Členstvo v Asociácii

Upozornenie pre členov ASŠŠZS

V súčasnosti aktualizujeme databázu členskej základne a oslovujeme členov, ktorí si v tomto roku nesplnili svoju povinnosť a neuhradili členský príspevok.

Ak chcete pokračovať v členstve a ste z akéhokoľvek dôvodu členský príspevok neuhradili, kontaktujte nás čím skôr na info@sukromneskoly.sk.

ASŠŠZS je jediná profesijná organizácia súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku.  Členom ASŠŠZS sa v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. – Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže stať zriaďovateľ alebo riaditeľ/ka súkromnej školy/školského zariadenia na Slovensku. Členský príspevok sa uhrádza na 1 rok po odsúhlasení prijatia za člena Správnou radou ASŠŠZS.

Nezabudnite si aktualizovať údaje člena

Postup pri prijímaní nových členov

1. Vyplňte prihlášku za člena ASŠŠZS. Na základe vyplnenej prihlášky Správna rada ASŠŠZS v súlade so Stanovami ASŠŠZS rozhodne o začatí prijímacieho konania.

2. Po zhodnotení verejne prístupných dokumentov a vyplneného dotazníka Vás navštívia 2 členovia Správnej rady ASŠŠZS a pripravia podklady na rozhodovanie SR ASŠŠZS.

3. Správna rada ASŠŠZS na základe predložených podkladov rozhodne o prijatí člena na riadnom zasadnutí SR ASŠŠZS.

Ďalšie výhody členov

Odborný rast a zdieľanie skúseností:

 • pracovať v odborných sekciách podľa druhu zariadenia, zdieľať skúsenosti s kolegami podobného  alebo rovnakého zamerania,
 • zapájať sa do pracovných skupín na MŠ VVaŠ SR a v jeho priamo riadených organizáciách,
 • spoločné stretnutia, semináre, školenia a odborné informácie podľa typu školy a školského zariadenia v odborných sekciách

Legislatíva:

 • dostávať informácie o legislatíve, projektoch a novinkách týkajúcich sa súkromných škôl na Slovensku z prvej ruky,
 • ovplyvňovať tvorbu a prijímanie legislatívnych noriem týkajúcich sa existencie a fungovania súkromného školstva v ad hoc skupinách Asociácie a jej partnerov

Verejná správa:

 • podpora na miestnej úrovni, v samosprávach, obciach, mestách a VÚC,
 • sieťovanie na úrovni samosprávnych krajov,
 • riešenie problémov v spolupráci s príslušným zástupcom súkromných škôl v KROVP

Manažment fungovania organizácie:

 • zvýhodnené podmienky pri školeniach a odborných seminároch, výročnej odbornej konferencii,
 • informácie o špecializovaných seminároch a školeniach z oblasti ekonomiky a finančného riadenia súkromných škôl a ŠZ
 • poradenstvo v odborných sekciách,
 • právne informácie a vzory dokumentov