Úspech pilotného ročníka Akadémie riaditeľov motivuje. Zapojte sa aj Vy!

„Projekt Akadémie považujem za veľmi prínosný a „lastovičku“, ktorá by mala nasmerovať vzdelávanie riaditeľov k tak potrebnému získavaniu vedomostí v ich riadiacej činnosti,“ zdôraznila Ľubica Petríková, viceprezidentka ASŠŠZS pre školy, ktorá sa zúčastnila na záverečnom odovzdávaní certifikátov absolventom pilotného ročníka Akadémie riaditeľov 13. – 15. mája 2019 v Liptovskom Mikuláši.

Certifikát v pilotnom ročníku Akadémie riaditeľov získalo 20 absolventov, z nich 2 zo súkromných škôl:

Akadémia riaditeľov, ktorú organizuje spoločnosť Profesia, spája riaditeľov základných a stredných škôl s odborníkmi z firiem, neziskového sektora aj inovatívnych škôl, aby im sprostredkovala kvalitné vzdelávanie v starostlivosti o ľudské zdroje. Vybraní uchádzači v bezplatnom doplnkovom kurze absolvujú tri vzdelávacie moduly manažérskych zručností zamerané na prax v kontexte školstva. Pri jej vzniku stála aj ASŠŠZS ako odborný partner pre vytvorenie obsahu modulov pilotného ročníka – Ľubica Petríková a Saskia Repčíková boli odborné garantky.

„Atmosféra plná pohody, profesionality a zmysluplnosti vypovedá za všetko,“ priblížila Ľ. Petríková dianie počas záverečných prezentácií, „Profesii držím palce aj v nasledujúcich ročníkoch Akadémie pre riaditeľov“.

 Do nového ročníka Akadémie pre riaditeľov základných a stredných škôl sa môžete zapojiť aj Vy. Registrácia sa končí 31. mája 2019.

Podrobnejšie informácie získate na adrese www.edujobs.sk/akademia

Kontakt: Anna Podlesná, mobil: 0903 902 439, email: podlesna @ profesia.sk

S Annou Podlesnou, manažérkou Akadémie pre riaditeľov, sa naši členovia mali možnosť stretnúť aj počas Slávnostnej konferencie pri príležitosti 25. výročia založenia ASŠŠZS.

Titulná fotografia: Z workshopu v Košiciach 25. 9. 2018. Na fotke prvá sprava Ľ. Petríková, autor: profesia.sk

Fotografia v texte: Spoločná fotografia prvých absolventov Akadémie riaditeľov, autor: profesia.sk

Upozornenie Správnej rady ASŠŠZS

Správna rada ASŠŠZS po viacerých upozorneniach svojich členov reaguje na PROFORMA faktúry, ktoré v posledných dňoch prichádzajú nielen našim členom, ale množstvu rôznych škôl na Slovensku a ich vystavovateľom je Asociácia škôl Slovenskej republiky, Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 51076403.

„Uvedená PROFORMA faktúra na sumu 120 € a spoločnosť, ktorá ju rozposlala, nemá nič spoločné s našou organizáciu a vykazuje známky neoprávneného konania (neplatný QR kód).

Odporúčame  našim členom uvedenú PROFORMO faktúru neuhrádzať.

Výzva: Máte inovatívny nápad v oblasti globálneho vzdelávania? GENE odmení najlepšie!

Máte inovatívny nápad na aktivitu v oblasti globálneho vzdelávania? Zapojte sa do výzvy GENE a získajte cenu do 10 000 eur.

Globálne vzdelávanie napomáha zmenu postojov ľudí, otvára oči a myseľ ľudí voči lokálnej a globálnej realite okolo nás. Európska sieť pre globálne vzdelávanie (GENE – Global Education Network Europe) v roku 2019 vyhľadáva inovatívne nápady v rámci globálneho vzdelávania, ktoré uľahčujú transformačné učenie a otvárajú pohľady a mysle ľudí na realitu sveta na miestnej i globálnej úrovni – ak ste inštitúcia, ktorá realizuje takého aktivity a máte inovatívny nápad, vyplňte jednoduchú dvojstranovú prihlášku v anglickom jazyku, pripravte krátke amatérske video a pošlite ich do 4. júna 2019.

Snahou GENE je podpora experimentovania, skúmania nových prístupov a spôsobov riešenia rôznych výziev pod tlakom miestnej i celosvetovej reality vo formálnom i neformálnom vzdelávaní.

O najlepších nápadoch v rámci celej Európy rozhodne medzinárodná komisia do 15. septembra 2019 a odovzdanie cien sa uskutoční na slávnostnej ceremónii počas 41. zasadnutia okrúhleho stola na Malte 18. októbra 2019.

Ďalšie zaujímavé príklady inovatívnych nápadov budú zverejnené a disttrubuované prostredníctvom publikácie.

Vyhlásenie k upravenému počtu #zaprvakovnastrednej

Vyhlásenie k upravenému najvyššiemu počtu prvákov na stredných školách

Bratislava, 31. január 2019

„Som rada, že sme sa spojili v prospech našich detí a že prvým výsledkom aktivít, ktoré sme iniciovali a viedli pod hlavičkou #zaprvakovnastrednej je navýšenie počtov miest v 1. ročníkoch stredných škôl aj tam, kde by školy v školskom roku 2019/20 neotvorili ani jednu triedu, a to najmä v súkromných a cirkevných stredných školách. Všetkým želáme úspešné prijímacie pohovory a dobrý štart štúdia na stredných školách.

Spojili sme nielen zástupcov všetkých zriaďovateľov, ale aj predstaviteľov verejnej správy a ďalších aktérov, vrátane ministerstva a súčasnú úpravu považujem za prirodzené vyústenie reálneho prehodnotenia našich argumentov.

Sme však len v polovici cesty – pracovnú skupinu všetkých zúčastnených aktérov, vrátane ministerstva, ktorej vznik sme iniciovali, čaká práca na nastavení kritérií transparentného a objektívneho rozhodovania o počtoch tak, aby sme zohľadnili záujmy tých najdôležitejších – žiakov a ich rodičov.“

Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS

 

Súhrn aktivít #zaprvakovnastrednej

V novembri 2018 samosprávne kraje prvý raz na základe kvôt MŠVVaŠ SR samostatne rozhodovali o počtoch žiakov prvých tried v jednotlivých stredných školách. Kritériá rozhodovania nie vždy zohľadnili kvalitu vzdelávania, riadili sa iba prognózovanou potrebou na trhu práce a regionálnymi stratégiami. ASŠŠZS začiatkom decembra iniciovala Petíciu za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19, ktorú za necelý mesiac (28. 12.2018 ) s viac ako 3000 podpismi a žiadosťou o stretnutie odovzdala na MŠVVaŠ SR. Zároveň spolu s partnermi z cirkevných a verejných škôl (Konferencia biskupv Slovenska, Kvalitné školstvo) iniciovala 1. partnerské rokovanie zástupcov všetkých samosprávnych krajov (7. 1. 2019), výsledkom ktorého bola dohoda o vzniku pracovnej skupiny a následné rokovanie (16. 1. 2019) s ministerkou školstva M. Lubyovou.

Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS) je nepolitická nezávislá nezisková organizácia, ktorá už 25 rokov chráni a obhajuje rovnoprávne postavenie súkromných škôl ako legitímnu súčasť vzdelávacej sústavy na Slovensku. Viac aj o aktivitách #zaprvakovnastrednej na www.sukromneskoly.sk

 

Definitívne najvyššie počtu prijímaných žiakov 1. ročníkov stredných škôl v školskom roku 2019/2020 na jednotlivých školách v členení podľa samosprávnych krajov

 

#kamnastrednu – pomôžeme Vám pri výbere školy

Cesty, ktorými sa dá po ukončení základnej školy vybrať, sú rôzne. Preto je treba určiť cieľ a nájsť vhodnú mapu. Možno ste ju práve pri rozhodovaní sa kam ďalej a pri výbere strednej školy práve našli.

Podľa zákona o odbornom vzdelávaní samosprávne kraje do 15. novembra 2018 určili najvyššie počty prijímaných žiakov do 1. ročníkov stredných škôl, ktoré do 30. novembra 2018 zverejnili na internete.

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS) zosumarizovala zverejnené dokumenty v jednotlivých krajoch (Nájsť si ich môžete kliknutím na príslušný kraj).

Na základe nespokojnosti mnohých verejných, cirkevných, ale aj súkromných škôl (pre niektoré školy boli rozhodnutia priam likvidačné – kraj im nepovolil otvoriť ani jednu triedu – sa zdvihla vlna nesúhlasu a viac ako 100 stredných škôl sa odvolalo a žiadalo prehodnotenie rozhodnutia samosprávnych krajov.

ASŠŠZS si vyžiadala podklady rozhodovania v jednotlivých krajoch, zistila, že rozhodovanie sa značne líšili. Vyhlásila petíciu za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách – po získaní 3000 podpisov ju zaniesla na MŠVVaŠ SR so žiadosťou o stretnutie.

Medzitým, po individuálnych rokovaniach s partnermi z ostatných druhov škôl, iniciovala partnerské stretnutie zástupcov verejných, cirkevných a súkromných škôl s predstaviteľmi všetkých samosprávnych krajov a následne rokovala aj s ministerkou školstva Martinou Lubyovou.

Počty žiakov škôl, ktoré požiadali MŠVVaŠ SR o prehodnotenie, sa budú líšiť – zverejnené budú 31. januára 2019 a zverejníme ich aj my na našej www a sociálnych sieťach.

Našou snahou je sústrediť čo najviac informácií nielen o našich členoch, ale o všetkých súkromných stredných školách, ktoré Vám pomôžu pri rozhodovaní. Zriadili sme na sociálnej sieti Facebook skupinu #kamnastrednu, kde postupne pridávame všetky užitočné informácie hlavne o stredných súkromných školách.

Saskia Repčíková: „Dôležité výsledky našich rokovaní #zaprvakovnastrednej sú v prospech všetkých škôl“

„Som rada, že naše aktivity #zaprvakovnastrednej spojili nielen zástupcov všetkých zriaďovateľov, ale aj predstaviteľov verejnej správy a ďalších aktérov, vrátane ministerstva. Verím, že spoločne sa nám podarí dosiahnuť transparentné a objektívne rozhodovanie o počtoch tak, aby sme zohľadnili záujmy tých najdôležitejších – žiakov a ich rodičov.

Chceli by sme dosiahnuť, aby sa v určovaní počtu žiakov 1. ročníka stredných škôl uplatňoval rovnocenný prístup k zriaďovateľom, a aby od budúceho školského roka boli kritériá transparentné a zamerané na kvalitu vzdelávania. Vzniká stála pracovná skupina, zložená zo zástupcov samosprávnych krajov, zástupcov štátnych a neštátnych zriaďovateľov a ďalších zainteresovaných účastníkov. Jej cieľom je zlepšenie procesu určovania najvyšších počtov prvákov na stredných školách (výsledok rokovania so zástupcami všetkých samosprávnych krajov, Košice 7. 1. 2019).

 V tejto skupine by malo mať zastúpenie aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, tak, aby sa legislatíva menila na základe podnetov z terénu. (výsledok rokovania s ministerkou školstva M. Lubyovou, Bratislava 16. 1. 2019).

V súčasnosti je podaných 37 žiadostí súkromných škôl o preskúmanie určenia počtu žiakov stanoveného samosprávnymi krajmi. MŠVVaŠ SR prisľúbilo, že so zriaďovateľmi bude rokovať už o konkrétnych predbežných počtoch žiakov a v tejto súvislosti očakávame, že počty navýši zo svojej rezervy (výsledok rokovania s ministerkou školstva M. Lubyovou, Bratislava 16. 1. 2019).“

 

Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS

Saskia Repčíková: „Dôležité výsledky našich rokovaní #zaprvakovnastrednej sú v prospech všetkých škôl“

Podľa zákona o odbornom vzdelávaní mali samosprávne kraje určiť počty žiakov do 15. novembra a do 30. novembra ich zverejniť na internete. „Pretože vyhláška ministerstva školstva nadobudla účinnosť až 15. septembra 2018 a neboli k dispozícii všetky vstupné údaje, tak všetky samosprávne kraje postupovali podľa paragrafu 9. To znamená, že vyhodnocovali len tie údaje a kritériá, ktoré boli k dispozícii, a nevyhodnocovali tie čiastkové kritériá podľa vyhlášky, ku ktorým neboli dodané vstupné dáta z ústredných orgánov štátnej správy,“ priblížila Hilčíková, vedúca odboru školstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). (pozri správu TASR: Samosprávne kraje žiadajú novelu vyhlášky o určovaní počtov žiakov SŠ)

15. november 2018

Prvé avíza nespokojnosti s procesom rozhodovania v niektorých krajoch, prostredníctvom informácií z Krajských rád pre odborné vzdelávanie a prípravu (KROVP) v polovici novembra verejnosti avizovala a prerokovala Správna rada ASŠŠŠZS (Správna rada o likvidačnom ohrození niektorých súkromných škôl a školských zariadení)

30. novembra 2018

Jednotlivé kraje zverejnili maximálne počty žiakov 1. ročníkov na internete:

30. novembra 2018

„Nie sme proti rušeniu nepotrebných škôl, ale chceme zabrániť neodôvodnenému znižovaniu počtu budúcich prvákov pre prijímacie konanie na školský rok 2019/20 a postupnej likvidácii niektorých stredných škôl, nielen súkromných,“ priblížila Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS

„Keďže sa situácia v niektorých samosprávnych krajoch podobá, chceme priniesť spoločné návrhy a dohodnúť spoločnú stratégiu postupu pri pomoci tým školám.“  Vyjadrila sa tak v súvislosti s naštartovaním Petície za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19.

Petícia za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19

Mnoho škôl môže prijať iba minimálny počet žiakov 1. ročníka, hoci záujem študentov dlhodobo prevyšuje aj povolený najvyšší počet žiakov v triede. Niekde je počet schválených žiakov prvých ročníkov taký nízky, že škola nemôže naplniť ani predpísaný minimálny počet žiakov v triede, ktorý jej ukladá Školský zákon. Sú školy, ktorým samosprávny kraj nepovolil ani jedného žiaka 1. ročníka, čím ich odsúdil na útlm a zánik.

Rodičia aj uchádzači o štúdium tak môžu v januári zistiť, že stredná škola, pre ktorú sa so svojím dieťaťom rozhodli, prijímacie konanie vôbec nevypísala, alebo môže prijať iba polovičný počet prvákov, ako v tomto roku.

Žiadame, aby samosprávne kraje rozhodovali o žiakoch transparentne a rozhodovali na základe objektívnych kritérií, ktoré vypovedajú o kvalite školy, bez ohľadu na to, kto je jej zriaďovateľom.

3. decembra 2018

pre Košice Dnes konštatovala Ľubica Petríková, viceprezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska v súvislosti s oznámením maximálnych počtov žiakov prijímaných do 1. ročníkov stredných škôl v školskom roku 2019/20:

„Problém sa začal riešiť až v tomto roku, keď sa pokles demografickej krivky zastavil a do roku 2025 bude stúpať. Nechceme ísť so samosprávnymi krajmi do boja. Ponúkame koncepčné riešenia v záujme tých, ktorých sa to najviac dotýka, teda detí. Celému procesu mali predchádzať rokovania o nastavení kritérií. Každý kraj si nastavil vlastné a napríklad študijné výsledky sa vôbec do úvahy nebrali.“

Postupne sa ozývajú aj ďalšie hlasy.

11. decembra 2018

sa pre denník Postoj vyjadruje Peter Buranský, riaditeľ Diecézneho školského úradu Biskupstva Nitra (Naše cirkevné školy dostali oveľa menej žiakov, než žiadali):

„Všetky VÚC sú tiež zriaďovateľmi škôl, a teda školy iných zriaďovateľov, cirkevné či súkromné školy, sú vnímané ako konkurencia. Preto si myslíme, že samotné prideľovanie žiakov jednotlivým školám na Slovensku dopadlo tak, ako dopadlo. Ak jeden zriaďovateľ rozhoduje o druhom zriaďovateľovi, ako inak to môžeme chápať? Veď to je konflikt záujmov. To spochybňuje základný princíp súťaže.“

17. decembra 2018

Nosnou témou rokovania predsedov žúp v Žiline bola aj vyhláška o určovaní najvyššieho počtu žiakov v prvých ročníkoch stredných škôl.

„Vo vyhláške, podľa ktorej mali jednotlivé samosprávne kraje určiť počet prvákov na stredných školách, chýbalo veľmi veľa údajov, či už z ministerstva školstva alebo ministerstva práce. Ako samosprávne kraje sme s tým mali veľké problémy, preto to chceme preberať s rezortom školstva. Verím, že nám vyhovie,“

povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, ktorý má dohľad na oblasť školstva pre Žilinský večerník. Podľa predsedov slovenských krajov je dôležité zaoberať sa aj možnosťou, že by ministerstvo školstva určilo výkony zvlášť súkromným zriaďovateľom a zvlášť cirkevným školám.

19. december 2018

vyjadrili aj niektoré školy, ktorých sa situácia bytostne dotýka (TV Markíza: Stredoškoláci začali boj o svoje školy. Prví sa verejne ozvali Košičania):

28. december 2018

ASŠŠZS odovzdala na MŠVVaŠ SR petíciu so žiadosťou o stretnutie a prerokovanie možností riešenia tak, aby sa vyhovelo tisícom rodičov, učiteľov i študentov. Petíciu za necelý mesiac podpísalo viac ako 3000 signatárov.

7. január 2019

Na historicky prvom partnerskom stretnutí riaditeľov úradov/vedúcich odborov školstva samosprávnych krajov so zástupcami súkromných, cirkevných a verejných škôl sa dohodlo vytvorenie vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny, ktorá sformuluje objektívne východiská hodnotenia škôl, aj kraje vyzývajú ministerstvo k spolupráci pri nastavovaní lepšieho procesu.

16. január 2019

Stretnutie s ministerkou školstva Martinou Lubyovou k nastavovaniu procesu určovania počtov prvákov na základe transparentného procesu rovnakého pre všetky kraje, k účasti v pracovnej skupine a k procesu riešenia počtov škôl, ktoré sa odvolali voči rozhodnutiu krajov.