Upozornenie Správnej rady ASŠŠZS

Správna rada ASŠŠZS po viacerých upozorneniach svojich členov reaguje na PROFORMA faktúry, ktoré v posledných dňoch prichádzajú nielen našim členom, ale množstvu rôznych škôl na Slovensku a ich vystavovateľom je Asociácia škôl Slovenskej republiky, Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 51076403.

„Uvedená PROFORMA faktúra na sumu 120 € a spoločnosť, ktorá ju rozposlala, nemá nič spoločné s našou organizáciu a vykazuje známky neoprávneného konania (neplatný QR kód).

Odporúčame  našim členom uvedenú PROFORMO faktúru neuhrádzať.

Výzva: Máte inovatívny nápad v oblasti globálneho vzdelávania? GENE odmení najlepšie!

Máte inovatívny nápad na aktivitu v oblasti globálneho vzdelávania? Zapojte sa do výzvy GENE a získajte cenu do 10 000 eur.

Globálne vzdelávanie napomáha zmenu postojov ľudí, otvára oči a myseľ ľudí voči lokálnej a globálnej realite okolo nás. Európska sieť pre globálne vzdelávanie (GENE – Global Education Network Europe) v roku 2019 vyhľadáva inovatívne nápady v rámci globálneho vzdelávania, ktoré uľahčujú transformačné učenie a otvárajú pohľady a mysle ľudí na realitu sveta na miestnej i globálnej úrovni – ak ste inštitúcia, ktorá realizuje takého aktivity a máte inovatívny nápad, vyplňte jednoduchú dvojstranovú prihlášku v anglickom jazyku, pripravte krátke amatérske video a pošlite ich do 4. júna 2019.

Snahou GENE je podpora experimentovania, skúmania nových prístupov a spôsobov riešenia rôznych výziev pod tlakom miestnej i celosvetovej reality vo formálnom i neformálnom vzdelávaní.

O najlepších nápadoch v rámci celej Európy rozhodne medzinárodná komisia do 15. septembra 2019 a odovzdanie cien sa uskutoční na slávnostnej ceremónii počas 41. zasadnutia okrúhleho stola na Malte 18. októbra 2019.

Ďalšie zaujímavé príklady inovatívnych nápadov budú zverejnené a disttrubuované prostredníctvom publikácie.

Už ste absolvovali Akadémiu pre riaditeľov? Prihláste sa!

Pracujete v školstve a chýbajú Vám manažérske zručnosti? Prihláste sa do nového ročníka Akadémie pre riaditeľov základných a stredných škôl. Registrácia sa končí 31. mája 2019.

Akadémia riaditeľov, ktorú organizuje spoločnosť Profesia,  spája riaditeľov základných a stredných škôl s odborníkmi z firiem, neziskového sektora aj inovatívnych škôl, aby im sprostredkovala kvalitné vzdelávanie v starostlivosti o ľudské zdroje školy. Vybraní uchádzači v bezplatnom doplnkovom kurze absolvujú tri vzdelávacie moduly manažérskych zručností zamerané na prax v kontexte školstva.

Podrobnejšie informácie získate na adrese edujobs.sk.

S Annou Podlesnou, manažérkou Akadémie pre riaditeľov, sa naši členovia mali možnosť stretnúť aj počas Slávnostnej konferencie pri príležitosti 25. výročia založenia ASŠŠZS.

Titulná fotografia: členovia ASŠŠZS v diskusii s manažérkou Annou Podlesnou v stánku Akadémie riaditeľov na Slávnostnej konferencii pri príležitosti 25. výročia založenia ASŠŠZS, autor: Adam Kováč

AmCham ponúka stredoškolským učiteľom tréningy v oblasti mäkkých zručností

Sériu 5 interaktívnych workshopov určených stredoškolským pedagógom a riaditeľom na jar 2019 prináša Americká obchodná komora v Slovenskej republike (AmCham). Workshopy sú súčasťou deviateho ročníka projektu Train the Trainer a ich cieľom je priniesť do výučbového procesu súčasné trendy v oblasti mäkkých zručností. Ponuka workshopov nadväzuje na AmCham BSCF workshopy v rámci konferencie „Vision for Growth: BSC in Slovakia!“, ktorá bola 6. 12. 2018.

Workshopy v slovenskom jazyku sú pre pedagógov a riaditeľov bezplatné a uskutočnia sa v priebehu marca-apríla 2019 v Bratislave v priestoroch členov AmCham. Podrobnejšie informácie nájdete v prihláške.

Termín na vyplnenie záväznej registrácie do programu je najneskôr do štvrtka 28.02.2019 (do 12.00 h). Vzhľadom na limitovanú kapacitu programu budú uprednostnení záujemcovia ochotní aktívne sa zúčastniť minimálne 4 z 5 workshopov. V prípade prekročenia kapacity programu bude pri výbere účastníkov zohľadnený dátum prihlásenia.

Ďalšie informácie poskytnú pracovníci AmCham na ttt@amcham.sk alebo telefonicky na 0948 592 775. 

Vyhlásenie k upravenému počtu #zaprvakovnastrednej

Vyhlásenie k upravenému najvyššiemu počtu prvákov na stredných školách

Bratislava, 31. január 2019

„Som rada, že sme sa spojili v prospech našich detí a že prvým výsledkom aktivít, ktoré sme iniciovali a viedli pod hlavičkou #zaprvakovnastrednej je navýšenie počtov miest v 1. ročníkoch stredných škôl aj tam, kde by školy v školskom roku 2019/20 neotvorili ani jednu triedu, a to najmä v súkromných a cirkevných stredných školách. Všetkým želáme úspešné prijímacie pohovory a dobrý štart štúdia na stredných školách.

Spojili sme nielen zástupcov všetkých zriaďovateľov, ale aj predstaviteľov verejnej správy a ďalších aktérov, vrátane ministerstva a súčasnú úpravu považujem za prirodzené vyústenie reálneho prehodnotenia našich argumentov.

Sme však len v polovici cesty – pracovnú skupinu všetkých zúčastnených aktérov, vrátane ministerstva, ktorej vznik sme iniciovali, čaká práca na nastavení kritérií transparentného a objektívneho rozhodovania o počtoch tak, aby sme zohľadnili záujmy tých najdôležitejších – žiakov a ich rodičov.“

Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS

 

Súhrn aktivít #zaprvakovnastrednej

V novembri 2018 samosprávne kraje prvý raz na základe kvôt MŠVVaŠ SR samostatne rozhodovali o počtoch žiakov prvých tried v jednotlivých stredných školách. Kritériá rozhodovania nie vždy zohľadnili kvalitu vzdelávania, riadili sa iba prognózovanou potrebou na trhu práce a regionálnymi stratégiami. ASŠŠZS začiatkom decembra iniciovala Petíciu za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19, ktorú za necelý mesiac (28. 12.2018 ) s viac ako 3000 podpismi a žiadosťou o stretnutie odovzdala na MŠVVaŠ SR. Zároveň spolu s partnermi z cirkevných a verejných škôl (Konferencia biskupv Slovenska, Kvalitné školstvo) iniciovala 1. partnerské rokovanie zástupcov všetkých samosprávnych krajov (7. 1. 2019), výsledkom ktorého bola dohoda o vzniku pracovnej skupiny a následné rokovanie (16. 1. 2019) s ministerkou školstva M. Lubyovou.

Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS) je nepolitická nezávislá nezisková organizácia, ktorá už 25 rokov chráni a obhajuje rovnoprávne postavenie súkromných škôl ako legitímnu súčasť vzdelávacej sústavy na Slovensku. Viac aj o aktivitách #zaprvakovnastrednej na www.sukromneskoly.sk

 

Definitívne najvyššie počtu prijímaných žiakov 1. ročníkov stredných škôl v školskom roku 2019/2020 na jednotlivých školách v členení podľa samosprávnych krajov

 

#kamnastrednu – pomôžeme Vám pri výbere školy

Cesty, ktorými sa dá po ukončení základnej školy vybrať, sú rôzne. Preto je treba určiť cieľ a nájsť vhodnú mapu. Možno ste ju práve pri rozhodovaní sa kam ďalej a pri výbere strednej školy práve našli.

Podľa zákona o odbornom vzdelávaní samosprávne kraje do 15. novembra 2018 určili najvyššie počty prijímaných žiakov do 1. ročníkov stredných škôl, ktoré do 30. novembra 2018 zverejnili na internete.

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS) zosumarizovala zverejnené dokumenty v jednotlivých krajoch (Nájsť si ich môžete kliknutím na príslušný kraj).

Na základe nespokojnosti mnohých verejných, cirkevných, ale aj súkromných škôl (pre niektoré školy boli rozhodnutia priam likvidačné – kraj im nepovolil otvoriť ani jednu triedu – sa zdvihla vlna nesúhlasu a viac ako 100 stredných škôl sa odvolalo a žiadalo prehodnotenie rozhodnutia samosprávnych krajov.

ASŠŠZS si vyžiadala podklady rozhodovania v jednotlivých krajoch, zistila, že rozhodovanie sa značne líšili. Vyhlásila petíciu za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách – po získaní 3000 podpisov ju zaniesla na MŠVVaŠ SR so žiadosťou o stretnutie.

Medzitým, po individuálnych rokovaniach s partnermi z ostatných druhov škôl, iniciovala partnerské stretnutie zástupcov verejných, cirkevných a súkromných škôl s predstaviteľmi všetkých samosprávnych krajov a následne rokovala aj s ministerkou školstva Martinou Lubyovou.

Počty žiakov škôl, ktoré požiadali MŠVVaŠ SR o prehodnotenie, sa budú líšiť – zverejnené budú 31. januára 2019 a zverejníme ich aj my na našej www a sociálnych sieťach.

Našou snahou je sústrediť čo najviac informácií nielen o našich členoch, ale o všetkých súkromných stredných školách, ktoré Vám pomôžu pri rozhodovaní. Zriadili sme na sociálnej sieti Facebook skupinu #kamnastrednu, kde postupne pridávame všetky užitočné informácie hlavne o stredných súkromných školách.