Členstvo v Asociácii

ASŠŠZS je jediná profesijná organizácia súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku.

Členom ASŠŠZS sa v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. – Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže stať zriaďovateľ alebo riaditeľ/ka súkromnej školy/školského zariadenia na Slovensku.

Členský príspevok sa spravidla uhrádza začiatkom kalendárneho roka na obdobie 1 roka a jeho úhrada je podmienkou účastni na valnom zhromaždení.

Nezabudnite si obnoviť členstvo a aktualizovať údaje na rok 2019

Ďalšie výhody členov

Odborný rast a zdieľanie skúseností:

 • pracovať v odborných sekciách podľa druhu zariadenia, zdieľať skúsenosti s kolegami podobného  alebo rovnakého zamerania,
 • zapájať sa do pracovných skupín na MŠ VVaŠ SR a v jeho priamo riadených organizáciách,
 • spoločné stretnutia, semináre, školenia a odborné informácie podľa typu školy a školského zariadenia v odborných sekciách

Legislatíva:

 • dostávať informácie o legislatíve, projektoch a novinkách týkajúcich sa súkromných škôl na Slovensku z prvej ruky,
 • ovplyvňovať tvorbu a prijímanie legislatívnych noriem týkajúcich sa existencie a fungovania súkromného školstva v ad hoc skupinách Asociácie a jej partnerov

Verejná správa:

 • podpora na miestnej úrovni, v samosprávach, obciach, mestách a VÚC,
 • sieťovanie na úrovni samosprávnych krajov,
 • riešenie problémov v spolupráci s príslušným zástupcom súkromných škôl v KROVP

Manažment fungovania organizácie:

 • zvýhodnené podmienky pri školeniach a odborných seminároch, výročnej odbornej konferencii,
 • informácie o špecializovaných seminároch a školeniach z oblasti ekonomiky a finančného riadenia súkromných škôl a ŠZ
 • poradenstvo v odborných sekciách,
 • právne informácie a vzory dokumentov

Nezabudnite si obnoviť členstvo a aktualizovať údaje na rok 2019

Pin It on Pinterest

Share This