Banská Bystrica 2018

Tohtoročná Výročná odborná konferencia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska sa uskutočnila 25.-26. apríla 2018 v Banskej Bystrici. Jej súčasťou bolo aj zasadnutie Valného zhromaždenie členov Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska.

Leitmotívom tohtoročnej konferencie bola Sloboda, zodpovednosť a spolupráca ako kľúčové faktory ďalšieho vývoja školstva na Slovensku. Na prednášky Saskie Repčíkovej, Xavera Gubáša, Markéty Pastorovej a Roberta Chovanculiaka nadviazala panelová diskusia, kde jej účastníci pomenovali niektoré výzvy, ktorým čelia súkromné školy a školské zariadenia, priblížili dianie v oblasti zakladania, fungovania a podpory súkromných škôl v susednej Českej republike. Hovorili tiež o tom, ako a či vôbec súčasné zmeny v školskej legislatíve umožnia školám väčšiu slobodu a samostatnosť v rozhodovaní, financovaní a kurikulárnych zmenách.

V ďalších častiach konferencie účastníci zdieľali príklady dobrej praxe, skúsenosti zo zahraničia a počas druhého dňa vlastné skúsenosti i nové poznatky zúročili v práci v sekciách. Podujatie vyvrcholilo zasadnutím Valného zhromaždenia Asociácie – zhodnotenie činnosti Asociácie, voľby, schválenie rozpočtu a plánu činnosti na ďalšie obdobie.

Prečítajte si

Viac z konferencie

Privítanie účastníkov

  • PhDr. Saskia Repčíková, prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska
  • Ing. Marián Galan, generálny riaditeľ Sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR
  • Anna Lugovkina, violončelistka – bývalá žiačka Súkromnej základnej školy R. Tatára v Banskej Bystrici

Plenárne vystúpenia

Budúcnosť vzdelávania sa už deje, majú školy dosť slobody a zodpovednosti, aby nezaostali?

Saskia Repčíková, Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska

Školy, ktoré vzdelávajú tradičným spôsobom podľa centralizovaného kurikula a štandardizovanými metódami, bojujú o prežitie. Záujem a motivácia žiakov učiť sa obrovské súbory faktov klesá. V najbližších rokoch budú stále rýchlejšie vznikať profesie, ktoré si momentálne ešte ani nevieme predstaviť a veľkú časť tých súčasných prevezme umelá inteligencia. Hoci súkromné školy dosahujú podľa štandardizovaných meraní vynikajúce výsledky, majú pripravené podmienky na to, aby sa namiesto na umelú inteligenciu sústredili na rozvoj ľudského myslenia, inovatívnosti, kreativity, empatie, morálnosti a ďalších vlastností, potrebných pre život v ére 4. priemyselnej revolúcie?

Fikcie, vízie, či realita?

Xaver Gubáš, Súkromná základná škola Felix, Bratislava

V Prahe sa konalo dvojdňové stretnutie Singularity University, na ktorom sa rozprávalo len o veľmi reálnej budúcnosti. Za 15 minút zhrnieme prehľad toho, čo nás podľa účastníkov konferencie čaká, a pritom sa to už používa alebo pripravuje na použitie. Ostávajúcich 5 minút sa pokúsime predstaviť si, v akom svete budú žiť naši žiaci – a teda, čo by ich mala každá škola už teraz naozaj učiť.

 

Učit se uměním

Markéta Pastorová, Národní ústav pro vzdělávání ČR

Umění a kultura „umožňuje jiné, než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu“. Jedním z nejdůležitějších cílu vzdělávací oblasti Umění a kultura je „učení se prostřednictvím vlastní tvorby, opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy.“ Otázky, před kterými v současnosti stojí umělecké odbory ve formálním a neformálním vzdělávání – (gramotnosti napříč obory, standardizace a hodnotící nástroje – klíčové kompetence), informace o probíhajících projektech (přímá podpora práce učitele), ukázky výstupů z projektů a metodických materiálů, diskuze a sdílení zkušeností.

 

Slobodnejšie školy: Odluka vzdelávania od politiky

Róbert Chovanculiak, INESS

Slovenské školstvo potrebuje slobodnejšie prostredie a zrušenie centralizovanej tvorby obsahu a formy vzdelávania. Namiesto politikov a ministrov by za formovanie obsahu mali byť zodpovedné školy a učitelia. Takýto decentralizovaný spôsob reformovania školstva má oveľa lepšie predpoklady prispôsobiť sa meniacemu sa prostrediu a držať krok s dobou. Na rozdiel od centralizovanej reformy, ktorá má tendenciu zachovávať status quo a roztvárať tak priepasť medzi potrebami rýchlo sa meniaceho sveta a zaostávajúceho obsahu vzdelávania.

 

PANELOVÁ DISKUSIA: Výzvy, ktorým čelia súkromné školy a školské zariadenia

Poslanci NR SR a poslancami miestnej samosprávy Mgr. Branislav Gröhling a doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA (SaS), generálny riaditeľ Sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR Ing. Marián Galan, RNDr. Katarína Kalašová z Asociácie Učiace sa Slovensko, Mgr. Viera Grohová, riaditeľkou Spojenej verejnej a súkromnej školy z Popradu a Mgr. Pavel Kraemer, PhD. z Institutu inovativního vzdělávání ČR.

Cieľom diskusie je pomenovať výzvy, ktorým čelia súkromné školy a školské zariadenia, priblížiť dianie v oblasti zakladania, fungovania a podpory súkromných škôl v susednej Českej republike, hovoriť o tom, ako a či vôbec súčasné zmeny v školskej legislatíve umožnia školám väčšiu slobodu a samostatnosť v rozhodovaní, financovaní a kurikulárnych zmenách. Dotkneme sa problematiky kompetencií štátu a samospráv pri financovaní, postavenia zriaďovateľov a možnostiam, ktoré sa pre vzdelávanie otvoria pri realizácii reformných zámerov priamo v teréne.

KRESLO PRE HOSŤA

Hodina šťastia

Agnesa Setničková, zástupkyňa RŠ na ZŠ M. R. Štefánika a vedúca Programu vyučovania šťastia predstaví program vyučovania pre MŠ a ZŠ na základe pozitívnej psychológie

Poslaním vyučovacích hodín šťastia je poskytnutie metodickej pomoci k rozvíjaniu schopnosti prežívať šťastie u detí v materských, základných a stredných školách. Je vedecky dokázané, že tieto hodiny prispievajú k pozitívnemu psychickému rozvoju dieťaťa a jeho vnútornému blahobytu. Na hodinách šťastia v prvom rade hrá dôležitú rolu hudba, kreslenie a improvizačné hry, fotenie, tvorba videa a iné aktivity.

Pôjde to aj bez politikov

Vladimír Burjan, Nezisková organizácia Dobrá škola

O tom, aký bude konečný osud Učiaceho sa Slovenska, kolujú iba hmlisté informácie. Ozývajú sa však riaditelia škôl a učitelia, ktorých vízia oslovila a ktorí sa odmietajú zmieriť s tým, že by sa nezrealizovala. Sú odhodlaní implementovať vybrané myšlienky z tejto vízie na svojich školách, a to ihneď, bez čakania na pokyny a „pomoc“ od politikov či ministerstva školstva. Túto iniciatívu zdola sa rozhodli podporiť a usmerniť niektoré neziskové organizácie a občianskej združenia. Vznikajú manuály, pripravujú sa školenia… Vo svojom vystúpení chcem poinformovať o týchto aktivitách a vypočuť si názor prítomných na to, ako by bolo optimálne postupovať, aby sa na školách podarilo dosiahnuť reálne zmeny.

Ukotvení Základního umělecké vzdělávání ve vzdělávacím systému – témata opět aktuální

PaedDr. Markéta Pástorová, Národní ústav pro vzdělávání ČR

Co ovlivňuje kvalitu vzdělávání na základních uměleckých školách, jak se naplňuje étos reformy a jaká nová témata v průběhu její implementace vyvstávají. Je smyslem základního uměleckého vzdělávání poskytnutí pouze základů uměleckého vzdělávání v jednotlivých oborech, nebo  především pěstování vlastností a životních postojů žáků prostřednictvím vlastní tvorby a setkávání se s uměním?

Inovatívna metodika na učenie slovenského jazyka v prvom ročníku základnej školy

Svetlana Kapalková – logopédka, vysokoškolský pedagóg, konateľka Inštitútu detskej reči a Lýdia Vencelová – psychologička, zriaďovateľka a učiteľka v SZŠ Bakomi

Stručne predstavíme metodiku. Priblížime proces overovania jej efektivity v rámci kontrolovanej randomizovanej štúdie. Budeme hovoriť o možnostiach využitia metodiky u rizikových detí.

Galéria

Ďakujeme autorom fotografií – študentom Paule Knapovej a Oliverovi Kuklovskému a Súkromnej strednej umeleckej škole vo Zvolene.

Pin It on Pinterest