„Prvú vlnu“ sme zvládli, pripravila nás do dnešných dní

Prinášame Vám výsledky, skúsenosti a inšpirácie spracované z dotazníka, na ktorý koncom mája 2020, počas mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID19,  odpovedalo 361 zriaďovateľov a riaditeľov neštátnych škôl a školských zariadení.

„Množstvo vyplnených dotazníkov prekonalo naše očakávania. Naozaj ďakujeme všetkým, ktorí nám venovali svoj čas a ponúkli vlastný pohľad v problematike, ktorá sa týka nás všetkých. Rovnako chcem vyjadriť nadšenie z naštartovanej spolupráce so ZKŠS. Spojenie síl nám ponúka oveľa väčšiu váhu argumentácií a širšiu platformu vzájomných prepájaní. Ešte raz vďaka všetkým.“

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD., Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska

„Opakovane sa presvedčujeme o tom, že aktuálna pandemická situácia nám prináša mnohé príležitosti. Jednou z nich je aj to, že sa zviditeľňujú slabé miesta nášho školského systému, ktoré podmieňujú jeho obmedzenú funkčnosť a efektivitu… Veríme, že spoločný dotazník je príležitosťou pre presadenie dlhodobých zámerov v oblasti rovnoprávneho postavenia vo vzťahu k ostatným zriaďovateľom, ako aj mostom spájajúcim obe strany pre ďalšie formy vzájomnej spolupráce, z ktorej môže profitovať celý vzdelávací systém na Slovensku.“

Mgr. Daniel Masarovič prezident Združenie katolíckych škôl Slovenska

Kliknutím na obrázok otvoríte e-knihu „Prvú vlnu“ sme zvládli, ktorá sumarizuje veľké množstvo skúseností zriaďovateľov a riaditeľov neštátnych škôl a školských zariadení (nielen členov ASŠŠZS a ZKŠS), a prináša aj tieto témy:

 • Výzvy mimoriadnej situácie pre neštátne školya školské zariadenia a ich zvládnutie
 • „Situáciu sme zvládli veľmi dobre“
 • Najčastejšie zmeny vo vyučovaní
 • Finančná neistota a úsporné opatrenia
 • Mimoriadna situácia. Dokedy?
 • Očakávaná pomoc a výzvy do budúcnosti
 • Osvedčené skúsenosti a príklady dobrej praxe
 • Financovanie a komunikácia s rodičmi, obcou/mestom/krajom
 • Základné informácie o Dotazníku 2020

Prosíme o podpis a podporu, aby ste zajtra neprišli o školu

Dnes Vás prosíme o Váš podpis = pomoc a podporu, aby ste zajtra neprišli o svoje školské zariadenie alebo o školu.

Prečo?

MŠVVaŠ SR predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Novelou sa okrem iného navrhuje, aby ministerstvo školstva mohlo kvôli zefektívňovaniu siete škôl a školských zariadení pružne rozhodnúť o vyradení školy alebo školského zariadenia zo siete aj bez návrhu a to z akéhokoľvek dôvodu.

Navrhovaná novela predvídateľnosť postupu ministerstva školstva nezabezpečuje a vytvára možnosť na politické ovplyvňovanie podoby siete škôl a školských zariadení. To môže mať za následok netransparentné a nedostatočne odôvodnené zatváranie aj kvalitných škôl a školských zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa a s možným negatívnym vplyvom na prístup detí ku kvalitnému vzdelávaniu.

Máme 2 dni na to, aby do stredy 14. 10. 2020 nazbierali aspoň 500 podpisov pod HROMADNÚ PRIPOMIENKU, v ktorej žiadame vypustenie bodu 11 čl. I novely zákona č. 596/2003 Z.z. zo strany predkladateľa a otvorenie širokej odbornej diskusie na túto tému mimo času trvania núdzového stavu a s tým spojeného skráteného plynutia lehôt a ďalších negatívnych vplyvov na pripomienkovacie konanie v tak závažnej veci, akou je vyraďovanie škôl a školských zariadení zo siete.

 Čo môžete urobiť?

1. Ak ste to ešte neurobili, pripojte svoj podpis pod úplné znenie pripomienky:

2. Zdieľajte túto informáciu so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach, na webových stránkach, informujte ich o tom, že aj Vaša škola/školské zariadenie môže byť obeťou práve jedného slovka, ktoré sa dnes dostane do novely zákona…

3. Ak sa viete pohybovať v slov-lexe a máte skúsenosti s pripomienkovaním zákonov, môžete aj ako verejnosť pripomienkovať nielen túto časť, ale aj ďalšie zmeny, ktoré ministerstvo navrhuje:

4.Môžete zdieľať s nami ďalšie aktivity na podporu hromadnej pripomienky, aby sme inšpirovali aj ostatných.

Nezabudnite – Dnes Vás prosíme o Váš podpis = pomoc a podporu, aby ste zajtra neprišli o svoje školské zariadenie alebo o školu.

Do 18. 9. 2020: Mapujeme rozmiestnenie a kapacitu MŠ v BSK, zapojte sa!

Pozývame zriaďovateľov a riaditeľov predškolských zariadení (bez ohľadu na to, či sú zaradení v Sieti školských zariadení) na území Bratislavského samosprávneho kraja, aby sa zapojili do prípravy tematického atlasu o Bratislave a okolí, ktorý pripravuje Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Výsledné údaje sa stanú pomôckou aj všetkým zriaďovateľom pri plánovaní kapacít v najbližších rokoch. 

Tematický atlas o Bratislave a okolí o.i. mapuje aj priestorové rozmiestnenie a kapacitu predškolských zariadení a v prehľadnej podobe poskytne aktuálnu situáciu v predškolských zariadeniach v celom regióne, počty detí dochádzajúcich podľa bydliska, ale aj porovnanie súčasného stavu s vývojom populácie detí v predškolskom veku. Všetky informácie v prehľadných súvislostiach budú užitočnou pomôckou všetkým – nielen tým, ktorí plánujú rozširovanie kapacít v predškolských zariadeniach a oslovovanie rodičov,ale aj pre rodičov, ktorí chcú mať viac informácií o možnostiach umiestnenia svojho dieťaťa do predškolského zariadenia.

Veríme, že výsledky mapovania sa stanú užitočným pomocníkom Bratislavského samosprávneho kraja, ale aj Bratislavy s cieľom maximálne využiť existujúce kapacity všetkých materských škôl bez rozdielu zriaďovateľa, ale aj inšpiráciou pre ďalšie kraje a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri nastavovaní usmernení v súvislosti so zmenami v zavedení povinnej predškolskej prípravy.

Eva Ohraďanová

štatutárna zástupkyňa, ASŠŠZS

Na našom webe a sociálnych sieťach plánujeme zverejniť aj výsledky mapovania a pomôcť tak novým druhom komplexných informácií aj zriaďovateľom súkromných predškolských zariadení.

ASŠŠZS v spolupráci s autormi tematického atlasu pozýva nielen svojich členov, ale všetky súkromné materské školy a predškolské zariadenia, ktoré poskytujú svoje služby v tomto regióne, aby prispeli aj svojimi údajmi do mapovania vyplnením dotazníka najneskôr 18. septembra 2020.

Podrobnejšie informácie:

Martin Šveda: martin.sveda[@]uniba.sk

Michala Sládeková Madajová: michala.sladekova[@]uniba.sk

Poznáte základné pravidlá, ako naštartovať fungovanie kolektívu v nestabilných podmienkach?

BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Ako viesť tím v nestabilných podmienkach? (videozáznam)

online motivačný webinár pre zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení - 1. 9. 2020

Záznam webinára

V predvečer začiatku nového školského roka Vás štatutárna zástupkyňa Eva Ohraďanová a medzinárodný tréner manažérskych zručností P. Urbanec privítali na motivačnom webinári. Náš partner vo vzdelávaní Vám po letnom tréningovom kurze ponúkol svoje rady a skúsenosti, aby ste odhodlane a presvedčivo naštartovali svoj kolektív v nových – nestabilných podmienkach.

Súhrn základných pravidiel

V školskom roku 2020/2021 vstupujeme do školy/školského zariadenia v situácii, ktorá sa môže meniť zo dňa na deň. Je na zriaďovateľoch a riaditeľoch, ako škola situáciu zvládne, a preto Vám odporúčame, aby ste si osvojili niekoľko základných pravidiel:

 • Nebojme sa toho, čo prichádza, aj keď je to nestabilné.
 • Zvládajme to tímovo (hľadajme riešenia v brainstormingu a zisťujme, ako sa cítia ostatní).
 • Robme veci s plným nasadením (na 10-tku). Buďme sebaistí a vyrovnaní. Naši kolegovia a žiaci to z nás vycítia.
 • Nebojme sa robiť chyby.
 • Usmievajme sa poza rúško a využívajme viac slová.
Ing. Peter Urbanec
Ing. Peter Urbanec

Peter Urbanec

lektor, kouč, tréner manažérskych zručností, zakladateľ a majiteľ konzultantskej spoločnosti Garnet Peers, s.r.o. a spoločnosti S radostí k úspechu, s.r.o. sa už viac ako 25 rokov špecializuje na témy obchod, manažment a osobný rozvoj ľudí. Jeho konzultantské aktivity siahajú až na ázijský kontinent. Petrove tréningy sú praktické a ľudské. Je autorom najpredávanejších online tréningov na témy manažment, obchod, vyjednávanie a motivácia.  Veľa osobností sa vyjadrilo, že Peter Urbanec je jeden z najinšpiratívnejších ľudí Slovenska a Čiech. Jeho výnimočnosť spočíva v schopnosti priviesť ľudí k zamysleniu. Dokáže ľudí motivovať, aby v sebe objavili vnútornú silu a využívali svoj vlastný potenciál. 

Ak ste sa doteraz s Petrom Urbancom nestretli na našom májovom webinári Riaditeľ ako líder zmeny, tak Vám ako ochutnávku ponúkame jedno z jeho motivačných videí.

Ak ste zriaďovateľom/riaditeľom súkromnej školy alebo školského zariadenia, úspech celého kolektívu je priamo úmerný Vašim líderským schopnostiam a manažérskym zručnostiam.

Zdokonaľte si ich už počas tohto leta v tréningovom programe s Petrom Urbancom (z webinára Riaditeľ ako líder zmeny), ktorý Vám prinášame s výraznou zľavouaž do 15. septembra 2020.

Potrebujete prístup na internet (nie stále), čas pre svoj rozvoj a chuť na sebe pracovať.

Náš partner

Prázdninový tréningový program Manažérske impulzy Vám ponúkame v spolupráci s medzinárodným koučom Petrom Urbancom a jeho konzultantskou spoločnosťou GARNET PEERS:

Náš biznis je vzdelávať podnikateľov a manažérov na celom svete. Naša radosť je podeliť sa so skúsenosťami aj s Vami všetkými, ktorí vzdelávate ďalšie generácie Slovenska.

BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA

je vzdelávací program, ktorý ASŠŠZS naštartovala v roku 2020 s cieľom prinášať svojim členom nové znalosti a zručnosti potrebné pre lídrov v oblasti školstva a vzdelávania.

V rámci programu sa už uskutočnili podujatia:

 • Riaditeľ ako líder zmeny (spoločný webinár so ZKŠŠ) – máj 2020
 • Čo treba vedieť o VZN (webinár) – jún 2020
 • Manažérske impulzy – júl-august 2020 | online prázdninový tréningový program pre zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení – prihlásiť sa môžete do 15. septembra 2022
 • Ako viesť tím v nestabilných podmienkach – september 2020

Žilinská župa plní sľub – mení financovanie z originálnych kompetencií na „predkoronový“ stav

Nastavenie financovania neštátnych škôl a školských zariadení z originálnych kompetencií Žilinského samosprávneho (ŽSK) kraja sa bude meniť a v dohľadnom čase by sa malo vrátiť na predkoronovú úroveň. Vyplýva to z pracovného stretnutia, na ktorom predsedníčka ŽSK Erika Jurinová predstavila nastavenie pravidiel financovania originálnych kompetencií v školstve vzhľadom na vývoj daňových príjmov Úradu ŽSK. Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 26. augusta na pôde Žilinskej župy ASŠŠZS zastupovala jej štatutárna zástupkyňa Eva Ohraďanová.

Priebeh aj výsledok nášho rokovania ma mimoriadne potešil. Stav nerovnosti financovania, do ktorého sme sa dostali po začiatku pandémie, sa našťastie blíži k svojmu koncu. Financovanie žiakov neštátnych škôl a školských zariadení sa môže opäť dostať na rovnakú výšku.

Veľkou nádejou ma napĺňa aj začatý obojstranný dialóg medzi ŽSK a zástupcami neštátnych zriaďovateľov. Rokovanie prebiehalo v mimoriadne príjemnej atmosfére s vysvetlením viacerých nejasností.

Utvrdili sme sa v spoločnom presadzovaní záujmov detí nášho kraja bez ohľadu na zriaďovateľa. Okrem toho sme sa dohodli na spoločnom postupe v procese „rekonštrukcie“ systému financovania v rámci kraja. V rámci neho má dôjsť k prehodnoteniu výšky príspevku pre jednotlivé typy škôl a úprave podmienok tak, aby bol čo najspravodlivejší a v čo najväčšej možnej miere kopíroval reálne potreby škôl a školských zariadení. Samozrejme, s plnou zodpovednosťou voči rozpočtu a najmä prichádzajúcej ekonomickej kríze a s prísnym kritériom kvality škôl.

Ak všetko bude aj naďalej prebiehať v rešpektujúcom dialógu, ako tomu bolo teraz, veľmi sa teším na ďalšie stretnutia.

Eva Ohraďanová

štatutárna zástupkyňa, ASŠŠZS

List predsedníčky ŽSK z 15. 6. 2020

Kontext diania

V roku 2018 poslanci ŽSK na čele s Erikou Jurinovou zrovnoprávnili financovanie žiakov škôl a školských zariadení z podielových daní bez rozdielu zriaďovateľa v ich kompetencii.

V novembri 2019 výrazne znížili financovanie na rok 2020 mladým ľuďom na d 25 rokov bez ohľadu na zriaďovateľa.

V júni 2020 odhlasovali ďalšie zníženie, tentokrát výhradne neštátnym zriaďovateľom, a to aj napriek tomu, že vedenie župy v predchádzajúcom období deklarovalo rovný prístup k všetkým deťom bez rozdielu zriaďovateľa.

Ostatné dve rozhodovania (ešte pred ich odhlasovaním) namietala ASŠŠZS, v júni aj poukázaním na neopodstatnenosť znižovania financií len neštátnym zriaďovateľom. V liste poslancom zdôraznila: „Veríme, že Vaše rozhodnutie je dočasné a vzhľadom na ďalší vývoj budete aj naďalej venovať pozornosť tejto téme a využijete prvú možnú príležitosť na revidovanie svojich zmien.“

Žilinská županka Erika Jurinová v odpovedi ASŠŠZS (15. 6. 2020) poukázala na dôvody, ktoré župu primäli k takémuto rozhodnutiu a zdôraznila, že: „každé dieťa je pre nás dôležité a zároveň súhlasíme s Vami, že na prijatie ďalších rozhodnutí je dôležité pravidelne vyhodnocovať hospodársky a finančný dopad mimoriadnej situácie na rozpočet Úradu ŽSK a na základe týchto údajov prijímať rozhodnutia, ktoré sa budú dotýkať aj časového obmedzenia platnosti Dodatku č. 1.“

Mohlo by Vás zaujímať

7. 10. 2020: BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Právne minimum o VZN (právne minimum, aplikačné skúsenosti a diskusia)

BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: právne minimum o VZN

streda 7. október 2020 o 17.00 h | webinár pre zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení

O webinári

Webinár nadväzuje na júnové online stretnutie s Ingrid Veverkovou s názvom BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Čo treba vedieť o VZN?

JUDr. Jozef Tekeli, PhD., právny expert na VZN a autor publikácie VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE 

 • zosumarizuje najčastejšie príklady porušovania, 
 • predstaví právne kroky, ktoré sa dajú uplatniť v prípadoch, ak po  upozorneniach nenastane náprava
 • rozoberie príklady aplikačnej praxe a
 • poskytne odpovede na Vaše otázky.

Podkladom k tomuto webináru bola doteraz najkomplexnejšia analýza VZN obcí a miest za ostatné tri roky. Expertný tím ASŠŠZS počas letných prázdnin oslovil viac ako 220 miest a obcí na Slovensku, kde funguje najmenej jedna neštátna škola/školské zariadenie. Analýza odhalila aj také prípady, ako je neexistencia VZN, prípadne financovanie školských zariadení podľa VZN o dotáciách občianskym združeniam, sporné zadržiavanie financií.

Dozvedeli sme sa aj o tom, že neštátne školy a školské zariadenia dali podanie aj na súdy, ktoré rozhodovali na základe aj bezzubých zákonov. Vaše podnety sú podkladom k príkladom aplikačnej praxe, do ktorej môžete vstúpiť ďalšími Vašimi otázkami…

STREDA

7. október 2020

17:00 – 19:30 h

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 • Prvý člen ASŠŠŽS/ZKŠS: 20 € (člen s uhradeným členským príspevkom na rok 2020)
 • Ďalší člen (samostatná mailová adresa a linka) a nečlen: 30 €

REGISTRÁCIA

 • Na jednu registráciu/faktúru môžete zaregistrovať ľubovoľný počet účastníkov.
 • Ak potrebujete faktúry jednotlivo, registrujte každého účastníka zvlášť.
 • Každý registrovaný účastník (meno, priezvisko a mailová adresa) dostane ďalšie inštrukcie a najneskoršie 24 hodín pred podujatím linku na webinár.
 • Linka bude platná len s mailovou adresou registrovaného účastníka.

lektor:

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

právny expert

Právny expert:

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.  – docent na Katedre ústavného práva a správneho práva na PF UPJŠ v Košiciach. Dlhé roky venuje právu vo verejnej správe, autor viac ako 50 zahraničných a domácich vedeckých a odborných článkov z oblasti správneho práva.

 Viac informácií…

Náš partner

Webinár môžeme pripraviť vďaka láskavej asistencii a technickej pomoci s platformou WEBEX od ALEF DISTRIBUTION SK:

ALEF Distribution SK podporuje moderné a bezpečné vzdelávanie (>100 v SK) s využitím najnovších trendov od svetového lídra v oblasti on-line komunikačných nástrojov Cisco Webex. Cisco Webex je celosvetovo najpoužívanejšia podniková aplikácia na on-line komunikáciu. Cisco Webex je jednoduché nasadiť do akéhokoľvek prostredia a zaručuje kompatibilitu s PC, mobilnými zariadeniami, špecializovanými učebňami, atď.

Webinár sa začne o

Deň (- y)

:

H(s)

:

Minúta(y)

:

Druhý(s)

Linka na webinár

Webinár pripravujeme na platforme WEBEX, jedinečnú linku dostanete deň pred podujatím na mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii.