ČLENSTVO V ASŠŠZ

ASŠŠZ je jediná profesijná organizácia súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku.

Mali by ste vedieť, že:

 • členstvo v ASŠŠZ je dobrovoľné (nie sme stavovská organizácia s povinnosťou byť naším členom), 
 • členstvo v ASŠŠZ je nenárokovateľné (Správna rada ASŠŠZ má právo v súlade so Stanovami ASŠŠZ rozhodnúť aj o neprijatí za člena – stať sa to môže napr. v prípade, keď si uchádzač neplní základné povinnosti voči štátu (napr. má nesplnené niekoľkoročné záväzky voči štátu na daniach a odvodoch, škola/ŠZ nenapĺňa základné požiadavky na budovanie kvality a pod.)

O čo sa snažíme:

Odborný rast a zdieľanie skúseností:

 • aktivity v odborných sekciách podľa druhu zariadenia,
 • zdieľanie skúseností s kolegami podobného  alebo rovnakého zamerania,
 • spoločné stretnutia, semináre, školenia a odborné informácie podľa typu školy a školského zariadenia v odborných sekciách.

Manažment fungovania organizácie:

 • zvýhodnené podmienky pri školeniach a odborných seminároch, výročnej odbornej konferencii,
 • poradenstvo v odborných sekciách.

Verejná správa:

 • podpora na miestnej úrovni, v samosprávach, obciach, mestách a VÚC,
 • sieťovanie na úrovni samosprávnych krajov,
 • riešenie problémov v spolupráci s príslušným zástupcom súkromných škôl v KROVP.

Legislatíva:

 • informácie o legislatíve, projektoch a novinkách týkajúcich sa súkromných škôl na Slovensku z prvej ruky,
 • ovplyvňovanie tvorby a prijímania legislatívnych noriem týkajúcich sa existencie a fungovania súkromného školstva pripomienkovaním v ad hoc skupinách ASŠŠZ.

Postup pri prijímaní nových členov

Ďakujeme za Váš záujem o členstvo v ASŠŠZ. Ak ste zriaďovateľ/riaditeľ súkromnej školy alebo školského zariadenia, od členstva v našej organizácii Vás delí úspešné absolvovanie 3 krokov:

1. Vyplňte prihlášku za člena ASŠŠZ. Na základe vyplnenej prihlášky Správna rada ASŠŠZ v súlade so Stanovami ASŠŠZ rozhodne o začatí prijímacieho konania.

Od momentu prijatia Vašej prihlášky Vás zaradíme do adresára ASŠŠZ a máte možnosť zúčastňovať sa na všetkých aktivitách s výnimkou účasti na Valnom zhromaždení a využitia benefitu bezplatnej účasti na webinároch.

2. Osobné/online  stretnutie – prijímacie rokovanie. Po zhodnotení verejne prístupných dokumentov a vyplneného dotazníka Vás navštívia (počas pandemických období sa uskutočňujú aj online stretnutia) 2 členovia Správnej rady ASŠŠZ a pripravia podklady na rozhodovanie SR ASŠŠZ. 

Pozvánku na osobné/online stretnutie môžete dostať v priebehu niekoľkých dní až týždňov. Tento čas ponechávame na to, aby ste sa lepšie mohli oboznámiť s aktivitami ASŠŠZ. Cieľom následného osobného/online stretnutia je osobné zoznámienie, oboznámenie sa so svojimi predstavami i aktivitami. Podrobnosti rozhovorov dostanete v pozvánke na stretnutie.

 3. Rozhodovanie Správnej rady ASŠŠZ na základe referencií a podkladov členov, ktorí s Vami absolvovali rozhovory. Správna rada ASŠŠZ rozhoduje hlavne na základe podkladov, ktoré ste predložili na stretnutí a na základe referencií členov Správnej rady.

Sprocesovanie trvá cca 1 mesiac (v závislosti od počtu uchádzačov). Zasadnutia Správnej rady sú spravidla každý mesiac (s výnimkou letných prázdnin) a obdobie medzi absolvovaním rozhovoru a rozhodnutím je maximálne 1 mesiac.

4. Informácia o prijatí za člena. Keď Správna rada rozhodne o Vašom prijatí za člena, ASŠŠZ Vás bezodkladne informuje o výsledku a následne vyzve k úhrade členského poplatku, ktorý je potrebné uhradiť v splatnosti uvedenej na faktúre.

 

Členský príspevok

Výhody členstva

 • právo voliť a byť volený na Valnom zhromaždení ASŠŠZ do orgánov, ktoré reprezentujú členské súkromné školy/školské zariadenia,
 • právo spolurozhodovať o dôležitých rozhodnutiach organizácie vo vzťahu k súkromným školám/školským zariadeniam,
 • právo spolurozhodovať o aktivitách organizácie a podieľať sa na nich,
 • právo byť zvoleným zástupcom ASŠŠZ v externých komisiách/skupinách abyť informovaný o ich aktivitách,
 • možnosť zúčastňovať sa na medializácii aktivít školy/zariadenia člena prostredníctvom informačných kanálov ASŠŠZ,
 • možnosť sieťovanie na úrovni krajov,
 • možnosť byť zastupovaný na úrovni KROVP,
 • možnosť spolupráce a účasti v ad hoc pracovných skupinách ASŠŠZ,
 • právo prednostnej účasti na výročnej konferencii súkromných škôl a školských zariadení.

V roku 2022 mala ASŠŠZ 201 členov, v marci 2023 už 209 členov – zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku.

VIETE, ŽE…

 • ASŠŠZ združuje a zastupuje zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení? V súčasnosti združuje predovšetkým zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení regionálneho školstva, hoci pri svojom vzniku zastrešovala všetkých riadiacich pracovníkov.
 • ASŠŠZ za takmer 30 rokov fungovania získala svoju kredibilitu a je partnerom štátnej správy v otázkach dotýkajúcich sa súkromného školstva na Slovensku. ASŠŠZ sa zapája do tvorby a pripomienkovania kľúčových strategických materiálov, v ktorých obhajuje pokrok Slovenska vo vzdelávaní a chráni pozíciu súkromných škôl a školských zariadení.
 • ASŠŠZ je neodmysliteľným partnerom tvorby a prijímania novej legislatívy. ASŠŠZ sa na základe podnetov svojich členov pravidelne zúčastňuje na pripomienkovaní a tvorbe novej legislatívy, mapuje aktivity politických strán vo vzťahu k súkromným školám a školským zariadeniam.

Členská základňa

Naši členovia sú hlavne súkromní zriaďovatelia/riaditelia, ktorí majú vo svojou portfóliu tieto druhy škôl:

 1. materská škola,
 2. základná škola,
 3. gymnázium,
 4. stredná odborná škola,
 5. konzervatórium,
 6. školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 7. základná umelecká škola,
 8. jazyková škola.

a tieto druhy školských zariadení:

 1. školské výchovno-vzdelávacie zariadenia (školský klub detí, školské stredisko záujmovej činnosti, centrum voľného času, školský internát, školské hospodárstvo, stredisko odbornej praxe),
 2. špeciálne výchovné zariadenia (diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium),
 3. školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum poradenstva a prevencie, špeciálne centrum poradenstva a prevencie),
 4. školské účelové zariadenia (škola v prírode, zariadenia školského stravovania, stredisko služieb škole).

Napíšte nám

Kontaktné údaje

Ak si s nami chcete dohodnúť stretnutie, prosím, dohodnite si stretnutie s nami mailom alebo telefonicky. Vieme sa s Vami dohodnúť aj na online stretnutí na platforme WEBEX.

Sídlo a korešpondenčná adresa: ASŠŠZ, SNP 251/33, 033 01 Liptovský Hrádok

Telefón: +421 948 215 854

Kontaktné hodiny: pondelok-štvrtok: 8:00 -16:30 h

Email: sekretariat@sukromneskoly.sk

Komunikácia a PR: Stella Hanzelová

Pin It on Pinterest

Share This