Členstvo v Asociácii

Postup pri prijímaní nových členov

Ďakujeme za Váš záujem o členstvo v ASŠŠZ.

Ak ste zriaďovateľ/riaditeľ súkromnej školy alebo školského zariadenia, od členstva v našej organizácii Vás delí úspešné absolvovanie 3 krokov:

1. Vyplňte prihlášku za člena ASŠŠZ. Na základe vyplnenej prihlášky Správna rada ASŠŠZ v súlade so Stanovami ASŠŠZ rozhodne o začatí prijímacieho konania.

2. Po zhodnotení verejne prístupných dokumentov a vyplneného dotazníka Vás navštívia 2 členovia Správnej rady ASŠŠZ a pripravia podklady na rozhodovanie SR ASŠŠZ. Prístupové rokovania formou návštev na školách a v školských zariadeniach sú dočasne pozastavené a nahradené online rozhovorom členov správnej rady s uchádzačmi.

3. Správna rada ASŠŠZ na základe predložených podkladov rozhodne o prijatí člena na riadnom zasadnutí SR ASŠŠZ a po oznámení o prijatí za člena Vás vyzve k úhrade členského poplatku.

Sprocesovanie trvá cca 1 mesiac (v závislosti od počtu uchádzačov i čakateľov).

ASŠŠZ je jediná profesijná organizácia súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku.  Členom ASŠŠZ sa v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. – Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže stať zriaďovateľ alebo riaditeľ/ka súkromnej školy/školského zariadenia na Slovensku.

Členský príspevok sa uhrádza na 1 rok po odsúhlasení prijatia za člena Správnou radou ASŠŠZS.

Nezabudnite si aktualizovať údaje člena

Ďalšie výhody členov

Odborný rast a zdieľanie skúseností:

  • aktivity v odborných sekciách podľa druhu zariadenia,
  • zdieľanie skúseností s kolegami podobného  alebo rovnakého zamerania,
  • spoločné stretnutia, semináre, školenia a odborné informácie podľa typu školy a školského zariadenia v odborných sekciách

Verejná správa:

  • podpora na miestnej úrovni, v samosprávach, obciach, mestách a VÚC,
  • sieťovanie na úrovni samosprávnych krajov,
  • riešenie problémov v spolupráci s príslušným zástupcom súkromných škôl v KROVP

Legislatíva:

  • informácie o legislatíve, projektoch a novinkách týkajúcich sa súkromných škôl na Slovensku z prvej ruky,
  • ovplyvňovanie tvorby a prijímania legislatívnych noriem týkajúcich sa existencie a fungovania súkromného školstva pripomienkovaním v ad hoc skupinách ASŠŠZ

Manažment fungovania organizácie:

  • zvýhodnené podmienky pri školeniach a odborných seminároch, výročnej odbornej konferencii,
  • poradenstvo v odborných sekciách

Pin It on Pinterest

Share This