aby sme si povedali plusy a mínusy v rámci prerozdelenia jednotlivých kompetencíí a vyšlo z toho, že naozaj by sme mali ísť do debaty o tom, ako ministerstvo školstva preberie určitú časť kompetencií v rámci materských škôl a školských klubov detí a v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov budeme mať ohľadom toho stretnutie so samosprávami aj s ministerstvom financií. Takže môže nastať aj taká situácia, že od budúceho roku od januára naozaj niektoré kompetencie v rámci materských škôl a školských klubov detí budú spadať pod ministerstvo školstva, čím by sme mali na to dosah a mohli by sme riešiť aj problémy, ktoré vznikali teraz.“

Materské školy

ZUŠ

  • Minister školstva Branislav Gröhling na okraj finančnej podpory ZUŠ (rokovanie Vlády SR v novembri 2020) Táto podpora začne, tak ako som bol informovaný, fungovať od marca, takže za dva mesiace alebo za jeden mesiac podporíme opäť 6000 pracovných miest v základných umeleckých školách. Bude to viac ako 700 základných umeleckých škôl a tá suma sa bude hýbať niekde okolo 20 miliónov.“ 

 MATERSKÉ ŠKOLY

 

29. január 2022

EDUweek 2022/06 – týždňový sumár aktivít ASŠŠZ, nová legislatíva a materiály Okrem súhrnu našich aktiviít v EDUweeku nájdete aj linky na novú...

26. január 2022

EDUweek 2022/05 – linky na januárové novinky na webe MŠVVaŠ SR a ďalších weboch V súvislosti s novou podobou stránky Ministerstva školstva, vedy,...

24. január 2022

EDUweek 2022/04 – registrácia na rokovania odborných sekcií a najnovšie informácie Koniec januára a začiatok februára je v znamení rokovania...

21. január 2022

#EDUweek 2022/03 – súhrn najnovších informácií v oblasti školstva a vzdelávania Informujeme Vás o stretnutiach našich zástupcov v pracovných...

14. január 2022

EDUweek 2022/02 – súhrn najnovších informácií v oblasti školstva a vzdelávania

Čo sa práve deje

ZODPOVEDNE VOČI BUDÚCNOSTI

ZODPOVEDNE VOČI BUDÚCNOSTI

Stretnutie členov, zasadnutie odborných sekcií a Valné zhromaždenie ASŠŠZ 2022 "Zodpovedne voči budúcnosti" bolo motto prvého veľkého stretnutia...

Vláda SR: Legislatívny plán úloh na rok 2022

Vláda SR: Legislatívny plán úloh na rok 2022

Vláda SR 12. januára 2022 na svojom 52. rokovaní s pripomienkami schválila Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022, z ktorého pre oblasť regionálneho školstva a vzdelávania vyberáme…

Neštátni zriaďovatelia za uplatňovanie princípu rovnoprávnosti

Zástupcovia zoskupení neštátnych školských zriaďovateľov, ktorí sa 18. novembra 2020 stretli s predsedom školkého výboru NR SR a ministrom školstva, sa na stretnutie dôsledne pripravovali.

Na stretnutiach s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom a Richardom Vašečkom, predsedom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport  sa 18. novembra 2020 zúčastnili zástupcovia zriaďovateľov cirkevných a súkromných škôl na Slovensku (Asociácia súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku, Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska, Združenie katolíckych škôl Slovenska a Školský výbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku). Opierajúc sa o princíp rovnoprávnosti postavenia škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa zakotvený v Školskom zákone, neštátne školy a školské zariadenia už niekoľko rokov poukazujú na nespravodlivé nerovnoprávne postavenie neštátnych škôl a školských zariadení na Slovensku a žiadajú o kroky k zrovnoprávneniu neštátnych škôl a školských zariadení pri ich vzniku, fungovaní a financovaní. Súkromné školy na rokovaniach zastupovala Eva Ohraďanová, štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS, evanjelické školy zastupoval predseda Šloského výboru ECAV Miroslav Čurlík a jeho predchodca v tejto funkcii Marián Damankoš. Katolícke školy mali zastúpenie v riaditeľovi arcibiskupského školského úradu Miroslav Jackovi a prezidentovi ZKŠS Danielovi Masarovičovi.

Na stretnutie sme pripravili aj krátku prezentáciu kľúčových faktov, kde ponúkame v názorných príkladoch najzávažnejšie obmedzovania nášho fungovania a porušovania princípu rovnoprávneho postavenia zriaďovateľov.

VÚC zverejnili počty žiakov 1. ročníka v školskom roku 2021/2022

Zriaďovatelia súkromných škôl (až na malé výnimky) neskrývajú rozčarovanie a tvrdia, že rozhodovania jedného zriaďovateľa o druhom (samosprávne kraje sú zriaďovateľmi stredných škôl vo svojej pôsobnosti na území kraja a zároveň stanovujú počty pre stredné školy všetkých zriaďovateľov, teda aj cirkevných, aj súkromných) nemôže byť nie je vždy objektívne a odvolajú sa na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Toto rozčarovanie je reakciou na zverejnené najvyššie počty žiakov 1. ročníka strednej školy, ktoré v súlade s legislatívnymi predpismi predsedovia VÚC zverejňujú na svojich webových sídlach najneskoršie 30. novembra.

Pozrite sa na to, aké počty prvákov budú mať školy vo Vašom kraji:

Zverejnené počty žiakov ešte nie sú definitívne, pretože v prípade, ak sa riaditeľ školy do 30 dní od zverejnenia dokumentu na webe odvolá na MŠVVaŠ SR, a dobre argumentačne zdôvodní opodstatnenosť otvorenia ďalších tried, väčšieho počtu žiakov, MŠVVaŠ SR môže zmeniť rozhodnitie predsedu VÚC.

Definitívne najvyššie počty žiakov 1. ročníkov budú školy, ale aj rodičia a súčasní deviataci poznať až začiatkom roka 2021.

Situáciu, ako dopadli súkromné školy vo vzťahu k požadovaným počtom, momentálne sumarizujeme a následne na zasadnutí zástupcov súkromných škôl v Krajských radách pre odborné vzdelávanie a prípravu (KROVP) ASŠŠZS situáciu vyhodnotí a rozhodne o ďalšom postupe.

V predchádzajúcom období, keď sa takto určovali počty prvý raz, ASŠŠZS zorganizovala petíciu, ktorú podpísalo viac ako 3000 signatárov a ministerstvo prijalo argumenty zriaĎovateľov súkromných škôl.

Na VZ ASŠŠZS aj personálne zmeny: E. Ohraďanová prezidentkou Asociácie

Členovia ASŠŠZS na svojom Valnom zhromaždení dňa 23. novembra 2020 zvolili nových zástupcov – prezidentkou ASŠŠZS sa stala Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD. a viceprezidentkou RNDr. Mária Smreková. Zároveň Správna rada ASŠŠZS do svojich radov prijala aj novú členku Janu Némethovú.
Na Valnom zhromaždení ASŠŠZS, ktorý sa kvôli mimoriadnej situácii spôsobenej COVID-19 uskutočnilo na online platforme, sa členovia venovali činnosti za uplunulý i tento rok, prijali záväzné dokumenty (Správ u o činnosti a o hospodárení v roku 2019 i Plán činnosti a rozpočet do konca roka 2020).
Členovia sa venovali aj zmenám na kľúčových postoch. Vzhľadom na ukončenie svojej činnosti, ktoré oznámila Ľ. Petríková pred Valným zhromaždením, členovia Správnej rady ASŠŠZS sa zároveň poďakovali za neúnavnú intenzívnu a dlhoročnú prácu pani Mgr. Ľubici Petríkovej s presvedčením, že ukončenie činnnosti neznamená pretrhnutie veľmi dobrých kontaktov, no zároveň navrhli novú členku Správnej Rady ASŠŠZS – Janu Némethovú, zriaďovateľku SZUŠ Adamante v Bratislave. Následne volili prezidentku a viceprezidentku ASŠŠZS. Prezidentkou ASŠŠZS sa stala Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD. a viceprezidentkou RNDr. Mária Smreková.

Neštátne školy za zrovnoprávnenie zriaďovateľov vo vzdelávaní

Zrovnoprávnenie zriaďovateľov vo vzdelávaní bolo kľúčovou témou rokovaní na pôde Národnej rady SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, SR, ktoré zorganizoval Daniel Masarovič, prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska.

Na stretnutiach s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom a Richardom Vašečkom, predsedom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport  sa 18. novembra 2020 zúčastnili zástupcovia zriaďovateľov cirkevných a súkromných škôl na Slovensku (Asociácia súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku, Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska, Združenie katolíckych škôl Slovenska a Školský výbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku). Opierajúc sa o princíp rovnoprávnosti postavenia škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa zakotvený v Školskom zákone, neštátne školy a školské zariadenia už niekoľko rokov poukazujú na nespravodlivé nerovnoprávne postavenie neštátnych škôl a školských zariadení na Slovensku a žiadajú o kroky k zrovnoprávneniu neštátnych škôl a školských zariadení pri ich vzniku, fungovaní a financovaní. Súkromné školy na rokovaniach zastupovala Eva Ohraďanová, štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS, evanjelické školy zastupoval predseda Šloského výboru ECAV Miroslav Čurlík a jeho predchodca v tejto funkcii Marián Damankoš. Katolícke školy mali zastúpenie v riaditeľovi arcibiskupského školského úradu Miroslav Jackovi a prezidentovi ZKŠS Danielovi Masarovičovi.

Neštátne (súkromné a cirkevné) školy a školské zariadenia zaradené do Siete škôl a školských zariadení majú nezastupiteľné miesto v systéme vzdelávania na Slovensku najmä preto, že:

  • poskytujú plnohodnotné vzdelávanie a výchovu v zmysle štátom stanovených vzdelávacích a výchovných programov a podliehajú pravidelnému hodnoteniu a kontrole ŠŠI;
  • vytvárajú pluralitu v školskom systéme vychádzajúcu z práva na výchovu a vzdelávanie v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením, čím priamo vytvárajú jeden zo základných pilierov demokratického vzdelávacieho systému;
  • zabezpečujú služby štátu na území, kde ich štát neposkytuje (napr. súkromné CŠPP v 10 okresoch, neštátne MŠ a ZUŠ, jedálne v obciach);
  • dopĺňajú nedostatočné kapacity štátu (súkromné CŠPP tvoriace polovicu poradenského systému, neštátne MŠ významne dopĺňajúce kapacity v existujúcom systéme);
  • poskytujú v priemere kvalitnejšie vzdelávanie v merateľných ukazovateľoch (napr. Testovanie 5, Testovanie 9, OECD/PISA);
  • prinášajú inovácie, skúsenosti zo zahraničia, experimentálne overujú nové učebné odbory a metódy.

Neštátne školy a školské zariadenia uvítali záväzok Vlády SR v programovom vyhlásení a podporujú aktívne kroky a rozhodnutia ministra k zrovnoprávneniu škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa. V tejto súvislosti:

●       upozorňujú na celý komplex nerovnoprávností v postavení zriaďovateľov, ktorý sa výrazne zhoršil počas mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 a priamo zviditeľnil nadradenosť jedného zriaďovateľa nad druhým, ktorú umožňuje aktuálne platná legislatíva.

●       ponúkajú dlhoročnú expertízu a kapacity zriaďovateľov pri urýchlenej príprave legislatívy, ktorá čím skôr prispeje k naplneniu spoločného cieľa – zabezpečeniu princípu rovnoprávnosti zriaďovateľov v duchu Programového vyhlásenia Vlády SR na roky 2020-2024.

 

V čase spomienky na zosnulých pripájame hlas k upokojeniu situácie

Milí žiaci, študenti, rodičia i pedagógovia,

Čas jesenných prázdnin je neodmysliteľne spojený s tichou spomienkou na našich zosnulých príbuzných, priateľov a kolegov.

Ako zástupcovia škôl a nositelia spoločenských hodnôt, pripájame svoj hlas k upokojeniu situácie a hľadaniu cesty k vzájomnému porozumeniu. V záujme toho sme na rokovaní s ministerstvom školstva potvrdili záujem pomôcť. Niektoré súkromné školy vyšli v ústrety požiadavke ministerstva obrany a poskytujú priestory na celoplošné testovanie. Cítime zodpovednosť voči spoločnosti ako celku.

Ak je naša účasť na celoplošnom testovaní jedným z krokov k zmiereniu súčasnej polarizácie spoločnosti a návratu detí do škôl, je v záujme nás všetkých, ho absolvovať. Samozrejme s plným rešpektom k iným názorom a dodržaním všetkých hygienických opatrení.

Pin It on Pinterest