29. január 2022

29. január 2022

aktuality v mailovej schránke

EDUweek 2022/06 – týždňový sumár aktivít ASŠŠZ, nová legislatíva a materiály

Okrem súhrnu našich aktiviít v EDUweeku nájdete aj linky na novú legislatívu zverejnenú v Zbierke zákonov, súhrn zákonov, ktoré sú navrhované na rokovanie 55. schôdze Národnej rady SR.

Pripájame aj linky na novinky na stránke MŠVVaŠ SR, ako aj kľúčovú informáciu, ktorú sme si vyžiadali od MŠVVaŠ SR vo vzťahu k transformácii poradenských centier:

„Zverejnenie charakteristík jednotlivých stupňov podporných úrovní sa mierne zdržalo a to z dôvodu precizovania obsahu v súvislosti s pripomienkami, aj so  súvzťažným legislatívnym materiálom (vyhláška zariadení poradenstva a prevencie). Materiál je aktuálne vo VPK a predpokladáme, že by 7. – 8. 2. 2022 mal byť zverejnený.“

Kompletný EDUweek si nájdete vo svojich mailoch.

  26. január 2022

  26. január 2022

  aktuality v mailovej schránke

  EDUweek 2022/05 – linky na januárové novinky na webe MŠVVaŠ SR a ďalších weboch

  V súvislosti s novou podobou stránky Ministerstva školstva, vedy, vúskumu a športu SR sme sa zamerali na zmapovanie noviniek na tomto webe a prinášame aj ďalšie informácie z legislatívy.

  V správe Vám posielame linky na aktualizovaný Školský semafor, prelinkovanie kľúčových materiálov z rokovania Vlády SR, Národnej rady SR i Legislatívnej rady vlády SR.

  Kompletný EDUweek si nájdete vo svojich mailoch.

   24. január 2022

   23. január 2022

   aktuality v mailovej schránke

   EDUweek 2022/04 – registrácia na rokovania odborných sekcií a najnovšie informácie

   Koniec januára a začiatok februára je v znamení rokovania odborných sekcií, na ktoré je potrebné sa zaregistrovať.

   Termíny rokovania odborných sekcií:

   • ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY: Streda, 26. január 2022, od 10.00 do 12.00 h
   • STREDNÉ ŠKOLY: piatok, 28. január 2022, od 13.00 do 15.00 h
   • PORADENSKÉ CENTRÁ: Pondelok, 31. január 2022, od 16.00 do 18.00 h
   • MATERSKÉ ŠKOLY A REGISTROVANÉ PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIA: Utorok, 1. február 2022, od 15.00 do 17.00 h
   • ZÁKLADNÉ ŠKOLY: Streda, 16. február 2022, od 15.00 do 17.00 h

   Linky na registráciu nájdete v mailových schránkach.

   V EDUweeku nájdete aj aktualizácie usmernení k prijímaciemukonaniu na stredné školy.

   Kompletný EDUweek si nájdete vo svojich mailoch.

   21. január 2022

   21. január 2022

   aktuality v mailovej schránke

   #EDUweek 2022/03 – súhrn najnovších informácií v oblasti školstva a vzdelávania

   Informujeme Vás o stretnutiach našich zástupcov v pracovných skupinách MŠVVaŠ SR, ŠPÚ a ďalších aktivitách.

   Kľúčovou témou je harmonogram online rokovaní odborných sekcií ASŠŠZ, ako aj súhrn aktuálnych informácií z oblasti výchovy a vzdelávania.

   Z EDUweeku vyberáme aktuálnu informáciu k transformácii poradenského systému

   „Pri ostatnej aktualizácii krokov spojených s transformáciou poradenského systému sme Vám avizovali zverejnenie podporných úrovní 1-5. stupňa do konca decembra. Zverejnenie podporných úrovní je aktuálne v omeškaní. Ospravedlňujeme sa vám za časový sklz, veríme však, že povedie k o to kvalitnejšiemu a aj pre vás prínosnejšiemu výsledku…“

   Viac: https://vudpap.sk/aktualne-informacie-k-tranformacii-poradenskeho-systemu/

   MŠVVaŠ SR nás požiadalo o zber podnetov k zlepšeniu Školského semafora. Aj napriek stanovenému termínu, u nás ich zbierame priebežne, posielajte ich na info@sukromneskoly.sk.

   Kompletný EDUweek si nájdete vo svojich mailoch.

   12. január 2022

   aktuality v mailovej schránke

   #legislativa

   Súhrn legislatívy, ktorá bola zverejnená za ostatné týždne aj s prelinkovaním na zdroj: slov-lex. sk:

   Dátum zverejnenia: 08. 01. 2022

   • Zákon 2/2022 Z. z.: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

   Dátum zverejnenia: 30. 12. 2021

   • Vyhláška 541/2021 Z. z.: Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o materskej škole
   •  Vyhláška 542/2021 Z. z.: Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 323/2008 Z. z. o špeciálnych výchovných zariadeniach

   Dátum zverejnenia: 28. 12. 2021

   • Vyhláška 525/2021 Z. z.: Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.
   • Vyhláška 526/2021 Z. z.: Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
   • Vyhláška 527/2021 Z. z.: Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o edukačných publikáciách

   Dátum zverejnenia: 21. 12. 2021

   • Zákon 507/2021 Z. z.: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

   14. január 2022

   14. január 2022

   aktuality v mailovej schránke

   #EDUweek 2022/02

   Súhrn najnovších informácií z diania v oblasti školstva a vzdelávania. Obsahuje odpočet našich aktivít za predchádzajúce obdobie a rámcový plán aktivít na najbližší týždeň.

   Z EDUweeku vyberáme #Čítanie na víkend:

   • PISA A UMELÁ INTELIGENCIA: Správa o programe vzdelávacieho odboru OECD, ktorý začal pripravovať nástroje na hodnotenie úrovne transformácie školstva členských štátov, ktorých potrebu vyvoláva vývoj umelej inteligencie: PISA a umělá inteligence
   • SPOZA HRANÍC: O ŠTEFFL O ŠKOLSTVE V ROKU 2022: Inšpirujme sa – blogový príspevok o tom, čo by sa malo zmeniť v českom školstve v roku  2022.
   • MODERNÁ ŠKOLSKÁ KNIŽNICA: Zoskupenie Milujem školské knižnice Vás pozýva na online rozhovor o tom, ako vyzerá moderná školská knižnica: Rozhovor Ivety Hurnej a Tibora Hujdiča o tom, aké funkcie spĺňa moderná školská knižnica a v čom je odlišná od verejnej knižnice. Iveta Hurná je riaditeľkou Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.

   13. január 2022

   13. január 2022

   aktuality v mailovej schránke

   #VZN/zmluva

   Upozornenie na nekalé praktiky a k ochrane dobrého mena ASŠŠZ v súvislosti s návrhom zmluvy, ktorú uzatvárajú neštátni zriaďovatelia so samosprávami.

   Asociácii sa dostal do rúk návrh zmluvy (údajne z dielne ASŠŠZ) a obsahuje znenia, ktoré zaväzujú samosprávu nad rámec zákona: „Takéto praktiky nie sú v súlade s našimi usmerneniami a ani s hodnotami, ktoré ASŠŠZ vyznáva a snažíme sa nimi inšpirovať aj našich nečlenov. Vyzývame všetkých, aby sa takýmto praktikám vyhýbali a uprednostnili nekonfliktné riešenia pri uzatváraní minimalistických a korektných zmlúv v zmysle zákona.“

   Vzhľadom na to, že niektorí mail ASŠŠZ s inštrukciami k uzatvoreniu zmlúv preposielali aj nečlenom ASŠŠZ, žiadame ich, aby v záujme ochrany dobrého mena našej organizácie upozornili adresátov, že takéto správanie nie je v súlade s našimi hodnotami, je nekorektné a poškodzuje dobré meno Asociácie.

   Zároveň žiadame členov, aby v budúcnosti pri preposielaní mailov zvážili riziko zneužitia nami poskytnutých informácií voči nám samotným.

   Pin It on Pinterest