Členstvo v Asociácii

Bleskové správy

V súlade so Stanovami ASŠŠZS a na základe smerovania Asociácie po VZ  v októbri 2019 (Program kvalita súkromnej školy) je členstvo v ASŠŠZS nenárokovateľné, tj. ak podáte prihlášku, nestávate sa členom automaticky, ale až na základe prístupových rokovaní.

Pre čakateľov:

Rozhodnutím Správnej rady ASŠŠZS zo dňa 24.4.2020 boli prístupové rokovania formou návštev na školách a v školských zariadeniach dočasne pozastavené.  Doterajším uchádzačom – čakateľom bude do 15.5.2020 odoslaný podrobný formulár, ktorý vyplní a spolu s čestným vyhlásením odošle ASŠŠZS. Dotazník bude jedným z kľúčových podkladov prijímania nového člena.Celé sprocesovanie trvá cca 1 mesiac (v závislosti od počtu uchádzačov i čakateľov).

ASŠŠZS je jediná profesijná organizácia súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku.  Členom ASŠŠZS sa v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. – Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže stať zriaďovateľ alebo riaditeľ/ka súkromnej školy/školského zariadenia na Slovensku. Členský príspevok sa uhrádza na 1 rok po odsúhlasení prijatia za člena Správnou radou ASŠŠZS.

Nezabudnite si aktualizovať údaje člena

Postup pri prijímaní nových členov

1. Vyplňte prihlášku za člena ASŠŠZS. Na základe vyplnenej prihlášky Správna rada ASŠŠZS v súlade so Stanovami ASŠŠZS rozhodne o začatí prijímacieho konania.

2. Po zhodnotení verejne prístupných dokumentov a vyplneného dotazníka Vás navštívia 2 členovia Správnej rady ASŠŠZS a pripravia podklady na rozhodovanie SR ASŠŠZS.

3. Správna rada ASŠŠZS na základe predložených podkladov rozhodne o prijatí člena na riadnom zasadnutí SR ASŠŠZS.

Ďalšie výhody členov

Odborný rast a zdieľanie skúseností:

 • aktivity v odborných sekciách podľa druhu zariadenia, zdieľať skúsenosti s kolegami podobného  alebo rovnakého zamerania,
 • spoločné stretnutia, semináre, školenia a odborné informácie podľa typu školy a školského zariadenia v odborných sekciách

Legislatíva:

 • informácie o legislatíve, projektoch a novinkách týkajúcich sa súkromných škôl na Slovensku z prvej ruky,
 • ovplyvňovanie tvorby a prijímania legislatívnych noriem týkajúcich sa existencie a fungovania súkromného školstva pripomienkovaním v ad hoc skupinách ASŠŠZS

Verejná správa:

 • podpora na miestnej úrovni, v samosprávach, obciach, mestách a VÚC,
 • sieťovanie na úrovni samosprávnych krajov,
 • riešenie problémov v spolupráci s príslušným zástupcom súkromných škôl v KROVP

Manažment fungovania organizácie:

 • zvýhodnené podmienky pri školeniach a odborných seminároch, výročnej odbornej konferencii,
 • informácie o špecializovaných seminároch a školeniach z oblasti ekonomiky a finančného riadenia súkromných škôl a ŠZ
 • poradenstvo v odborných sekciách,
 • právne informácie a vzory dokumentov