ASOCIÁCIA V KOCKE

Základné identifikačné údaje

Názov: Asociácia súkromných škôl a školských zariadení

Skratka: ASŠŠZ

SK NACE podľa ŠÚ SR: 94120 Činnosti profesijných členských organizácií

Druh vlastníctva: Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Právna forma: združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

IČO: 30815312

DIČ: 2020833485

Sídlo: SNP 251/33, 033 01 Liptovský Hrádok

Dátum vzniku: 11. februára 1994

VIETE, ŽE…

 • V roku 2021 ASŠŠZ skrátila svoj názov? Pôvodný názov bol Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS).
 • V roku 2021 ASŠŠZ zažila svoj najväčší medziročný nárast za minimálne 10 ostatných rokov? V minulom roku Správna rada ASŠŠZ rozhodla o prijatí 50 nových členov, ktorí sa zúčastnili na prístupových rokovaniach.
 • V roku 2021 ASŠŠZ zintenzívnila online komunikáciu s členmi na pravidelnej mesačnej úrovni? Od roku 2021 ASŠŠZ organizuje pravidelné mesačné online stretnutia s členmi, ako aj zasadnutia odborných sekcií.

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ)

je apolitická nezávislá nezisková mimovládna organizácia, ktorá združuje zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení a ako jediná organizácia takmer 30 rokov chráni a obhajuje rovnoprávne postavenie súkromných škôl a školských zariadení ako legitímnu súčasť vzdelávacej sústavy na Slovensku.

Kto sme

V súčasnosti sú členmi ASŠŠZ zriaďovatelia a riaditelia súkromných škôl a školských zariadení na úrovni regionálneho školstva. Zastupujeme záujmy súkromných škôl a školských zariadení, ktoré navštevuje spolu 100 000 detí, žiakov a študentov v rámci celého Slovenska:

   • materské školy
   • základné školy
   • stredné školy
   • základné umelecké školy a konzervatóriá
   • školské zariadenia, napr. centrá voľného času a školské kluby
   • centrá poradenstva a prevencie (CPP a ŠCPP)

Členská základňa

členov v marci 2023

Naše hlavné aktivity

Budujeme komunitu vzájomne si pomáhajúcich škôl a školských zariadení.

Aktívne vstupujeme do tvorby školskej legislatívy s cieľom vytvárať optimálne podmienky pre vzdelávanie v súkromných školách a školských zariadeniach.

Vzdelávame a školíme svojich členov.

Ďalšie aktivity

 • prezentovanie a presadzovanie záujmov zriaďovateľov riaditeľov, rodičov, žiakov a iných pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení,
 • výskumy súvisiace s problematikou fungovania súkromných škôl a školských zariadení,
 • spolupráca s inými subjektmi – nadväzovanie kontaktov a spolupráce s inými organizáciami a inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí v prospech presadzovania záujmov súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku,
 • výmena skúseností a poznatkov zriaďovateľov, riaditeľov a ostatnej pedagogickej i nepedagogickej verejnosti,
 • zabezpečovanie profesionálneho rozvoja – krátkodobé a dlhodobé programy ďalšieho vzdelávania riadiacich a pedagogických pracovníkov súkromných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení,
 • poradenstvo v rôznych oblastiach dotýkajúcich sa problematiky súkromných škôl a školských zariadení,
 • publicita, medializácia a prezentácia – sprostredkovanie informácií o činnosti Asociácie a jej členov.

F. Tóth (2004)

Každý riadiaci pracovník by mal mať víziu svojej školy a mala by byť čitateľná pre rodičov, ktorí by sa práve podľa nej rozhodli, kam dajú svoje dieťa. Víziou môže byť napríklad, že jedna škola je založená na prísnom dodržiavaní pravidiel, iná na partnerskom prístupe. Podľa tohto nosného výchovného princípu by si škola mala vyberať aj učiteľov a dávať toto svoje zameranie najavo, aby si rodič podľa povahy dieťaťa mohol správne vybrať.

František Tóth, zakladateľ a prvý prezident ASŠŠZS pre Hospodárske noviny (2004)

Zakladateľ a vznik Asociácie

Asociáciu súkromných škôl v roku 1994 založil František Tóth, prvý riaditeľ 1. Súkromného gymnázia v Bratislave spolu s ďalšími zriaďovateľmi súkromných škôl na Slovensku.

Napíšte nám

Kontaktné údaje

Ak si s nami chcete dohodnúť stretnutie, prosím, dohodnite si stretnutie s nami mailom alebo telefonicky. Vieme sa s Vami dohodnúť aj na online stretnutí na platforme WEBEX.

Sídlo a korešpondenčná adresa: ASŠŠZ, SNP 251/33, 033 01 Liptovský Hrádok

Telefón: +421 948 215 854

Kontaktné hodiny: pondelok-štvrtok: 8:00 -16:30 h

Email: sekretariat@sukromneskoly.sk

Komunikácia a PR: Stella Hanzelová

Najčastejšie otázky a odpovede

Ako a kde sa s Vami môžem stretnúť?

Ak sa chcete s nami stretnúť, odporúčame Vám kontaktovať nás najprv emailom alebo telefonicky vzhľadom na to, že členovia správnej rady a vedúci odborných sekcií pracujú v Asociácii nad rámec svojich pracovných povinností, ktoré majú prioritne vo vlastných školách/školských zariadeniach.

Stretnúť sa môžeme osobne, ale v rámci súčasných protipandemických opatrení Vám vieme ponúknuť aj online stretnutie na platforme WEBEX. K takémuto stretnutie Vám stačí zariadenie (PC, smartfón) a pripojenie na internet.

Kto sa môže stať členom ASŠŠZ?

ASŠŠZ združuje zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení v oblasti regionálneho školstva (nie vysoké školy): materské školy, nesieťové predškolské zariadenia zapísané do Registra, základné a stredné školy, základné umelecké školy, centrá špeciálno-pedagogického poradenstva a centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, školské zariadenia (školské jedálne, jazykové školy, centrá voľného času…), ktoré pôsobia na Slovensku. Členstvo je dobrovoľné a nenárokovateľné. Máme záujem prijať medzi nás každého zodpovedného zriaďovateľa súkromnej školy/školského zariadenia, ktorý dbá o kvalitu, rozvíja možnosti vzdelávania na Slovensku, prináša inovácie… Viac informácií nájdete v sekcii ČLENSTVO.

Aký servis svojím členom poskytujete?

Asociácia nie je servisná organizácia, člen si u nás nekupuje služby. Fungujeme na princípe pravidelného vzájomného odovzdávania si skúseností a koordinácie svojich aktivít smerujúcich k podpore a rozvoju súkromného školstva na Slovensku. Základom našej spoločnej komunikácie je výmena poznatkov, skúseností, príkladov dobrej praxe. Spoločne sledujeme a pripomienkujeme legislatívu, informujeme sa o výzvach, organizujeme webináre, riešime odborné témy v oblasti súkromného školstva, riešime výzvy na všetkých úrovniach od komunikácie na najvyššej úrovni s MŠVVaŠ SR, cez komunikáciu s VÚC až na úroveň komunikácie s mestami a obcami…

Viete mi poradiť, ak chcem ešte len založiť súkromnú školu/školské zariadenie?

Založenie školy alebo školského zariadenia by malo byť výsledkom vážneho rozhodnutia, za ktorým nasleduje množstvo hlavne právnych úkonov. Ak ste už na túto cestu nastúpili a potrebujete radu, vieme Vás skontaktovať s naším členom vo Vašom regióne. Neočakávajte však, že Vám niekto poskytne presný návod. Odporúčame Vám nájsť si odborného pomocníka – právnika, ktorý Vám na základe Vašich jedinečných podmienok pripraví zmluvy a bude Vás sprevádzať aj po vzniku školy. Základné informácie nájdete aj na stránke MŠVVaŠ SR: Regionálne školstvo/Dokumenty a predpisy.

Viete mi poradiť, aj keď som rodič?

Záleží na tom, o aký typ informácie máte záujem. Vieme Vám pomôcť vyhľadať verejne dostupné údaje o súkromnej škole/školskom zariadení. Vieme Vám poskytnúť prehľad súkromných škôl vo Vašom okolí. Vieme Vám poradiť s kritériami, ako sa rozhodovať pre tú-ktoré súkromnú školu, školské zariadenie.

Čo však nerobíme, je odporučiť Vám, pre ktorú školu/školské zariadenie by ste sa mali rozhodnúť.

Chcem si overiť údaje o súkromnej materskej škole. Viete mi poradiť?

Vieme Vás usmerniť. Napr.: Súkromné predškolské zariadenia pre deti majú rôzne právne formy. Predškolské zariadenia, ktoré majú názov „súkromná materská škola“, musia byť registrované v Sieti škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR. Podmienkou registrácie je splnenie prísnych kritérií, napr. na hygienu, kvalifikáciu odborných zamestnancov. Podliehajú kontrole Štátnou školskou inšpekciou. V podobnom postavení sú nesieťové predškolské zariadenia, ktoré splnili podmienky zápisu do Registra nesieťových zariadení. Iné, napr. lesné kluby, „škôlky“, „školičky“ a pod, nemusia byť v sieti a o tých prehľad nemáme a nevieme o tom, že by bol verejne dostupný.

Pin It on Pinterest

Share This