Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska

Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS)

je nepolitická nezávislá nezisková organizácia, ktorá chráni a obhajuje rovnoprávne postavenie súkromných škôl a školských zariadení ako legitímnu súčasť vzdelávacej sústavy na Slovensku.

Základné identifikačné údaje

 • Názov: Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (skrátene aj: Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska)
 • IČO: 30815312       DIČ: 2020833485     Právna forma: združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
 • Sídlo: SNP 251/33, 033 01 Liptovský Hrádok
 • Dátum vzniku: 11. februára 1994
 • K NACE podľa ŠÚ SR: 94120 Činnosti profesijných členských organizácií
 • Druh vlastníctva: Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kto sme a čo robíme

V súčasnosti sú členmi asociácie zriaďovatelia, riaditelia a sympatizanti súkromných škôl a školských zariadení. Zastupujeme záujmy súkromných škôl a školských zariadení, ktoré navštevuje spolu 100 000 detí, žiakov a študentov:

   • materské školy
   • základné školy
   • stredné školy
   • základné umelecké školy a konzervatóriá
   • centrá voľného času a školské kluby
   • centrá špeciálnopedagogického poradenstva

Aktívne vstupujeme do tvorby školskej legislatívy s cieľom vytvárať optimálne podmienky pre vzdelávanie v súkromných školách a školských zariadeniach. Vzdelávame a školíme svojich členov. Realizujeme informačné a osvetové kampane, Budujeme komunitu vzájomne si pomáhajúcich škôl a školských zariadení.

Ďalšie aktivity

   • prezentovanie a presadzovanie záujmov zriaďovateľov riaditeľov, rodičov, žiakov a iných pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení,
   • výskumy súvisiace s problematikou fungovania súkromných škôl a školských zariadení,
   • spolupráca s inými subjektmi – nadväzovanie kontaktov a spolupráce s inými organizáciami a inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí v prospech presadzovania záujmov súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku,
   • výmena skúseností a poznatkov zriaďovateľov, riaditeľov a ostatnej pedagogickej i nepedagogickej verejnosti,
   • zabezpečovanie profesionálneho rozvoja – krátkodobé a dlhodobé programy ďalšieho vzdelávania riadiacich a pedagogických pracovníkov súkromných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení,
   • poradenstvo v rôznych oblastiach dotýkajúcich sa problematiky súkromných škôl a školských zariadení,
   • publicita, medializácia a prezentácia – sprostredkovanie informácií o činnosti Asociácie a jej členov.

Vznik

Asociáciu súkromných škôl v roku 1994 založil František Tóth, prvý riaditeľ 1. Súkromného gymnázia v Bratislave spolu s ďalšími zriaďovateľmi súkromných škôl na Slovensku.

Každý riadiaci pracovník by mal mať víziu svojej školy a mala by byť čitateľná pre rodičov, ktorí by sa práve podľa nej rozhodli, kam dajú svoje dieťa. Víziou môže byť napríklad, že jedna škola je založená na prísnom dodržiavaní pravidiel, iná na partnerskom prístupe. Podľa tohto nosného výchovného princípu by si škola mala vyberať aj učiteľov a dávať toto svoje zameranie najavo, aby si rodič podľa povahy dieťaťa mohol správne vybrať.

František Tóth, zakladateľ a prvý prezident ASŠŠZS pre Hospodárske noviny (2004)

 

F. Tóth: Založiť súkromnú školu na Slovensku je dnes oveľa ťažšie… (Trend, 1998)

Pin It on Pinterest

Share This