21. január 2022

aktuality v mailovej schránke

#EDUweek 2022/03 – súhrn najnovších informácií v oblasti školstva a vzdelávania

Informujeme Vás o stretnutiach našich zástupcov v pracovných skupinách MŠVVaŠ SR, ŠPÚ a ďalších aktivitách.

Kľúčovou témou je harmonogram online rokovaní odborných sekcií ASŠŠZ, ako aj súhrn aktuálnych informácií z oblasti výchovy a vzdelávania.

Z EDUweeku vyberáme aktuálnu informáciu k transformácii poradenského systému

„Pri ostatnej aktualizácii krokov spojených s transformáciou poradenského systému sme Vám avizovali zverejnenie podporných úrovní 1-5. stupňa do konca decembra. Zverejnenie podporných úrovní je aktuálne v omeškaní. Ospravedlňujeme sa vám za časový sklz, veríme však, že povedie k o to kvalitnejšiemu a aj pre vás prínosnejšiemu výsledku…“

Viac: https://vudpap.sk/aktualne-informacie-k-tranformacii-poradenskeho-systemu/

MŠVVaŠ SR nás požiadalo o zber podnetov k zlepšeniu Školského semafora. Aj napriek stanovenému termínu, u nás ich zbierame priebežne, posielajte ich na info@sukromneskoly.sk.

Kompletný EDUweek si nájdete vo svojich mailoch.

12. január 2022

aktuality v mailovej schránke

#legislativa

Súhrn legislatívy, ktorá bola zverejnená za ostatné týždne aj s prelinkovaním na zdroj: slov-lex. sk:

Dátum zverejnenia: 08. 01. 2022

  • Zákon 2/2022 Z. z.: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum zverejnenia: 30. 12. 2021

  • Vyhláška 541/2021 Z. z.: Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o materskej škole
  •  Vyhláška 542/2021 Z. z.: Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 323/2008 Z. z. o špeciálnych výchovných zariadeniach

Dátum zverejnenia: 28. 12. 2021

  • Vyhláška 525/2021 Z. z.: Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.
  • Vyhláška 526/2021 Z. z.: Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
  • Vyhláška 527/2021 Z. z.: Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o edukačných publikáciách

Dátum zverejnenia: 21. 12. 2021

  • Zákon 507/2021 Z. z.: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Pin It on Pinterest

Share This