Členstvo v Asociácii

 

Nezabudnite si obnoviť členstvo a aktualizovať údaje na rok 2019

 

Členom ASŠŠZS môže byť:

Pri registrácii člena s hlasovacím právom rozhoduje IČO:

 •  zriaďovatelia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity
 • riaditelia škôl/zriaďovatelia škôl/školských zariadení, ktoré sú právnym subjektom

 

Možnosti a výhody členstva:

 

Riadny člen môže byť:

 • zriaďovateľ súkromnej školy/súkromných škôl
 • zriaďovateľ súkromného školského zariadenia/zariadení
 • riaditeľ súkromnej školy s právnou subjektivitou
 • riaditeľ súkromného školského zariadenia s právnou subjektivitou

Základné výhody riadneho člena:

 • zúčastňovať sa na všetkých aktivitách ASŠŠZS
 • voliť a byť volený do orgánov ASŠŠZS
 • hlasovať pri dôležitých rozhodnutiach ASŠŠZS
 • byť spoluorganizátorom a zúčastniť sa na Výročnej konferencii súkromných škôl s prednostným právom
 • podieľať sa na chode organizácie a spolurozhodovať o aktivitách ASŠŠZS
 • na základe poverenia zastupovať ASŠŠZS v externých skupinách/komisiách

Pridružený člen môže byť:

 • riaditeľ súkromnej školy, ktorého zriaďovateľ je riadnym členom ASŠŠŽS
 • riaditeľ súkromného školského zariadenia, ktorého zriaďovateľ je riadnym členom ASŠŠŽS
 • nový záujemca so statusom pozorovateľa, ktorý nechce mať výhody riadneho členstva (podmienkou je pridružené členské na 2 roky)

Základné výhody pridruženého členstva:

 • zúčastňovať sa na aktivitách ASŠŠZS
 • zúčastniť sa na Valnom zhromaždení ASŠŠZS
 • zúčastniť sa na Výročnej konferencii súkromných škôl
 • navrhovať aktivity ASŠŠZS

Ďalšie výhody pre všetkých členov:

 • možnosť ovplyvňovať tvorbu a prijímanie legislatívnych noriem týkajúcich sa existencie a fungovania súkromného školstva,
 • zapájanie sa do pracovných skupín na MŠ VVaŠ SR a v jeho priamo riadených organizáciách,
 • z prvej ruky informácie o legislatíve, projektoch a novinkách týkajúcich sa súkromných škôl na Slovensku,
 • spoločné stretnutia, semináre, školenia a odborné informácie podľa typu školy a školského zariadenia v odborných sekciách,
 • zvýhodnené podmienky pri školeniach a odborných seminároch, výročnej odbornej konferencii,
 • prístup k právnym informáciám a poradenstvu cez portál www.1snsc.sk,
 • informácie o špecializovaných seminároch a školeniach z oblasti ekonomiky a finančného riadenia súkromných škôl a ŠZ,
 • poradenstvo v odborných sekciách,
 • podpora na miestnej úrovni, v samosprávach, obciach, mestách a VÚC,
 • právne informácie a vzory dokumentov,
 • právne poradenstvo vo veciach, ktoré sa všeobecne týkajú súkromného školstva,
 • možnosť podieľať sa na chode asociácie a byť volený do jej orgánov,
 • a ďalšie zaujímavé aktivity

Pin It on Pinterest

Share This