Pozvánka na medzinárodnú konferenciu Európsky učiteľ 21. storočia

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu s názvom Európsky učiteľ 21. storočia v dňoch 2. – 4. júla 2019 v Bratislave, ktorú organizuje Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Cieľom medzinárodnej konferencie je prezentovať inovácie v edukačnom procese a možnosti uplatnenia najlepších zahraničných skúseností v podmienkach slovenských škôl.

Na konferencii vystúpia zahraniční delegáti a v rámci workshopov budú so slovenskými učiteľmi hľadať možnosti uplatnenia zahraničných inovácií v podmienkach slovenských škôl v týchto oblastiach:

  • Používanie technológií a sociálnych médií v triede
  • Dôležitosť spätnej väzby v pedagogickej praxi
  • Vplyv hodnotenia na podporu zručností pre 21. storočie
  • Vytvorenie kultúry profesionálnej spolupráce a vzájomného učenia sa medzi učiteľmi
  • Rozvíjanie zručností žiakov pre 21. storočie – učíme pre zajtrajšok

Programový plán:

Hlavné prednášky: 60 minút (40 + 20 minút pre otázky publika)

Odborný vstup: 60 minút (10 minútová OECD prezentácia + 50 minútová panelová diskusia + priestor na otázky publika)

Pracovná fokusová skupina: 90 minút (4 paralelné skupiny na každom odbornom vstupe)

Témy odborných vstupov:

Téma č. 1: Využívanie technológií a sociálnych médií v triede.

Ako môžu učitelia a žiaci využiť nové technológie a sociálne médiá na podporu vzdelávania?

OECD moderátor: Aakriti Kalra

Téma č. 2: Použitie hodnotenia na podporu zručností 21. storočia. 

Ako sa musí zmeniť hodnotenie v triede s cieľom podporiť zručnosti 21. storočia?

OECD moderátor: Christa Rawkins

Téma č. 3: Vytváranie kultúry profesionálnej spolupráce medzi učiteľmi.

Prečo záleží na spolupráci učiteľov  a ako vyzerá efektívne profesionálne učenie?

OECD moderátor: Thomas Radinger

Téma č. 4: Učíme pre zajtrajšok

Ako môžeme  naučiť študentov kreativitu, riešenie problémov, a zručnosti spolupráce, ktoré sú potrebné na prekonanie komplexných výziev 21. storočia?

OECD moderátor: Pablo Fraser

Téma č. 5: Spätná väzba je dôležitá

Ako zhromažďujeme a využívame spätnú väzbu od študentov, rovesníkov, rodičov a lídrov v školách na zlepšenie praxe?

OECD moderátor: Ricardo Espinoza

Semináre k novému Zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch

Od 1. septembra 2019 bude platiť nový Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý do praxe prináša viacero zmien.  ASŠŠZS pre Vás spracovala prehľad pripravovaných školení a seminárov k tomuto zákonu, ktoré sa už od tohto týždňa organizujú v rôznych kútoch Slovenska.

Podľa informácií zverejnených na stránkach MŠVVaŠ SR má Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch priniesť nové právo na ochranu pred sociálno-patologickými javmi na pracovisku, akými sú mobbing, bossing, ale aj staffing (šikanovanie nadriadených), zavedenie inštitútu Etického kódexu, profesionalizáciu výkonu pedagogickej a odbornej činnosti, prispôsobovanie ďalšieho vzdelávania potrebám škôl a školských zariadení, novú kategória odborného zamestnanca – kariérový poradca či znižovanie úväzkov niektorých kategórií zamestnancov. Rozšíril sa o možnosti príplatkov za inovačné vzdelávanie, prechodné obdobie na vyplácanie príplatkov v profesijnom rozvoji sa predĺžilo na 7 rokov, odstránila sa povinnosť špecializačného vzdelávania pre triednictvo, zvýšil sa príplatok za jazykovú skúšku a pod.

Vzhľadom na množstvo nevyjasnených otázok sa k prijatému zákonu organizujú pracovné semináre, ktorých prehľad prinášame na tejto mape.

1. Mapu priebežne aktualizujeme na základe informácií o seminároch, ktoré sú voľne prístupné na internete s pozvánkami/odkazmi na stránky, ktoré o nich informujú. Môže sa stať, že školenie vo Vašom okolí sme nezaznamenali, ak nám pošlete informáciu, doplníme ho.

2. Na mape už neuvádzame semináre s ukončeným prihlasovaním z dôvodu naplnenia kapacity.

3. Miesta a semináre, ktoré zverejňujeme, mohli medzičasom naplniť kapacitu, preto je dôležité kontaktovať organizátorov.

4. ASŠŠZS nie je organizátorom, v mape len zosumarizovala verejne dostupné údaje, ktoré sa mohli medzičasom zmeniť.

Posledná aktualizácia: 27. 5. 2019

Prečítajte si tiež

ASŠŠZS: Podporte stiahnutie a dopracovanie zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch

(február 2019)

Úspech pilotného ročníka Akadémie riaditeľov motivuje. Zapojte sa aj Vy!

„Projekt Akadémie považujem za veľmi prínosný a „lastovičku“, ktorá by mala nasmerovať vzdelávanie riaditeľov k tak potrebnému získavaniu vedomostí v ich riadiacej činnosti,“ zdôraznila Ľubica Petríková, viceprezidentka ASŠŠZS pre školy, ktorá sa zúčastnila na záverečnom odovzdávaní certifikátov absolventom pilotného ročníka Akadémie riaditeľov 13. – 15. mája 2019 v Liptovskom Mikuláši.

Certifikát v pilotnom ročníku Akadémie riaditeľov získalo 20 absolventov, z nich 2 zo súkromných škôl:

Akadémia riaditeľov, ktorú organizuje spoločnosť Profesia, spája riaditeľov základných a stredných škôl s odborníkmi z firiem, neziskového sektora aj inovatívnych škôl, aby im sprostredkovala kvalitné vzdelávanie v starostlivosti o ľudské zdroje. Vybraní uchádzači v bezplatnom doplnkovom kurze absolvujú tri vzdelávacie moduly manažérskych zručností zamerané na prax v kontexte školstva. Pri jej vzniku stála aj ASŠŠZS ako odborný partner pre vytvorenie obsahu modulov pilotného ročníka – Ľubica Petríková a Saskia Repčíková boli odborné garantky.

„Atmosféra plná pohody, profesionality a zmysluplnosti vypovedá za všetko,“ priblížila Ľ. Petríková dianie počas záverečných prezentácií, „Profesii držím palce aj v nasledujúcich ročníkoch Akadémie pre riaditeľov“.

 Do nového ročníka Akadémie pre riaditeľov základných a stredných škôl sa môžete zapojiť aj Vy. Registrácia sa končí 31. mája 2019.

Podrobnejšie informácie získate na adrese www.edujobs.sk/akademia

Kontakt: Anna Podlesná, mobil: 0903 902 439, email: podlesna @ profesia.sk

S Annou Podlesnou, manažérkou Akadémie pre riaditeľov, sa naši členovia mali možnosť stretnúť aj počas Slávnostnej konferencie pri príležitosti 25. výročia založenia ASŠŠZS.

Titulná fotografia: Z workshopu v Košiciach 25. 9. 2018. Na fotke prvá sprava Ľ. Petríková, autor: profesia.sk

Fotografia v texte: Spoločná fotografia prvých absolventov Akadémie riaditeľov, autor: profesia.sk

Upozornenie Správnej rady ASŠŠZS

Správna rada ASŠŠZS po viacerých upozorneniach svojich členov reaguje na PROFORMA faktúry, ktoré v posledných dňoch prichádzajú nielen našim členom, ale množstvu rôznych škôl na Slovensku a ich vystavovateľom je Asociácia škôl Slovenskej republiky, Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 51076403.

„Uvedená PROFORMA faktúra na sumu 120 € a spoločnosť, ktorá ju rozposlala, nemá nič spoločné s našou organizáciu a vykazuje známky neoprávneného konania (neplatný QR kód).

Odporúčame  našim členom uvedenú PROFORMO faktúru neuhrádzať.

Výzva: Máte inovatívny nápad v oblasti globálneho vzdelávania? GENE odmení najlepšie!

Máte inovatívny nápad na aktivitu v oblasti globálneho vzdelávania? Zapojte sa do výzvy GENE a získajte cenu do 10 000 eur.

Globálne vzdelávanie napomáha zmenu postojov ľudí, otvára oči a myseľ ľudí voči lokálnej a globálnej realite okolo nás. Európska sieť pre globálne vzdelávanie (GENE – Global Education Network Europe) v roku 2019 vyhľadáva inovatívne nápady v rámci globálneho vzdelávania, ktoré uľahčujú transformačné učenie a otvárajú pohľady a mysle ľudí na realitu sveta na miestnej i globálnej úrovni – ak ste inštitúcia, ktorá realizuje takého aktivity a máte inovatívny nápad, vyplňte jednoduchú dvojstranovú prihlášku v anglickom jazyku, pripravte krátke amatérske video a pošlite ich do 4. júna 2019.

Snahou GENE je podpora experimentovania, skúmania nových prístupov a spôsobov riešenia rôznych výziev pod tlakom miestnej i celosvetovej reality vo formálnom i neformálnom vzdelávaní.

O najlepších nápadoch v rámci celej Európy rozhodne medzinárodná komisia do 15. septembra 2019 a odovzdanie cien sa uskutoční na slávnostnej ceremónii počas 41. zasadnutia okrúhleho stola na Malte 18. októbra 2019.

Ďalšie zaujímavé príklady inovatívnych nápadov budú zverejnené a disttrubuované prostredníctvom publikácie.

AmCham ponúka stredoškolským učiteľom tréningy v oblasti mäkkých zručností

Sériu 5 interaktívnych workshopov určených stredoškolským pedagógom a riaditeľom na jar 2019 prináša Americká obchodná komora v Slovenskej republike (AmCham). Workshopy sú súčasťou deviateho ročníka projektu Train the Trainer a ich cieľom je priniesť do výučbového procesu súčasné trendy v oblasti mäkkých zručností. Ponuka workshopov nadväzuje na AmCham BSCF workshopy v rámci konferencie „Vision for Growth: BSC in Slovakia!“, ktorá bola 6. 12. 2018.

Workshopy v slovenskom jazyku sú pre pedagógov a riaditeľov bezplatné a uskutočnia sa v priebehu marca-apríla 2019 v Bratislave v priestoroch členov AmCham. Podrobnejšie informácie nájdete v prihláške.

Termín na vyplnenie záväznej registrácie do programu je najneskôr do štvrtka 28.02.2019 (do 12.00 h). Vzhľadom na limitovanú kapacitu programu budú uprednostnení záujemcovia ochotní aktívne sa zúčastniť minimálne 4 z 5 workshopov. V prípade prekročenia kapacity programu bude pri výbere účastníkov zohľadnený dátum prihlásenia.

Ďalšie informácie poskytnú pracovníci AmCham na ttt@amcham.sk alebo telefonicky na 0948 592 775.