BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Čo treba vedieť o VZN?

piatok 19. jún 2020 | webinár pre zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení

Otázky a odpovede k VZN

Vráťte sa k základným poznatkom o VZN aj v prezentácii, ktorú pre Vás pripravila Ing. Ingrid Konečná Veverková:

Ing. Ingrid Konečná Veverková – zakladajúca členka a predsedníčka Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Venuje sa najmä oblasti kontroly, školstva a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií aj z oblasti školstva.

Prečítajte si aj odpovede na Vaše otázky, ktoré ste nám položili ešte pred webinárom:

Môžu v rámci roka meniť VZN výšku dotácie pre centrá voľného času? Môžu si túto podmienku zahrnúť do VZN?

Zmena  výšky  finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je možná v závislosti od objemu finančných prostriedkov poskytnutých obci z výnosu podielovej dane.

Musí byť vykonaná zmenou VZN, pričom zmenu VZN schvaľuje zastupiteľstvo.

Táto podmienka môže byť zahrnutá do VZN.

Sú obce povinné dať centrám najmenej 88 % podľa zákona?

Áno, obec túto povinnosť má  a to podľa §6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. v spojitosti s §6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. – obec má  poskytnúť finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času; v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce.

Ako môžeme postupovať, keď nám mesto poskytuje dotáciu na jednotlivé školské zariadenia v mojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré nedosahujú ani 88% toho, čo by sme podľa nariadenia mali dostať. Napríklad pre CŠPP je to 41,31%, MŠ 83.64%, ŠKD 83,65%. Mesto sa obhajuje tým, že to takto majú schválené vo VZN mesta.

VZN musí byť vydané v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. podľa ktorého obec MUSÍ POSKYTNÚŤ  finančné prostriedky na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej školy, dieťa súkromnej materskej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce; v cirkevných zariadeniach školského stravovania a v súkromných zariadeniach školského stravovania finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

ustom CSS to this text in the module Advanced settings.

Obec Šarišské Michaľany, pod ktorou je registrovaná naša SZUŠ, nikdy neplnila zákonom predpísané financovanie SZUŠ odvolávajúc sa na svoje VZN. Na základe tohto VZN nám poskytuje dlhodobo rok, čo rok nižšiu dotáciu, hlboko pod zákonom stanovených 88% zo štátnej dotácie. V roku 2018 to bolo 72 %, v roku 2019 – 67 % a v roku 2020 nám priznala dotáciu len 65%, t.j. tretinu z celkovej štátnej dotácie, ktorá nepokrývala ani základné mzdy zamestnancov. Na žiadosť adresovanú Obecnému úradu a Obecnému zastupiteľstvu o prehodnotenie a navýšenie dotácie na úroveň 88%, nám zo strany Obecného úradu bola daná odpoveď, že obec poskytuje finančné prostriedky na žiaka školy, ktorej zriaďovateľom je obec, teda nie súkromnému zriaďovateľovi. A keďže obec nie je zriaďovateľom štátnej ZUŠ, preto výšku dotácie pre SZUŠ na úrovni 88 % z celkového napočítaného normatívu nie je možné použiť (na margo uvedeného možno doplniť, že teoreticky nám obec nemusí dať vôbec nič???). Od mája 2019 sme niektorým zamestnancom dlžní nevyplatené mzdy...

Toto je problém, na ktorý poukazujeme dlhodobo a mal by byť riešený úpravou zákona č. 596/2003 Z. z. .

Pre obec je problematické určenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku cirkevnej alebo súkromnej školy alebo školského zariadenia v územnej pôsobnosti obce, v tomto prípade súkromnej ZUŠ, ak príslušná obec nie je zriaďovateľom  školy alebo školského zariadenia, v tomto prípade súkromnej ZUŠ. V takom prípade obec neurčuje výšku dotácie na mzdy a prevádzku školy alebo školského zariadenia vo vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti. Z tohto dôvodu neexistuje suma, z ktorej by sa následne vypočítala výška dotácie na mzdy a prevádzku cirkevnej alebo súkromnej školy či školského zariadenia.  Podľa Metodického usmernenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. CD-2009-34888/36164-1:910 zo dňa 9. novembra 2009 môže obec uplatniť napríklad nasledovný postup:

  • obec môže určiť výšku dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, v závislosti od objemu finančných prostriedkov poukázaných obci z výnosu dane,
  • obec môže určiť výšku dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, v závislosti od objemu finančných prostriedkov obce a na základe preukázateľných potrieb žiadateľa.
Obecné zastupiteľstvo nám schválilo 69 % z rozpočtu ktoré dostávajú z MF SR na SZUŠ. V obci sme jediná ZUŠ. Je takýto postup právne správny? V čase krízy nám obec v mesiaci marec krátili dotáciu o 9%, v apríli krátenie o 15%, v máji o 15%. takže teraz sme na 55% rozpočtu. Môžem žiadať dofinancovanie ? ak áno na základe akého právneho predpisu.

Obec nie je oprávnená bez zmeny VZN znížiť výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku. Zníženie výšky  finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je možné v závislosti od objemu finančných prostriedkov poskytnutých obci z výnosu podielovej dane, ale musí byť vykonané zmenou VZN, pričom zmenu VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

O dofinancovanie môžete požiadať, ale nie je žiadny právny predpis, ktorý by ukladal povinnosť obci dofinancovať súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia. Je len na rozhodnutí obce, čo Vás dofinancuje alebo nie.

Má mesto právo odobrať každý mesiac z dotácie ktorú poskytuje peniaze bez ohlásenia a bez zasadnutia zastupiteľstva ? Aj napriek tomu, že už v januári 2020 škola avizovala mestu, že mesačná dotácia nie je postačujúca na chod školy.

Mesto nie je oprávnené bez zmeny VZN znížiť výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku. Zníženie výšky  finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je možné v závislosti od objemu finančných prostriedkov poskytnutých obci z výnosu podielovej dane ale musí byť vykonané zmenou VZN, pričom zmenu VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Môže starosta obce znížiť dotáciu SZUŠ na základe ústnej "dohody" so zriaďovateľom bez úpravy VZN bez vedomia poslancov?

Starosta obce nie je oprávnený bez zmeny VZN znížiť výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku a to ani na základe ústnej “dohody” so zriaďovateľom. Zníženie výšky  finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je možné v závislosti od objemu finančných prostriedkov poskytnutých obci z výnosu podielovej dane, ale musí byť vykonané zmenou VZN, pričom zmenu VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo a nie starosta.

Môže zastupiteľstvo schváliť zníženie dotácie na menej ako 88% z pôvodne schválených 100% z dôvodu ešte len predpokladaného poklesu príjmu podielových daní?

Zníženie výšky  finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je možné a to aj v závislosti od predpokladaného zníženého objemu finančných prostriedkov poskytnutých obci z výnosu podielovej dane. Musí byť vykonané zmenou VZN a zmenu VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Platí však stále podmienka, že obec musí poskytnúť  finančné prostriedky na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej školy, dieťa súkromnej materskej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce; v cirkevných zariadeniach školského stravovania a v súkromných zariadeniach školského stravovania finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Máme povinnosť podpísať novú zmluvu na 88% dotáciu z podielových daní od mesta, ak máme doteraz podpísanú na 100%?

Povinnosť pri zmluve neexistuje, ide vždy o dohodu dvoch zmluvných strán. Pri zmene VZN, pri ktorej dôjde k zmene výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku, Vám bude predložený návrh dodatku k zmluve, ktorý bude túto zmenu reflektovať.

Máme s obcou Zmluvu o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia. V nej je klauzula, že "Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť výšku poskytovanej dotácie pre príjemcu v závislosti od výšky podielových daní. Zmena výšky bude oznámená písomne." Napriek tomu, že podielové dane mestu poklesli cca 20% oznámili nám , že nám že až do odvolania pozastavujú poskytovanie dotácie. Takto ako to máme v zmluve je to aj vo VZN. Mesto vlastné CVČ nemá. Otázka: Má mesto právo pozastaviť poskytovanie dotácie a dokedy môže mesto dotáciu pozastaviť?

Mesto nemá oprávnenie pozastaviť poskytovanie dotácie.

Mesto má povinnosť poskytnúť finančné prostriedky na kalendárny rok mesačne v lehote určenej vo VZN.

Mesto nie je oprávnené bez zmeny VZN znížiť výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku. Zníženie výšky  finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je možné v závislosti od objemu finančných prostriedkov poskytnutých obci z výnosu podielovej dane ale musí byť vykonané zmenou VZN, pričom zmenu VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Zmluva musí byť v súlade so zákonom a s VZN.

Mesto Poltár vo VZN č. 6/2019 žiada predkladať pre nich osobitné "Čestné vyhlásenie podľa z. č. 325/2012-§7a". Obsahuje osobné údaje dieťaťa, zákonného zástupcu a podpis preberateľa- zriaďovateľa. Zdá sa nám to nad rámec povinnosti mesta a porušovanie zákona o ochrane osobných údajov.

Čestné vyhlásenie sa vyhotovuje v súlade so zákonom č.597/2003 Z. z. z dôvodu, že na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu podielovej dane obciam môže žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy alebo školského zariadenia uviesť do zberu údajov len jeden zriaďovateľ základnej umeleckej školy, jazykovej školy, materskej školy alebo školského zariadenia v jednej základnej umeleckej škole, v jednej jazykovej škole, v jednej materskej škole alebo v jednom školskom zariadení.

Ak by navštevoval viac škôl alebo školských zariadení rovnakého druhu, zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo poslucháča, alebo plnoletá osoba poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do zberu údajov.  Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľ príslušnej školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi. Čestné vyhlásenie pre zber údajov obsahuje údaje podľa §7a ods. 5 zákona č.597/2003 Z. z. konkrétne

  1. a) identifikačné údaje o dieťati, žiakovi alebo poslucháčovi; meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu pobytu a druh pobytu,
  2. b) identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi, ak nejde o plnoletú osobu, o zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, ak poskytol súhlas na započítanie do zberu údajov; meno a priezvisko, adresu pobytu a druh pobytu, kontaktný údaj,
  3. c) údaje o škole alebo o školskom zariadení, ktoré dieťa, žiak alebo poslucháč bude navštevovať; názov školy alebo školského zariadenia a
  4. d) vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytli len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu.

Ak ide o tento druh čestného vyhlásenia, tak toto  oprávnenie obce/ mesta vyplýva z §7a ods. 6 zákona č.597/2003 Z. z. a ako je uvedené v otázke aj z vydaného VZN.

Pri vyúčtovaní poskytnutej dotácie žiada všetky fotokópie faktúr, zmlúv, fotokópie dokladov z registračnej pokladnice, bankových výpisov, príjmových a výdavkový pokladničných dokladov. Opäť sa nám to zdá nad rámec povinností mesta, pretože napr. bankové výpisy obsahujú osobné údaje zamestnancov.

Obec má podľa zákona 357/2015 Z. z. povinnosť a podľa zákona č.597/2003 Z. z. oprávnenie vykonávať

– kontrolu údajov poskytnutých neverejným zriaďovateľom a ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, podľa ktorých postupuje obec pri financovaní ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ  okrem údajov podľa §7a zákona č.597/2003 Z. z.

– finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami na mzdy a prevádzku a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia.

Na základe tejto povinnosti a tohto oprávnenia má právo požadovať Vami uvedené doklady.

Riaditelia škôl a školských zariadení pravidelne aktualizujú svoje vzdelávanie v oblasti riadenia funkčným vzdelávaním. Existuje takáto povinnosť aj pre zamestnancov územnej samosprávy alebo pre členov školskej komisie?

Takáto povinnosť neexistuje.

Je mesto povinné informovať školy a školské zariadenia na svojom území o tom, že sa mení VZN a bude sa meniť výška dotácie? Mesto napríklad schválilo VZN v apríli, znížilo nám dotáciu, čo nám skomplikovalo situáciu, nakoľko sme uprostred rozpočtového roka.

Takáto povinnosť obci/mestu voči školám a školským zariadeniam na jej území nevyplýva zo žiadneho právneho predpisu.

Zmenila sa hodnota bodu a koeficient na výpočet výšky dotácie?

Odpoveď je obsiahnutá  v prezentácii.

Aký je vývoj normatívov a aká je prognóza ich vývoja v absolútnej hodnote v €urách

Odpoveď je obsiahnutá  v prezentácii. Prognózu vývoja Vám nikto v tomto štáte negarantuje, je to veľký problém.

Prokuratúra posudzovala len formálnu stránku VZN, či bolo prijaté v súlade s legislatívou, ale k obsahovej stránke, že z prijatých 106 000 € nám preposielaju len 70 000 € sa nevyjadrila. Posledná možnosť, ktorá mi ostala, a ktorú mi odporučila prezidentská kancelária je napísať na NKÚ - má to vôbec ešte význam?

Prokuratúra naozaj rieši len formálnu stránku postupu vydávania VZN, ale obsahovú stránku môžu riešiť práve kontrolné orgány.

Je šanca, že sa zrušia originálne kompetencie a financovanie zuš, či už súkromných, cirkevných alebo mestských, bude konečne spravodlivé?

Momentálne je veľká šanca.

Pin It on Pinterest

Share This