Saskia Repčíková: Sme spolu už 25 rokov, ktoré potvrdili nenahraditeľné miesto našich členov v systéme vzdelávania

Drahí priatelia,

do Nového roka sme vykročili rázne – pokračovali sme v plnom pracovnom nasadení, ktorého výsledky sú pozitívnym prínosom nielen pre našich členov, súkromné školy a školské zariadenia, ale aj pre ďalších aktérov, napríklad pre samosprávne kraje. To sa v konečnom dôsledku odzrkadlí na lepšom prístupe k poradenským službám, vyššom počte žiakov na kvalitných školách. Len ako príklad ponúkam tri z nich:

V minulom roku sme zachránili experimentálne overovanie. Tesne pred hlasovaním v Národnej rade SR sme v rokovaniach s poslancami i predstaviteľmi MŠVVaŠ SR zastavili novelu školského zákona, ktorou by sa významne obmedzilo experimentálne overovanie a inovácie v školách.

Zastavili sme likvidačnú novelu zákona, ktorou sa mali súkromné poradenské centrá plošne vyraďovať zo siete a rodičia mali podľa nej prišli o možnosť vybrať si, kto bude poskytovať pomoc ich dieťaťu.

V kampani#zaprvakovnastrednej, ktorá vyvrcholila v tomto mesiaci, sme dosiahli  nielen zosieťovanie zástupcov všetkých typov zriaďovateľov, ale aj predstaviteľov verejnej správy a ďalších aktérov, vrátane ministerstva, a v rokovaní s ministerkou školstva aj ústretové kroky pri prerokovávaní žiadostí súkromných škôl o zvýšenie počtu prvákov pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/20. Najdôležitejším výsledkom však je vytvorenie stálej pracovnej skupiny, v ktorej budú mať zastúpenie všetci kľúčoví aktéri vrátane ministerstva. Verím, že spoločne sa nám podarí dosiahnuť transparentné a objektívne rozhodovanie o počtoch tak, aby sme zohľadnili záujmy tých najdôležitejších – žiakov a ich rodičov.

Takisto sa nám podarilo dosiahnuť zobjektívnenie rozhodovania o počte žiakov v osemročných gymnáziách a zachránili sme niekoľko konzervatórií, na ktoré „sa zameralo“ ministerstvo kultúry.

Čo nás čaká? Budeme rovnako ako doteraz, v mene viac ako 600 aktívnych súkromných zriaďovateľov chrániť a obhajovať súkromné školy a školské zariadenia.

Pre všetkých záujemcov rozširujeme aj partnerstvá a s nimi výhody v prospech členov. S tohtoročným s členským príspevkom získajú v rámci našej spolupráce s Centrom poradenstva, n.o. bezplatný plný prístup k právnym a ekonomickým informáciám na www.sluzbymvo.sk, ktorých súčasťou je aj diskusné fórum s expertným tímom, čoskoro ďalšiu ponuku Akadémie riaditeľov, či prístup k manuálom Učiace sa Slovensko.

Byť s nami znamená byť v centre diania a možnosť upozorňovať a prispievať k zmenám aj v prospech svojej komunity.

Do Nového roka sme vykročili rázne a v plnom pracovnom nasadení, zároveň s potešením, že oslavujeme 25-ročnicu Asociácie, ktorú v roku 1994 založili prví zriaďovatelia súkromných škôl na čele s Ferkom Tóthom.

Tak sa teším, že čoskoro sa stretneme a spolu si pripomenieme cestu, ktoru sme za toto obdobie prešli a vďaka ktorému máme na mape vzdelávania Slovenska nezastupiteľné miesto.

Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS

Saskia Repčíková: „Dôležité výsledky našich rokovaní #zaprvakovnastrednej sú v prospech všetkých škôl“

„Som rada, že naše aktivity #zaprvakovnastrednej spojili nielen zástupcov všetkých zriaďovateľov, ale aj predstaviteľov verejnej správy a ďalších aktérov, vrátane ministerstva. Verím, že spoločne sa nám podarí dosiahnuť transparentné a objektívne rozhodovanie o počtoch tak, aby sme zohľadnili záujmy tých najdôležitejších – žiakov a ich rodičov.

Chceli by sme dosiahnuť, aby sa v určovaní počtu žiakov 1. ročníka stredných škôl uplatňoval rovnocenný prístup k zriaďovateľom, a aby od budúceho školského roka boli kritériá transparentné a zamerané na kvalitu vzdelávania. Vzniká stála pracovná skupina, zložená zo zástupcov samosprávnych krajov, zástupcov štátnych a neštátnych zriaďovateľov a ďalších zainteresovaných účastníkov. Jej cieľom je zlepšenie procesu určovania najvyšších počtov prvákov na stredných školách (výsledok rokovania so zástupcami všetkých samosprávnych krajov, Košice 7. 1. 2019).

 V tejto skupine by malo mať zastúpenie aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, tak, aby sa legislatíva menila na základe podnetov z terénu. (výsledok rokovania s ministerkou školstva M. Lubyovou, Bratislava 16. 1. 2019).

V súčasnosti je podaných 37 žiadostí súkromných škôl o preskúmanie určenia počtu žiakov stanoveného samosprávnymi krajmi. MŠVVaŠ SR prisľúbilo, že so zriaďovateľmi bude rokovať už o konkrétnych predbežných počtoch žiakov a v tejto súvislosti očakávame, že počty navýši zo svojej rezervy (výsledok rokovania s ministerkou školstva M. Lubyovou, Bratislava 16. 1. 2019).“

 

Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS

Saskia Repčíková: „Dôležité výsledky našich rokovaní #zaprvakovnastrednej sú v prospech všetkých škôl“

Podľa zákona o odbornom vzdelávaní mali samosprávne kraje určiť počty žiakov do 15. novembra a do 30. novembra ich zverejniť na internete. „Pretože vyhláška ministerstva školstva nadobudla účinnosť až 15. septembra 2018 a neboli k dispozícii všetky vstupné údaje, tak všetky samosprávne kraje postupovali podľa paragrafu 9. To znamená, že vyhodnocovali len tie údaje a kritériá, ktoré boli k dispozícii, a nevyhodnocovali tie čiastkové kritériá podľa vyhlášky, ku ktorým neboli dodané vstupné dáta z ústredných orgánov štátnej správy,“ priblížila Hilčíková, vedúca odboru školstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). (pozri správu TASR: Samosprávne kraje žiadajú novelu vyhlášky o určovaní počtov žiakov SŠ)

15. november 2018

Prvé avíza nespokojnosti s procesom rozhodovania v niektorých krajoch, prostredníctvom informácií z Krajských rád pre odborné vzdelávanie a prípravu (KROVP) v polovici novembra verejnosti avizovala a prerokovala Správna rada ASŠŠŠZS (Správna rada o likvidačnom ohrození niektorých súkromných škôl a školských zariadení)

30. novembra 2018

Jednotlivé kraje zverejnili maximálne počty žiakov 1. ročníkov na internete:

30. novembra 2018

„Nie sme proti rušeniu nepotrebných škôl, ale chceme zabrániť neodôvodnenému znižovaniu počtu budúcich prvákov pre prijímacie konanie na školský rok 2019/20 a postupnej likvidácii niektorých stredných škôl, nielen súkromných,“ priblížila Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS

„Keďže sa situácia v niektorých samosprávnych krajoch podobá, chceme priniesť spoločné návrhy a dohodnúť spoločnú stratégiu postupu pri pomoci tým školám.“  Vyjadrila sa tak v súvislosti s naštartovaním Petície za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19.

Petícia za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19

Mnoho škôl môže prijať iba minimálny počet žiakov 1. ročníka, hoci záujem študentov dlhodobo prevyšuje aj povolený najvyšší počet žiakov v triede. Niekde je počet schválených žiakov prvých ročníkov taký nízky, že škola nemôže naplniť ani predpísaný minimálny počet žiakov v triede, ktorý jej ukladá Školský zákon. Sú školy, ktorým samosprávny kraj nepovolil ani jedného žiaka 1. ročníka, čím ich odsúdil na útlm a zánik.

Rodičia aj uchádzači o štúdium tak môžu v januári zistiť, že stredná škola, pre ktorú sa so svojím dieťaťom rozhodli, prijímacie konanie vôbec nevypísala, alebo môže prijať iba polovičný počet prvákov, ako v tomto roku.

Žiadame, aby samosprávne kraje rozhodovali o žiakoch transparentne a rozhodovali na základe objektívnych kritérií, ktoré vypovedajú o kvalite školy, bez ohľadu na to, kto je jej zriaďovateľom.

3. decembra 2018

pre Košice Dnes konštatovala Ľubica Petríková, viceprezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska v súvislosti s oznámením maximálnych počtov žiakov prijímaných do 1. ročníkov stredných škôl v školskom roku 2019/20:

„Problém sa začal riešiť až v tomto roku, keď sa pokles demografickej krivky zastavil a do roku 2025 bude stúpať. Nechceme ísť so samosprávnymi krajmi do boja. Ponúkame koncepčné riešenia v záujme tých, ktorých sa to najviac dotýka, teda detí. Celému procesu mali predchádzať rokovania o nastavení kritérií. Každý kraj si nastavil vlastné a napríklad študijné výsledky sa vôbec do úvahy nebrali.“

Postupne sa ozývajú aj ďalšie hlasy.

11. decembra 2018

sa pre denník Postoj vyjadruje Peter Buranský, riaditeľ Diecézneho školského úradu Biskupstva Nitra (Naše cirkevné školy dostali oveľa menej žiakov, než žiadali):

„Všetky VÚC sú tiež zriaďovateľmi škôl, a teda školy iných zriaďovateľov, cirkevné či súkromné školy, sú vnímané ako konkurencia. Preto si myslíme, že samotné prideľovanie žiakov jednotlivým školám na Slovensku dopadlo tak, ako dopadlo. Ak jeden zriaďovateľ rozhoduje o druhom zriaďovateľovi, ako inak to môžeme chápať? Veď to je konflikt záujmov. To spochybňuje základný princíp súťaže.“

17. decembra 2018

Nosnou témou rokovania predsedov žúp v Žiline bola aj vyhláška o určovaní najvyššieho počtu žiakov v prvých ročníkoch stredných škôl.

„Vo vyhláške, podľa ktorej mali jednotlivé samosprávne kraje určiť počet prvákov na stredných školách, chýbalo veľmi veľa údajov, či už z ministerstva školstva alebo ministerstva práce. Ako samosprávne kraje sme s tým mali veľké problémy, preto to chceme preberať s rezortom školstva. Verím, že nám vyhovie,“

povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, ktorý má dohľad na oblasť školstva pre Žilinský večerník. Podľa predsedov slovenských krajov je dôležité zaoberať sa aj možnosťou, že by ministerstvo školstva určilo výkony zvlášť súkromným zriaďovateľom a zvlášť cirkevným školám.

19. december 2018

vyjadrili aj niektoré školy, ktorých sa situácia bytostne dotýka (TV Markíza: Stredoškoláci začali boj o svoje školy. Prví sa verejne ozvali Košičania):

28. december 2018

ASŠŠZS odovzdala na MŠVVaŠ SR petíciu so žiadosťou o stretnutie a prerokovanie možností riešenia tak, aby sa vyhovelo tisícom rodičov, učiteľov i študentov. Petíciu za necelý mesiac podpísalo viac ako 3000 signatárov.

7. január 2019

Na historicky prvom partnerskom stretnutí riaditeľov úradov/vedúcich odborov školstva samosprávnych krajov so zástupcami súkromných, cirkevných a verejných škôl sa dohodlo vytvorenie vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny, ktorá sformuluje objektívne východiská hodnotenia škôl, aj kraje vyzývajú ministerstvo k spolupráci pri nastavovaní lepšieho procesu.

16. január 2019

Stretnutie s ministerkou školstva Martinou Lubyovou k nastavovaniu procesu určovania počtov prvákov na základe transparentného procesu rovnakého pre všetky kraje, k účasti v pracovnej skupine a k procesu riešenia počtov škôl, ktoré sa odvolali voči rozhodnutiu krajov.

#zaprvakovnastrednej – na ťahu je ministerstvo

Samosprávne kraje tiež vyzývajú ministerstvo školstva na spoločné rokovanie k počtom žiakov v prvých ročníkoch stredných škôl v školskom roku 2019/20. Stalo sa tak po historicky prvom partnerskom stretnutí riaditeľov úradov/vedúcich odborov školstva samosprávnych krajov so zástupcami súkromných, cirkevných a verejných škôl , ktoré sa uskutočnilo v pondelok 7. januára 2019 od 11.00 h v Košiciach, v priestoroch Košického samosprávneho kraja. Na stretnutí sa za súkromné školy zúčastnila PhDr. Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS a Mgr. Ľubica Petríková, viceprezidentka ASŠŠZS pre školy, cirkevné školy zastupovala Ing. Mgr. Miriam Janegová, riaditeľka Diecézneho školského úradu Žilinskej diecézy, za verejné školy PaedDr. Viera Grohová z Fóra proaktívnych škôl a JUDr. Daniela Čorbová sa na stretnutí zúčastnila v mene občianskej iniciatívy Kvalitné školstvo.

Na ťahu je ministerstvo, ktoré má už na stole petíciu Petíciu za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19 ktorú ASŠŠZS, s viac ako 3000 podpismi za necelý mesiac, 28. 12.2018 odovzdala na MŠVVaŠ SR so žiadosťou o stretnutie a prerokovanie možností riešenia tak, aby sa vyhovelo tisícom rodičov, učiteľov i študentov.

Ministerstvo k spolupráci pri lepšom nastavení procesu po pondelkovom rokovaní vyzývajú aj samosprávne kraje:

„Chceme do tohto dialógu zahrnúť všetkých zúčastnených aktérov, čo sa týka stredných škôl. Budeme komunikovať aj s ministerstvom školstva, pretože tam vnímame asi najväčšie rezervy, čo sa týka nastavovania toho systému, pretože ministerstvo má oveľa väčšie kompetencie v oblasti stredných škôl ako vyššie územné celky, avšak, čo sa týka zodpovednosti, je to presne naopak,“ povedal po rokovaní Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja. Prizvaní podľa neho budú aj experti zo zahraničia, pričom ako stále inšpiratívny príklad spomenul fínsky model stredného školstva. (Samosprávne kraje žiadajú novelu vyhlášky o určovaní počtov žiakov SŠ)

Výsledkom pondelkového stretnutia, ktoré na základe individuálnych rokovaní a poznatkov aplikačnej praxe iniciovala Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZ), Konferencia biskupov Slovenska a Fórum proaktívnych škôl, bola dohoda o vytvorení spoločnej pracovnej skupiny, ktorá sformuluje objektívne východiská hodnotenia škôl:

„Spoločná pracovná skupina by mala, na rozdiel od predchádzajúcich období, kedy sa rozhodovalo o nás bez nás, formulovať spoločné východiská k tomu, ako budú rozhodovať samosprávne kraje – s rešpektom k ostatným zriaďovateľom,“ zdôraznila PhDr. Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS.

Nesúhlasné stanovisko s prerozdelením počtov prvákov v Košickom samosprávnom kraji vyjadrila aj europoslankyňa a košická krajská podpredsedníčka Smeru-SD Monika Smolková, ktorá svoje pripomienky poslala priamo ministerke školstva.  Podľa nej KSK podľa nej účelovo zvýhodňoval gymnáziá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na úkor gymnázií v pôsobnosti Okresného úradu Košice a dvoch súkromných gymnázií. Kritizovala tiež nulový počet prvákov pre Obchodnú akadémiu Polárna v Košiciach. Proti prerozdeleniu sa podľa nej ozývajú aj nespokojní zamestnávatelia. (M. Smolková: KSK rozdelil počty prvákov stredných škôl netransparentne):

„Riaditelia škôl o tom, že dostanú nulový počet žiakov sa dozvedeli iba z mailu, ktorý nasledoval potom, čo rokovali na KSK, a tam im to nikto nepovedal,“ uviedla pre TASR M. Smolková.

Ozývajú sa ďalší nespokojní.  Predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo Štefan Zelník (SNS) pre TASR uviedol, že bude v čo najkratšom čase k tejto téme iniciovať rokovanie s ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou (nominantka Smeru-SD). Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (SK MTP) nesúhlasí s redukovaním počtu žiakov na stredných zdravotníckych školách. Tvrdí, že počet žiakov jednotlivých odborov v profesiách sanitár, praktická sestra, farmaceutický laborant a iných je potrebné prehodnotiť. Pre TASR to uviedol koordinátor riadenia činnosti kancelárie SK MTP Patrik Moškurjak. (Moškurjak: Počet žiakov zdravotníckych odborov treba prehodnotiť)

„Zdravotné školy majú vo výbore pre zdravotníctvo plnú podporu. Nedostatok zdravotníckeho personálu vnímam ako celospoločenskú objednávku, ktorú je potrebné bezodkladne vyriešiť, aby nebola v Slovenskej republike ohrozená kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť,“ vysvetlil Š. Zelník.

#zaprvakovnastrednej – na ťahu je ministerstvo

Podľa zákona o odbornom vzdelávaní mali samosprávne kraje určiť počty žiakov do 15. novembra a do 30. novembra ich zverejniť na internete. „Pretože vyhláška ministerstva školstva nadobudla účinnosť až 15. septembra 2018 a neboli k dispozícii všetky vstupné údaje, tak všetky samosprávne kraje postupovali podľa paragrafu 9. To znamená, že vyhodnocovali len tie údaje a kritériá, ktoré boli k dispozícii, a nevyhodnocovali tie čiastkové kritériá podľa vyhlášky, ku ktorým neboli dodané vstupné dáta z ústredných orgánov štátnej správy,“ priblížila Hilčíková, vedúca odboru školstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). (pozri správu TASR: Samosprávne kraje žiadajú novelu vyhlášky o určovaní počtov žiakov SŠ)

15. november 2018

Prvé avíza nespokojnosti s procesom rozhodovania v niektorých krajoch, prostredníctvom informácií z Krajských rád pre odborné vzdelávanie a prípravu (KROVP) v polovici novembra verejnosti avizovala a prerokovala Správna rada ASŠŠŠZS (Správna rada o likvidačnom ohrození niektorých súkromných škôl a školských zariadení)

30. novembra 2018

Jednotlivé kraje zverejnili maximálne počty žiakov 1. ročníkov na internete:

30. novembra 2018

„Nie sme proti rušeniu nepotrebných škôl, ale chceme zabrániť neodôvodnenému znižovaniu počtu budúcich prvákov pre prijímacie konanie na školský rok 2019/20 a postupnej likvidácii niektorých stredných škôl, nielen súkromných,“ priblížila Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS

„Keďže sa situácia v niektorých samosprávnych krajoch podobá, chceme priniesť spoločné návrhy a dohodnúť spoločnú stratégiu postupu pri pomoci tým školám.“  Vyjadrila sa tak v súvislosti s naštartovaním Petície za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19.

Petícia za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19

Mnoho škôl môže prijať iba minimálny počet žiakov 1. ročníka, hoci záujem študentov dlhodobo prevyšuje aj povolený najvyšší počet žiakov v triede. Niekde je počet schválených žiakov prvých ročníkov taký nízky, že škola nemôže naplniť ani predpísaný minimálny počet žiakov v triede, ktorý jej ukladá Školský zákon. Sú školy, ktorým samosprávny kraj nepovolil ani jedného žiaka 1. ročníka, čím ich odsúdil na útlm a zánik.

Rodičia aj uchádzači o štúdium tak môžu v januári zistiť, že stredná škola, pre ktorú sa so svojím dieťaťom rozhodli, prijímacie konanie vôbec nevypísala, alebo môže prijať iba polovičný počet prvákov, ako v tomto roku.

Žiadame, aby samosprávne kraje rozhodovali o žiakoch transparentne a rozhodovali na základe objektívnych kritérií, ktoré vypovedajú o kvalite školy, bez ohľadu na to, kto je jej zriaďovateľom.

3. decembra 2018

pre Košice Dnes konštatovala Ľubica Petríková, viceprezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska v súvislosti s oznámením maximálnych počtov žiakov prijímaných do 1. ročníkov stredných škôl v školskom roku 2019/20:

„Problém sa začal riešiť až v tomto roku, keď sa pokles demografickej krivky zastavil a do roku 2025 bude stúpať. Nechceme ísť so samosprávnymi krajmi do boja. Ponúkame koncepčné riešenia v záujme tých, ktorých sa to najviac dotýka, teda detí. Celému procesu mali predchádzať rokovania o nastavení kritérií. Každý kraj si nastavil vlastné a napríklad študijné výsledky sa vôbec do úvahy nebrali.“

Postupne sa ozývajú aj ďalšie hlasy.

11. decembra 2018

sa pre denník Postoj vyjadruje Peter Buranský, riaditeľ Diecézneho školského úradu Biskupstva Nitra (Naše cirkevné školy dostali oveľa menej žiakov, než žiadali):

„Všetky VÚC sú tiež zriaďovateľmi škôl, a teda školy iných zriaďovateľov, cirkevné či súkromné školy, sú vnímané ako konkurencia. Preto si myslíme, že samotné prideľovanie žiakov jednotlivým školám na Slovensku dopadlo tak, ako dopadlo. Ak jeden zriaďovateľ rozhoduje o druhom zriaďovateľovi, ako inak to môžeme chápať? Veď to je konflikt záujmov. To spochybňuje základný princíp súťaže.“

17. decembra 2018

Nosnou témou rokovania predsedov žúp v Žiline bola aj vyhláška o určovaní najvyššieho počtu žiakov v prvých ročníkoch stredných škôl.

„Vo vyhláške, podľa ktorej mali jednotlivé samosprávne kraje určiť počet prvákov na stredných školách, chýbalo veľmi veľa údajov, či už z ministerstva školstva alebo ministerstva práce. Ako samosprávne kraje sme s tým mali veľké problémy, preto to chceme preberať s rezortom školstva. Verím, že nám vyhovie,“

povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, ktorý má dohľad na oblasť školstva pre Žilinský večerník. Podľa predsedov slovenských krajov je dôležité zaoberať sa aj možnosťou, že by ministerstvo školstva určilo výkony zvlášť súkromným zriaďovateľom a zvlášť cirkevným školám.

19. december 2018

vyjadrili aj niektoré školy, ktorých sa situácia bytostne dotýka (TV Markíza: Stredoškoláci začali boj o svoje školy. Prví sa verejne ozvali Košičania):

28. december 2018

ASŠŠZS odovzdala na MŠVVaŠ SR petíciu so žiadosťou o stretnutie a prerokovanie možností riešenia tak, aby sa vyhovelo tisícom rodičov, učiteľov i študentov. Petíciu za necelý mesiac podpísalo viac ako 3000 signatárov.

Následne ASŠSZS v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska a Fórom proaktívnych škôl iniciovala rokovanie so samosprávnymi krajmi, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 7. januára 2019.

Úvodná ilustračná fotografia: rawpixel.com from Pexels

Historicky prvé spoločné rokovanie so zástupcami všetkých krajov aj o počtoch v 1. ročníkoch stredných škôl

Historicky prvé partnerské stretnutie riaditeľov úradov/vedúcich odborov školstva samosprávnych krajov so zástupcami súkromných, cirkevných a verejných škôl sa uskutoční v pondelok 7. januára 2019 od 11.00 h v Košiciach, v priestoroch Košického samosprávneho kraja.

Cieľom stretnutia, ktoré na základe individuálnych rokovaní a poznatkov aplikačnej praxe iniciovala Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZ), Konferencia biskupov Slovenska a Fórum proaktívnych škôl, je položenie základov budúcej spolupráce, aby sa o školách v jednotlivých krajoch rozhodovalo transparentne, na základe posúdenia jednotne stanovených objektívnych kritérií hodnotenia škôl. Na stretnutí sa za súkromné školy zúčastnia PhDr. Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS a Mgr. Ľubica Petríková, viceprezidentka ASŠŠZS pre školy, cirkevné školy bude zastupovať Ing. Mgr. Miriam Janegová, riaditeľka Diecézneho školského úradu Žilinskej diecézy a Mgr. PaedDr. Renáta Ocilková, tajomníčka ZKŠS. Verejné školy zastúpi PaedDr. Viera Grohová z Fóra proaktívnych škôl a JUDr. Daniela Čorbová sa na stretnutí zúčastní v mene občianskej iniciatívy Kvalitné školstvo.

Účastníci prerokujú legislatívne i aplikačné problémy pri určovaní najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka dennej formy štúdia pre stredné školy v územnej pôsobnosti samosprávnych krajov v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory pre prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020. „Verím, že podpísaním záveru o spoločnom postupe pri prerokovávaní úpravy počtu žiakov 1. ročníka stredných škôl pre školský rok 2019/2020 sa nám podarí zabezpečiť najlepšiu kvalitu vzdelávania bez ohľadu na to, kto je zriaďovateľom školy. Zároveň plánujeme vytvoriť partnerskú platformu pre dlhodobú spoluprácu všetkých aktérov v oblasti vzdelávania v každom kraji,“ zhrnula očakávania Saskia Repčíková.

V novembri 2018 samosprávne kraje na základe kvôt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR samostatne rozhodovali o počtoch žiakov prvých tried v jednotlivých stredných školách. Kritériá rozhodovania nie vždy zohľadnili kvalitu vzdelávania, väčšinou sa riadili len prognózovanou potrebou na trhu práce a regionálnymi stratégiami. ASŠŠZS začiatkom decembra iniciovala Petíciu za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19 ktorú, s viac ako 3000 podpismi za necelý mesiac, 28. 12.2018 odovzdala na MŠVVaŠ SR so žiadosťou o stretnutie a prerokovanie možností riešenia tak, aby sa vyhovelo tisícom rodičov, učiteľov i študentov.

 Spoločná tlačová správa ASŠŠZS, KBS a Fóra proaktívnych škôl

Ilustračná fotografia: rawpixel.com from Pexels

Petícia #zaprvakovnastrednej je už na ministerstve

Petícia za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19 s viac ako 3000 podpismi na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je už na stole ministerky školstva Martiny Lubyovej.

Petičný výbor v zložení PhDr. Peter Smrek, PhD., predseda Rady školy,súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava, Mgr. Ľubica Srnáková, riaditeľka, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Trnava a  PhDr. Saskia Repčíková, prezidentka, Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska žiada ministerku školstva o prijatie zástupcov petičného výboru a cieľom prerokovať možnosti riešenia a vyhoveli tak tisícom rodičov, učiteľov, študentov podpísaných pod petíciou. 

V roku 2018 po zavedení Vyhlášky 252/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka stredných škôl prvý raz v aplikačnej praxi samosprávne kraje určili každej strednej škole vo svojej územnej pôsobnosti maximálny počet žiakov 1. ročníkov, ktorých môže prijať v školskom roku 2019/20.

Z informácií o rozhodovaní samosprávnych krajov o budúcich prvákoch je však známe, že nedisponovali všetkými potrebnými údajmi tak, aby mohli uplatniť vo všetkých krajoch rovnakým postupom záväzné kritériá novej vyhlášky. Nemohli preto rozhodovať zákonne, informovane, so zásadou rovnosti účastníkov. Určovanie počtov budúcich prvákov bolo v jednotlivých krajoch odlišné, na základe nerovnakého súboru kritérií, s ktorými neboli všetky školy vopred oboznámené. Kritériá rozhodovania v mnohých prípadoch nijako nezohľadňovali kvalitu vzdelávania, riadili sa iba prognózovanou potrebou na trhu práce a regionálnymi stratégiami.

Došlo tak k neopodstatnenému zníženiu počtu prvákov v mnohých stredných školách, a to napriek tomu, že ide o školy, ktoré patria na základe výsledkov maturitných skúšok, či nízkej miery nezamestnanosti svojich absolventov k najlepším v kraji.

Signatári petície za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19 poukazujú, že je vo verejnom záujme žiakov a ich rodičov, absolventov, učiteľov a ďalších zainteresovaných, aby sloboda výberu vzdelávacej cesty nebola oklieštená a aby práve v čase, keď rastie počet uchádzačov o úplné stredoškolské vzdelanie a vysokoškolské vzdelanie nezanikali školy, ktorým samosprávne kraje nedovolia otvoriť ani jedinú prvú triedu, či inak obmedzia počet prijímaných žiakov, a tým ohrozia ich existenciu.

„Všetky VÚC sú tiež zriaďovateľmi škôl, a teda školy iných zriaďovateľov, cirkevné či súkromné školy, sú vnímané ako konkurencia. Preto si myslíme, že samotné prideľovanie žiakov jednotlivým školám na Slovensku dopadlo tak, ako dopadlo. Ak jeden zriaďovateľ rozhoduje o druhom zriaďovateľovi, ako inak to môžeme chápať? Veď to je konflikt záujmov. To spochybňuje základný princíp súťaže.“

Peter Buranský, riaditeľ Diecézneho školského úradu Biskupstva Nitra pre Denník Postoj.

„Nie sme proti rušeniu nepotrebných škôl, ale chceme zabrániť neodôvodnenému znižovaniu počtu budúcich prvákov pre prijímacie konanie na školský rok 2019/20 a postupnej likvidácii niektorých stredných škôl, nielen súkromných.“

Saskia Repčíková, prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska na margo petície

„Problém sa začal riešiť až v tomto roku, keď sa pokles demografickej krivky zastavil a do roku 2025 bude stúpať. Nechceme ísť so samosprávnymi krajmi do boja. Ponúkame koncepčné riešenia v záujme tých, ktorých sa to najviac dotýka, teda detí. Celému procesu mali predchádzať rokovania o nastavení kritérií. Každý kraj si nastavil vlastné a napríklad študijné výsledky sa vôbec do úvahy nebrali.“

Ľubica Petríková, viceprezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska pre Košice Dnes

„Priznávam do vlastných radov, že chyba nastala v komunikácii. Zlyhali sme a za to sa môžem ospravedlniť. No nič to nezmení na číslach. Kraj zo zákona nemôže prehodnotiť čísla študentov, jediný, kto to môže zmeniť, je ministerstvo školstva.“

Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja pre Korzár

 

Petícia za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19

Mnoho škôl môže prijať iba minimálny počet žiakov 1. ročníka, hoci záujem študentov dlhodobo prevyšuje aj povolený najvyšší počet žiakov v triede. Niekde je počet schválených žiakov prvých ročníkov taký nízky, že škola nemôže naplniť ani predpísaný minimálny počet žiakov v triede, ktorý jej ukladá Školský zákon. Sú školy, ktorým samosprávny kraj nepovolil ani jedného žiaka 1. ročníka, čím ich odsúdil na útlm a zánik.

Rodičia aj uchádzači o štúdium tak môžu v januári zistiť, že stredná škola, pre ktorú sa so svojím dieťaťom rozhodli, prijímacie konanie vôbec nevypísala, alebo môže prijať iba polovičný počet prvákov, ako v tomto roku.

Žiadame, aby samosprávne kraje rozhodovali o žiakoch transparentne a rozhodovali na základe objektívnych kritérií, ktoré vypovedajú o kvalite školy, bez ohľadu na to, kto je jej zriaďovateľom.

Viceprezidentka ASŠŠZS Ľubica Petríková pre médiá: Dialóg s krajmi sa nekonal

„Problém sa začal riešiť až v tomto roku, keď sa pokles demografickej krivky zastavil a do roku 2025 bude stúpať. Nechceme ísť so samosprávnymi krajmi do boja. Ponúkame koncepčné riešenia v záujme tých, ktorých sa to najviac dotýka, teda detí. Celému procesu mali predchádzať rokovania o nastavení kritérií. Každý kraj si nastavil vlastné a napríklad študijné výsledky sa vôbec do úvahy nebrali,“

konštatovala Ľubica Petríková, viceprezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska pre Košice Dnes v súvislosti s oznámením maximálnych počtov žiakov prijímaných do 1. ročníkov stredných škôl v školskom roku 2019/20.

„Ako uviedla, v mnohých prípadoch došlo k neopodstatnenému zníženiu prvákov na stredných školách, napriek tomu, že ide o zariadenia, ktoré patria na základe výsledkov maturitných skúšok či nízkej miery nezamestnanosti absolventov k najlepším v kraji.

Petríková sa obáva, že môže najbližšie mesiace nastať problém, pretože rodičia a uchádzači o štúdium v januári zistia, že stredná škola, pre ktorú sa rozhodli, prijímacie konanie vôbec nevypísala.“

Foto: Ľubica Petríková, viceprezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska. Foto: hkl – Košice dnes

Linka na celý článok:

V tomto roku prvýkrát o prerozdeľovaní žiakov podľa presne stanovených počtov pre kraje, rozhodovali samosprávne kraje. ASŠŠZS zisťovala, na základe akých kritériíí sa rozhodovalo na krajských urovniach a výsledkom zistení je petícia za  transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19.

Petícia za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19

Mnoho škôl môže prijať iba minimálny počet žiakov 1. ročníka, hoci záujem študentov dlhodobo prevyšuje aj povolený najvyšší počet žiakov v triede. Niekde je počet schválených žiakov prvých ročníkov taký nízky, že škola nemôže naplniť ani predpísaný minimálny počet žiakov v triede, ktorý jej ukladá Školský zákon. Sú školy, ktorým samosprávny kraj nepovolil ani jedného žiaka 1. ročníka, čím ich odsúdil na útlm a zánik.

Rodičia aj uchádzači o štúdium tak môžu v januári zistiť, že stredná škola, pre ktorú sa so svojím dieťaťom rozhodli, prijímacie konanie vôbec nevypísala, alebo môže prijať iba polovičný počet prvákov, ako v tomto roku.

Žiadame, aby samosprávne kraje rozhodovali o žiakoch transparentne a rozhodovali na základe objektívnych kritérií, ktoré vypovedajú o kvalite školy, bez ohľadu na to, kto je jej zriaďovateľom.