RNDr. Mária Smreková

RNDr. Mária Smreková

viceprezidentka ASŠŠZS

maria.smrekova@sukromneskoly.sk

“Slovné hodnotenie žiakov neznamená len slovom prepísať hodnotu známky,” zdôrazňuje viceprezidentka ASŠŠZS RNDr. Mária Smreková, ktorá je zároveň spoluzriaďovateľkou 1. súkromného gymnázia v Bratislave. Na tomto gymnáziu  slovné hodnotenie žiakov s úspechom využívajú už niekoľko rokov.

Ak chcete začať so slovným hodnotením, Mária Smreková pre Vás pripravila niekoľko základných informácií. Slovné hodnotenie je náročný proces, ktorému sa treba naučiť, no na jeho konci Vás čaká:

 • detailnejšia informácia o výkone žiaka z pohľadu jeho kognitívneho vývinu,
 • kvalitnejšia a objektívnejšia spätná väzba  žiakovi a rodičom o perspektíve vedomostného aj osobnostného rastu a súčasne slovné hodnotenie sa podieľa na formovaní jeho hodnotovej orientácie.

Čo sa očakáva od učiteľa pri slovnom hodnotení:

 • Poznanie žiaka je podmienkou pre jeho slovné hodnotenie. Je podstatné mať na mysli konkrétne situácie, z ktorých je vyvodzované. To si vyžaduje sústredenú pozornosť na každého z nich.
 • Učiteľ sa stretne počas polroka v priemere so 150 žiakmi na svojich hodinách. Znamená to, napísať o každom z nich vystihujúci komentár na základe ich spoločnej skúsenosti. Je neprípustné mať nejakú „mustru“ a vyjadriť sa ku dvom žiakom rovnako. Aj to posilňuje ich individualitu.
 • Osobnostný rast učiteľa a jeho prehlbujúci sa záujem o žiaka je podmienkou vystihujúceho popisu jeho výkonu, správania a sociálnych kontaktov.
 • Ďalšou podmienkou napísania vystihujúceho slovného hodnotenia je odborný rast učiteľa v predmetoch, ktoré učí, ale aj v metodike a metódach, ktoré používa. Je nevyhnutné vedieť si ako učiteľ odpovedať na otázku čo prečo učím.
 • Je to potreba porozumieť chybe, ktorú žiak urobil, poznať jej príčiny a dôsledky. To je krokom ku možnej zmene.

Ako postupovať pri slovnom hodnotení?

Práve preto, že do tejto aktivity je nevyhnutná veľká osobná investícia energie do vzdelávania, do osobných kontaktov žiaka a učiteľa a učiteľov navzájom, musí byť slovné hodnotenie:

 1. spoločným rozhodnutím učiteľov a vedenia školy venovať sa tejto problematike
 2. s jasne definovanými oblasťami, ktorých sa týka, a teda môžeme popisovať:
  1. osobitosti výkonu žiaka ( nie jeho osobu), napr. je dôsledný, vytrvalý, motivovaný, priebežne pracujúci, verbálne zdatný, lepší v písomnom prejave,
  2. osobitosti myslenia a fantázie, vie pochopiť len užšie súvislosti, vie meniť postupy riešenia, alebo zotrváva v jednom algoritme myslenia, myslí logicky jasne, sústreďuje sa na špecifickejšie otázky, spolieha sa na intuitívne nápady, je samostatný v riešeniach, vie vytvoriť svoj systém (spoznámkovania) písomného zachytenia problému, trénuje predovšetkým pamäť a nepremýšľa o vzťahoch, zameriava sa viac na detaily, vytvára pojmové mapy, dobre analyzuje javy a vie vyvodiť nečakané riešenia, vie argumentovať, nezachytáva sa na detailoch, ale rieši podstatné  …..
  3. kvalitu a obsah vedomostí, vytvoril si nadhľad nad problematikou, vie integrovať informácie z oblastí, vie kvantifikovať javy, vie vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov, vie použiť derivácie pri riešení rýchlosti procesov…..
  4. prognózu, v čom sa môže zlepšiť: sústrediť sa na priebežnú prácu, nájsť spôsob zachytávania poznámok, má výbornú perspektívu pre hlbšie štúdium predmetu…
  5. preskripciu, čo a ako napraviť, rozvíjať, udržať: priebežné štúdium je nutnou podmienkou zlepšenia výkonu, je dôležité venovať viac času premýšľaním o riešeniach, treba trénovať čítanie grafov, priestorovú predstavivosť, manipulovať s obrazmi v myšlienkach…
  6. Ďalšie oblasti hodnotenia sa môžu týkať poznaných učebných štýlov žiaka podľa u neho prevažujúcich druhov inteligencie. Tieto informácie sú zvlášť cenné a nútia žiaka aj učiteľa k zamysleniu o efektivite ich práce..
 3. s dohodou, ktoré aktivity žiakov budeme vyhodnocovať z pohľadu foriem skúšania
 4. s tréningom formulácií hodnotenia, vzájomnou oponentúrou formulovania medzi učiteľmi a diskusiou o hodnoteniach so žiakmi, aj rodičmi.

Príklad slovného hodnotenia:

Hodnotenie správania

Potrebná diskusia medzi učiteľmi o obsahu pojmu správanie, napr.  popisujeme vzťah ku sebe, ku iným, zaujímavé povahové črty prispievajúce ku postoju okolia a posúdenie dodržiavania noriem spolužitia (Zmluva medzi učiteľmi a žiakmi, Pokyny k záverečným skúškam, Drogová doktrína – príklady dokumentov školy).

Napr. ak neprekročil normy spolužitia vo vážnej veci, môžeme popísať v slovnom hodnotení správanie takto:

 • jeho zvedavosť a nadšenie pre nové veci sú cenné, niekedy mu uniká pozornosť pri bežných povinnostiach

Čo čítajú rodičia? Napríklad: Prináša do školy impulzy, skúsenosti, ale aj zabúda ospravedlnenky,

alebo

 • je milý a nápomocný priateľom, len systematickou prácou sa mu podarí zažiť úspech aj vo vzdelávaní ako vo vzťahoch

Čo čítajú rodičia? Napríklad: Vie vychádzať s ľuďmi, vie si ich získať, ale sa mu nechce priebežne učiť.

Záznam prezentácie Slovné hodnotenie žiakov 1. súkromného gymnázia v Bratislave

Slovné hodnotenie žiakov bolo aj témou Konferencie súkromných škôl v Starej Lesnej (apríl 2017). Mária Smreková s účastníkmi zdieľala svoje skúsenosti a odpovedala aj na otázky účastníkov konferencie:

Pin It on Pinterest

Share This