SÚKROMNÉ ŠKOLSTVO NA SLOVENSKU

Veríme, že každý občan Slovenskej republiky, v úmysle byť čo najlepšie pripravený, kompetentný a schopný budovať svoj osobný život a profesionálnu kariéru v dynamicky sa vyvíjajúcom svete tretieho tisícročia, má právo slobodne sa rozhodnúť o svojej vzdelávacej ceste.

ÚSTAVA SR

Nikomu sa nesmie odoprieť právo na vzdelanie. Pri výkone akýchkoľvek funkcií v oblasti výchovy a výuky, ktoré štát vykonáva, bude rešpektovať právo rodičov zabezpečovať túto výchovu a vzdelanie v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.

Vznik súkromných škôl a školských zariadení

Súkromné a cirkevné školy sa stali Integrálnou súčasťou školskej sústavy sa od začiatku deväťdesiatych rokov.

Začali vznikať v roku 1990 na základe zákona č. 171/1990 Zb., ktorým sa novelizoval školský zákon č. 29/1984 Zb. a zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Súkromné školy a školské zariadenia na Slovensku

Slovenská republika pri uplatňovaní práva na vzdelávanie v súlade s 2. článkom Dodatkového protokolu č.1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd vytvorila pluralitný systém vzdelávania umožnením fungovania systému súkromných škôl. Súčasne, podľa par. 3 Zákona 245/2008 Z.z. (Školského zákon) je výchova a vzdelávanie v SR založená na princípe rovnocennosti vzdelania získaného v štátnych školách rovnako ako v školách zriadených inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Podiel súkromného školstva v sústave škôl a školských zariadení

Zdroj informácií: Štatistická ročenka 2021/2022, dostupné na internete: https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JC/ROCENKA/SUH/suh2021.zip 

SÚKROMNÉ MATERSKÉ ŠKOLY

V školskom roku 2021/2022 bolo 212 súkromných materských škôl, ktoré tvorili 6,83 % podielu zo všetkých materských škôl na Slovensku. Navštevovalo ich 9 156 detí (5,28 % z celkového počtu 173 170 detí). Do tohto počtu nie sú zarátané špeciálne materské školy.

SÚKROMNÉ ZÁKLADNÉ ŠKOLY

V školskom roku 2021/2022 bolo 78 súkromných základných škôl, ktoré tvorili 3,76 % podielu zo všetkých základných škôl na Slovensku. Navštevovalo ich 11 957 žiakov (2,55 % z celkového počtu 468 540 žiakov). Do tohto počtu nie sú zarátané špeciálne základné školy.

SÚKROMNÉ GYMNÁZIÁ A ŠPORTOVÉ STREDNÉ ŠKOLY

V školskom roku 2021/2022 bolo 39 súkromných gymnázií a športových stredných škôl, ktoré tvorili 16,73% podielu zo všetkých gymnázií a športových stredných na Slovensku. Navštevovalo ich 5 226 žiakov (7,18 % z celkového počtu 72 776 žiakov). Do tohto počtu nie je zarátaná 1 škola, ktorá realizuje len externú formu štúdia pre 283 žiakov.

SÚKROMNÉ KONZERVATÓRIÁ

V školskom roku 2021/2022 bolo 10 súkromných konzervatórií, ktoré tvorili 58,82 % podielu zo všetkých konzervatórií na Slovensku. Navštevovalo ich 1 171 žiakov (36,62 % z celkového počtu 3 197 žiakov).

 

SÚKROMNÉ STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

V školskom roku 2021/2022 bolo 84 súkromných stredných odborných škôl, ktoré tvorili 17,78 % podielu zo všetkých stredných odborných škôl na Slovensku. Navštevovalo ich 13 880 žiakov (11,42 % z celkového počtu 121 470 žiakov). Do tohto počtu nie sú zarátané špeciálne stredné školy. ďalších 7 súkromných stredných odborných škôl realizovalo len externú formu štúdia pre 3 202 žiakov.

SÚKROMNÉ ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY

V školskom roku 2021/2022 bolo 168 súkromných základných umeleckých škôl, ktoré tvorili 44,21 % podielu zo všetkých základných umeleckých škôl na Slovensku. Navštevovalo ich 61 530 žiakov (36,45 % z celkového počtu 168 787 žiakov).

SÚKROMNÉ JAZYKOVÉ ŠKOLY

V školskom roku 2021/2022 bolo 12 súkromných jazykových škôl, ktoré tvorili 31,57 % podielu zo všetkých jazykových škôl na Slovensku. Navštevovalo ich 8 643 žiakov (49,70 % z celkového počtu 17 390 žiakov).

SÚKROMNÉ ŠPECIÁLNE ŠKOLY

V školskom roku 2021/2022 bolo 41 súkromných špeciálnych  škôl, ktoré tvorili 9,17 % podielu zo všetkých špeciálnych škôl na Slovensku. Navštevovalo ich 2 111 žiakov (6,38 % z celkového počtu 33 062 žiakov).

SÚKROMNÉ CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU

V školskom roku 2021/2022 bolo 74 súkromných centier voľného času, ktoré tvorili 17,01 % podielu zo všetkých centier voľného času na Slovensku. Navštevovalo ich 29 231 žiakov (14,77 % z celkového počtu 143 722 žiakov).

SÚKROMNÉ ZARIADENIA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE

V školskom roku 2021/2022 bolo 77 súkromných zariadení výchovného poradenstva a prevencie (CŠPP a CPPPaP), ktoré tvorili 46,10 % podielu zo všetkých špeciálnych škôl na Slovensku. (Zdroj)

Zoznam všetkých súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku

VIETE, ŽE…

 • ASŠŠZ zastrešuje zriaďovateľov a riaditeľov všetkých druhov súkromných škôl a školských zariadení? ASŠŠZ pri svojom vzniku zastrešovala všetkých riadiacich pracovníkov, postupne sa so zvyšovaním počtu členov začala štruktúrovať a vytvorila odborné sekcie zamerané na podporu a spoluprácu členov z jednotlivých druhov škôl a školských zariadení.

Sústava škôl a školských zariadení

Podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školského zákona) sústavu škôl tvoria tieto druhy škôl:

 1. materská škola,
 2. základná škola,
 3. gymnázium,
 4. stredná odborná škola,
 5. konzervatórium,
 6. školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 7. základná umelecká škola,
 8. jazyková škola.

Sústavu školských zariadení tvoria:

 1. školské výchovno-vzdelávacie zariadenia (školský klub detí, školské stredisko záujmovej činnosti, centrum voľného času, školský internát, školské hospodárstvo, stredisko odbornej praxe),
 2. špeciálne výchovné zariadenia (diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium),
 3. školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum poradenstva a prevencie, špeciálne centrum poradenstva a prevencie),
 4. školské účelové zariadenia (škola v prírode, zariadenia školského stravovania, stredisko služieb škole).

Vyhľadaj školu /ŠZ – mapa regionálneho školstva

Pin It on Pinterest

Share This