Základné umelecké školy

Mgr. art. Eva Ohraďanová

Mgr. art. Eva Ohraďanová

vedúca odbornej sekcie ZUŠ

 

Kľúčové aktivity v roku 2017:

  • pripomienkovanie legislatívy
  • spolupráca pri premiére filmu Dancer za účasti svetového umelca Sergeia Polunina v Bratislave a jeho nekomerčnom premietaní pre školy na Slovensku.

Základné umelecké školy

Mgr. art. Eva Ohraďanová

Mgr. art. Eva Ohraďanová

vedúca odbornej sekcie ZUŠ

 

Kľúčové aktivity v roku 2017:

  • pripomienkovanie legislatívy
  • spolupráca pri premiére filmu Dancer za účasti svetového umelca Sergeia Polunina v Bratislave a jeho nekomerčnom premietaní pre školy na Slovensku.

Žilinský kraj zrušil nerovnosť detí neštátnych škôl

„Už bolo na čase, aby sme skončili s rozdeľovaním na naše a vaše deti. Tieto zariadenia sa starajú o výchovu, či voľný čas všetkých detí v kraji a bolo vrcholne nespravodlivé, ak vyčlenené peniaze zo štátneho rozpočtu nedostávali v plnej výške,“ zdôvodnila Erika...

Mestá a kraje hlasujú o normatíve neštátnym školám

O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených neštátnymi subjektmi  na území mesta formou Všeobecného záväzného nariadenia...

O Etickom kódexe pedagóga a odborného zamestnanca

„Eticky kódex učiteľa je dôležitý dokument. Obsahuje základné morálne princípy, ktoré by mal učiteľ dodržiavať vo vzťahu k sebe, aj iným. Jeho prijatie bude podľa tvorcov znamenať prijať osobný morálny záväzok pri výkone povolania. Navrhovaný kódex obsahuje aj...

Súkromné ZUŠ aj o negatívach zmien financovania

Zmenám vo financovaní základných umeleckých škôl (ZUŠ) a zmenám v nápočtoch žiakov k 15. septembru 2017 sa venovali riaditelia a zriaďovatelia súkromných ZUŠ na spoločnom rokovaní 16. novembra 2017 v Liptovskom Mikuláši. Na pracovnom stretnutí, na ktorom sa zúčastnili...

Zmeny v prerozdeľovaní daní pre ZUŠ a SCŠPP?

Ministerstvo financií SR predkladá na rokovanie Vlády SR návrh novely nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov na základe návrhu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom...

Ministerstvo k financovaniu neštátnych ZUŠ, JŠ, MŠ, ŠZ

Výklad zákona o povinnosti obce pri poskytovaní finančných prostriedkov neštátnym základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam. Z akej sumy je obec povinná poskytnúť finančné prostriedky neštátnym základným umeleckým školám...

Staňte sa členom

Spájame úsilie súkromných škôl a zariadení, pretože spolu sme silnejší.

Podporte nás

Ponúkame Vám rôzne možnosti obojstranne prospešnej spolupráce.