Veríme, že každý občan Slovenskej republiky, v úmysle byť čo najlepšie pripravený, kompetentný a schopný budovať svoj osobný život a profesionálnu kariéru v dynamicky sa vyvíjajúcom svete tretieho tisícročia, má právo slobodne sa rozhodnúť o svojej vzdelávacej ceste.

Vznik súkromných škôl a školských zariadení

Slovenská republika pri uplatňovaní práva na vzdelávanie v súlade s 2. článkom Dodatkového protokolu č.1 Európskeho dohovoru vytvorila pluralitný systém vzdelávania umožnením fungovania systému súkromných škôl.

Súčasne, podľa par. 3 Zákona 245/2008 Z.z. – Školského zákona je výchova a vzdelávanie v SR založená na princípe rovnocennosti vzdelania získaného v štátnych školách rovnako ako v školách zriadených inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou („súkromných školách“).

*Integrálnou súčasťou školskej sústavy sa od začiatku deväťdesiatych rokov stali cirkevné a súkromné školy. Začali vznikať v roku 1990 na základe zákona č. 171/1990 Zb., ktorým sa novelizoval školský zákon č. 29/1984 Zb. a zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

  • Neštátne školstvo prinieslo alternatívu k štátnej škole a vytvorilo predpoklad pre naplnenie práva rodičov na výber školy pre svoje deti podľa svojho presvedčenia a svedomia. Zakladanie škôl prebiehalo „zdola“, z iniciatívy rodičov, pedagógov, cirkevných predstaviteľov a podnikavých jedincov.
  • Prvá súkromná materská škola a prvá súkromná základná škola vznikli v roku 1993.
  • Prvé tri súkromné gymnáziá a prvé súkromné stredné odborné školy vznikli v roku 1991.

*Informácie z publikácie Sprievodca neštátnymi školami a školskými zariadeniami, autori: Edita Zacharová, Ján Herich,  Anton Kvassay  Ján Urban. Vydalo  MŠVVaŠ SR –  Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava 2017

Stiahnite si publikáciu „Sprievodca neštátnymi školami a školskými zariadeniami“ 
Stiahnite si prezentáciu Súkromné školy v roku 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac o súkromných školách si môžete prečítať v publikácii Sprievodca neštátnymi školami  a školskými zariadeniami (stiahnite si detailnú publikáciu)

Prezentácia „Súkromné školy v roku 2018“ (Powerpoint, 3,5 MB)