#kamnastrednu – pomôžeme Vám pri výbere školy

Cesty, ktorými sa dá po ukončení základnej školy vybrať, sú rôzne. Preto je treba určiť cieľ a nájsť vhodnú mapu. Možno ste ju práve pri rozhodovaní sa kam ďalej a pri výbere strednej školy práve našli.

Podľa zákona o odbornom vzdelávaní samosprávne kraje do 15. novembra 2018 určili najvyššie počty prijímaných žiakov do 1. ročníkov stredných škôl, ktoré do 30. novembra 2018 zverejnili na internete.

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS) zosumarizovala zverejnené dokumenty v jednotlivých krajoch (Nájsť si ich môžete kliknutím na príslušný kraj).

Na základe nespokojnosti mnohých verejných, cirkevných, ale aj súkromných škôl (pre niektoré školy boli rozhodnutia priam likvidačné – kraj im nepovolil otvoriť ani jednu triedu – sa zdvihla vlna nesúhlasu a viac ako 100 stredných škôl sa odvolalo a žiadalo prehodnotenie rozhodnutia samosprávnych krajov.

ASŠŠZS si vyžiadala podklady rozhodovania v jednotlivých krajoch, zistila, že rozhodovanie sa značne líšili. Vyhlásila petíciu za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách – po získaní 3000 podpisov ju zaniesla na MŠVVaŠ SR so žiadosťou o stretnutie.

Medzitým, po individuálnych rokovaniach s partnermi z ostatných druhov škôl, iniciovala partnerské stretnutie zástupcov verejných, cirkevných a súkromných škôl s predstaviteľmi všetkých samosprávnych krajov a následne rokovala aj s ministerkou školstva Martinou Lubyovou.

Počty žiakov škôl, ktoré požiadali MŠVVaŠ SR o prehodnotenie, sa budú líšiť – zverejnené budú 31. januára 2019 a zverejníme ich aj my na našej www a sociálnych sieťach.

Našou snahou je sústrediť čo najviac informácií nielen o našich členoch, ale o všetkých súkromných stredných školách, ktoré Vám pomôžu pri rozhodovaní. Zriadili sme na sociálnej sieti Facebook skupinu #kamnastrednu, kde postupne pridávame všetky užitočné informácie hlavne o stredných súkromných školách.

Na súkromné 8-ročné gymnáziá len v 4 krajoch

Do prvých ročníkov 8-ročných gymnázií v školskom roku 2019/20 môže nastúpiť najviac 2560 prvákov do žiakov, z toho 1910 žiakov na štátne, 492 na cirkevné a 158 na súkromné gymnáziá. Zatiaľ čo si žiaci v každom kraji budú môcť vybrať medzi štátnym a cirkevným 8-ročným gymnáziom, ponuka súkromných škôl je značne obmedzená. Súkromné školy otvoria prvé ročníky len v polovici z nich – v Bratislavskom samosprávnom kraji, Banskobystrickom, Prešovskom a Nitrianskom kraji.

Najvyšší počet žiakov 1. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom pre školský rok 2019/2020 (násobok 5% žiakov z daného populačného ročníka každého samosprávneho kraja) v súlade s § 64 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský  zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (kraj/počet žiakov/násobok) zverejnilo MŠVVaŠ SR.

Do štátnych gymnázií nastúpi najviac 1910 žiakov (75% celkového počtu prvákov v 8-ročných gymnáziách v školskom roku 2019/20), cirkevné gymnáziá prijmú 492 žiakov (19%) a súkromné školy môžu prijať najviac 158 žiakov (6%).

Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj a Trenčiansky kraj nebudú mať otvorenú žiadnu triedu 8-ročného súkromného gymnázia. Školy, ktorým nebolo pridelené žiadne miesto:

Zdroje:
http://www.minedu.sk/data/att/13529.pdf
http://www.minedu.sk/data/att/13867.pdf

 

Schválená novela Školského zákona bez zmien v experimentálnom overovaní

Poslanci Národnej rady SR v utorok 19 júna 2018 bez zmien v časti Experimentálne overovanie schválili poslanecký návrh novely Zákona 245/2008 Z.z. (Školský zákon – NR SR tlač 965).

Novela zákona, ktorá po podpise prezidentom republiky, nadobudne účinnosť 1. septembra 2018, prináša viaceré zásadné zmeny v oblasti prijímania žiakov do prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom:

Počet žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom pre nasledujúce prijímacie konanie nesmie prekročiť päť percent z celkového počtu žiakov z daného populačného ročníka v príslušnom školskom roku. Ministerstvo školstva určuje každoročne násobok piatich percent žiakov z daného populačného ročníka každého samosprávneho kraja, podľa ktorého do 15. septembra určí pre každý samosprávny kraj najvyšší počet žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom pre nasledujúci školský rok. 

Zriaďovateľ gymnázia s osemročným vzdelávacím programom doručí orgánu miestnej štátnej správy v školstve návrh počtu žiakov prvého ročníka pre nasledujúci školský rok do 30. septembra; na návrh alebo na zmenu návrhu, ktoré boli doručené po lehote, sa neprihliada. Orgán miestnej štátnej správy v školstve na základe kritérií podľa odseku 8 a po prerokovaní s príslušným zriaďovateľom rozpíše počet žiakov určený ministerstvom školstva pre jednotlivé gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom v jeho územnej pôsobnosti; o prerokovaní vyhotoví písomný záznam. Orgán miestnej štátnej správy v školstve predloží návrh rozpisu s odôvodnením a písomným záznamom z prerokovania ministerstvu školstva do 30. októbra. Orgán miestnej štátnej správy v školstve bezodkladne zverejní návrh rozpisu na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Rozpis počtu žiakov pre jednotlivé gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom pre nasledujúci školský rok v územnej pôsobnosti orgánu miestnej štátnej správy v školstve schválený ministrom školstva  zverejní ministerstvo školstva do 30. novembra na svojom webovom sídle.

ASŠŠZ kritizovala návrh poslaneckej novely Zákona 245/2008 Z.z. (Školský zákon – NR SR tlač 965). Upozornila hlavne na výrazné obmedzenie experimentálneho overovania obsahu, foriem a metód vyučovania, ktorým sa do systému vzdelávania dostávali pedagogické inovácie alebo nové študijné či učebné odbory a pri 8-ročných gymnáziách na neobjektívne, nemerateľné, netransparentné a neporovnateľné kritériá určovania počtu 1. tried.

Po niekoľkotýždňových rokovaniach s predkladateľmi návrhu novely zákona za účasti zástupcov Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, za silnej podpory ďalších organizácií a iniciatív, ako aj podpory verejnosti podpisom pod hromadnú pripomienku a návrh nového znenia sa predkladatelia rozhodli časť o experimentálnom overovaní z návrhu stiahnuť a pokračovať v príprave nového znenia príslušnej časti zákona.

Poslanecká novela Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhlasujeme 15. jún za Deň slobody na školách

Predstavte si, že by ste sa mali za desať mesiacov zlepšiť o jednu úroveň v cudzom jazyku. Ako by ste to dosiahli? Prihlásili by ste sa na kurz, čítali by ste knihy, počúvali podcasty, pozerali filmy alebo vycestovali do krajiny, kde sa daným jazykom hovorí? Spôsobov je mnoho a každému z nás vyhovuje niečo iné. A čo keby ste o všetkých týchto možnostiach vedeli a napriek tomu si nemohli vybrať, pretože by niekto iný rozhodol o tom, akou formou sa máte vzdelávať?

V roku 2017 musela časť progresívnej školskej komunity zviesť zápas o zachovanie tejto možnosti. Ministerstvo totiž rozhodlo, že bude ignorovať roky skúseností so zavádzaním iného typu písma. Školy a učitelia, ktorí tento nový typ písma používajú, vidia jeho prínos pre deti a nechceli sa ho vzdať. Kampaň, ktorú nazvali za Slobodu v písaní vyvrcholila 15. júna tzv. Dňom husieho brka.

„Preto by sme radi 15. jún označili za Deň slobody na školách a každoročne si ho pripomínali. Tento rok by sme radi hovorili najmä o slobodnom výbere vyučovacích metód,“ vysvetľuje Peter Halák z organizácie Indícia.

„Nielen cudzí jazyk, ale každý školský predmet sa dá učiť rôznymi spôsobmi. Považujeme za dôležité, aby bola pre učiteľov, študentov a rodičov zachovaná možnosť voľby. Neveríme na to, že existuje jediná správna cesta vhodná úplne pre každého,“ hovorí Roman Baranovič, riaditeľ základnej školy Narnia v Bratislave.

Do 15. júna - Dňa slobody na školách zostáva

Deň (- y)

:

H(s)

:

Minúta(y)

:

Druhý(s)

Hlavnými cieľmi Dňa slobody na školách, ktorý si budeme od teraz každoročne pripomínať, je:

  • zachovávať vo vzdelávacom procese čo najväčšiu slobodu,
  • ukazovať na možnosti zlepšovania nášho vzdelávacieho systému,
  • otvárať čo najširšiu verejnú diskusiu o tom, ako tieto možnosti aplikovať.

Za iniciatívou Deň slobody na školách sú tieto organizácie

a viaceré štátne, súkromné a cirkevné školy…

Na zmeny nečakáme, ale proaktívne ich navrhujeme (k novele Školského zákona)

Už len do zajtra môže verejnosť pripomienkovať návrh novely Školského zákona, voči ktorému už mesiac Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska namieta a sformulovala zásadné pripomienky. V súčasnosti návrh novely kritizujú aj ďalšie organizácie, mimovládne organizácie venujúce sa školstvu. Pripomienky má aj Združenie miest a obcí Slovenska, k návrhu je zverejnená aj hromadná pripomienka, pod ktorú sa podpisujú rodičia a ktorá sa v značnej miere stotožňuje s naším návrhom zmien.

„V Asociácii súkromných škôl a školských zariadení sme sa rozhodli nečakať na legislatívne zmeny zhora, ale sami proaktívne navrhovať, ako by legislatíva, priateľská k deťom, rodičom, učiteľom, školám a školským zariadeniam, mala vyzerať. Začali sme už teraz, pripomienkovaním poslaneckej novely Zákona 245/2008, Z.z., ktorá upravuje rozhodovanie o osemročných gymnáziách a experimentálnom overovaní obsahu, foriem a metód vzdelávania,“ poznamenala Saskia Repčíková, prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska na okraj pripomienok, ktoré mesiac od zverejnenia prvého stanoviska k novele 4. mája 2018, zaregistrovala na slov-lex.sk.

Máme 8 zásadných pripomienok, kde o.i. upozorňujeme aj na ustanovenia v rozpore s Ústavou SR. V pripomienkovom konaní zároveň ponúkame nový návrh textu nektorých paragrafov novely, ktorý je postavený na princípoch slobody v iniciovaní návrhov na experimentálne overovanie, pomenovanej zodpovednosti jednotlivých aktérov, odbornosti zabezpečenej prostredníctvom odborných garantov i supervízie, poskytovanej aktérom zo strany Štátneho pedagogického ústavu, partnerského prístupu všetkých relevantných subjektov a transparentnosti rozhodovania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky postupom podľa správneho poriadku vo všetkých fázach experimentálneho overovania. Súčasne návrh obsahuje prepojenie na problematiku autorských práv, ošetruje i súhlas zákonných zástupcov s účasťou detí na experimentálnom overovaní a zaväzuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ku riešeniu konkrétnych krokov, potrebných pre uplatnenie výsledkov experimentálneho overovania v praxi (napr. zmena legislatívy, dopad na verejné financie, zaobstaranie licencií a pod.).

V časti osemročné gymnáziá  navrhujeme zmeny tak, aby došlo k naplneniu cieľa, definovaného v dôvodovej správe t.j. aby aj v praxi skutočne došlo k určeniu počtu žiakov gymnázií s osemročným štúdiom jednotne, spravodlivo, riadne a včas na základe objektívne merateľných kritérií, aby sa zamedzilo neodôvodneným rozdielom v počtoch žiakov v rámci regiónov a aby v prvom rade bola v osemročných gymnáziách zabezpečená kvalita poskytovanej výchovy a vzdelávania“.

ASŠŠZ kritizuje návrh poslaneckej novely Zákona 245/2008 Z.z. (Školský zákon – NR SR tlač 965). Upozorňuje hlavne na výrazné obmedzenie experimentálneho overovania obsahu, foriem a metód vyučovania, ktorým sa do systému vzdelávania dostávali pedagogické inovácie alebo nové študijné či učebné odbory a pri 8-ročných gymnáziách na neobjektívne, nemerateľné, netransparentné a neporovnateľné kritériá určovania počtu 1. tried.

Mapujeme skúsenosti s experimentálnym overovaním, zapojte sa

Experimentálne overovanie je jednou z najdôležitejších súčastí fungovania mnohých súkromných škôl, ktoré sú vlajkovou loďou v dynamickom zavádzaní inovácií do vzdelávacieho systému. Vďaka experimentálnemu overovaniu na Slovensku v súčasnosti fungujú napr. Montessori a waldorfské systémy, integrované tematické vyučovanie, Daltonský plán, Feuersteinova metóda a mnoho iných projektov a študijných či učebných odborov, ktoré by inak nevznikli a ďalšie školy by ich nemohli prevziať.

Experimentálne overovanie obsahu, metód a foriem vyučovania pod odbornou garanciou vysokoškolských pedagógov alebo Štátneho pedagogického ústavu bolo a je spravidla výsledkom symbiózy motivácie riaditeľa a kolektívu nadšencov a expertov a času, ktorý nad rámec úväzku venujú téme. Financovanie celého procesu je spravidla výsledkom podpory nimi vypracovaných kvalitných projektov z nadácií či fondov alebo priamo z rozpočtu súkromných škôl. Sú to zabehané procesy, ktoré nie sú závislé na štátnom rozpočte.

Poslanecká novela Zákona 245/2008 Z.z. Školského zákona, s výrazným obmedzením experimentálneho overovania obsahu, foriem a metód vyučovania, ktorým sa do systému vzdelávania dostávali pedagogické inovácie alebo nové študijné či učebné odbory, sa má bez konzultácií so zainteresovanými aktérmi a bez možnosti pripomienok zo školskej praxe priamo schvaľovať v Národnej rade SR.

Poslanecká novela Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

„Osobne ma návrh nahneval, pretože to považujem za zrušenie jedinej oficiálnej možnosti, ako inovovať pedagogickú prax „zdola“, z vlastnej iniciatívy učiteľov a učiteliek v praxi, často v spolupráci s odborníkmi, ktorí sa téme venujú na expertnej úrovni. Súčasne, nie som presvedčená, že na ministerstve sú dostatočné personálne kapacity na odborné prideľovanie garantov a na vytváranie systematickej a vzájomne obohacujúcej spolupráce materských, základných a stredných škôl s učiteľskými vysokými školami.“

Chceme poznať Váš názor

Vyplnenie dotazníka k experimentálnemu overovaniu (EO) Vám zaberie iba niekoľko minút, ale veľmi pomôže pri pripomienkovaní legislatívneho návrhu novely Školského zákona.

Ak experimentálne overovanie nerealizujete, ale chceli by ste pri presadzovaní pedagogických inovácií pomôcť inak, napíšte nám prosím, a krátko popíšte, akým inováciám v školstve sa venujete.

Naše skúsenosti s inováciami

12 + 4 =

Neboli nájdené žiadne výsledky

Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.