Program konferencie Sloboda vo vzdelávaní, Banská Bystrica 2018

Logo Výročnej konferencie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska

Program

STREDA, 25. apríl 2018


8.00 – 9.30 h

Návšteva partnerských škôl v regióne podľa vlastného výberu

V školách sa môžete inšpirovať prácou kolegov z podobného typu školy, akú riadite sami. Radi Vás na návšteve privítajú v týchto súkromných školách:

Súkromná materská škola Hviezdička

Tatranská 10, Banská Bystrica

Materská škola s Montessori prvkami a detským minifitness centrom

Súkromná základná škola U Filipa

Ružová 14, Banská Bystrica

Základná škola, v ktorej plánujú zrušiť predmety aj vyučovacie hodiny

Súkromná stredná umelecká škola

Môťovská cesta 8164, Zvolen

Unikátna stredná umelecká škola nielen zameraním, ale aj prístupom

Súkromná základná umelecká škola R. Tatára

Okružná 2, Banská Bystrica

Základná umelecká škola s kvalitnými absolventmi a rekonštruovanými priestormi

10.00 – 11.00 h

Privítanie účastníkov v Hoteli Dixon Resort Aqualand

Prezentácia / Registrácia / Ubytovanie

11.00 – 12.40 h

PLENÁRNE PREDNÁŠKY: Sloboda, zodpovednosť a spolupráca ako kľúčové faktory ďalšieho vývoja slovenského školstva

11.00 – 11.10 h

Saskia Repčíková, Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska: Budúcnosť vzdelávania sa už deje, majú školy dosť slobody a zodpovednosti, aby nezaostali?

Školy, ktoré vzdelávajú tradičným spôsobom podľa centralizovaného kurikula a štandardizovanými metódami, bojujú o prežitie. Záujem a motivácia žiakov učiť sa obrovské súbory faktov klesá. V najbližších rokoch budú stále rýchlejšie vznikať profesie, ktoré si momentálne ešte ani nevieme predstaviť a veľkú časť tých súčasných prevezme umelá inteligencia. Hoci súkromné školy dosahujú podľa štandardizovaných meraní vynikajúce výsledky, majú pripravené podmienky na to, aby sa namiesto na umelú inteligenciu sústredili na rozvoj ľudského myslenia, inovatívnosti, kreativity, empatie, morálnosti a ďalších vlastností, potrebných pre život v ére 4. priemyselnej revolúcie?

11.10 – 11.30 h

Xaver Gubáš, Súkromná základná škola Felix, Bratislava: Fikcie, vízie, či realita?

V Prahe sa konalo dvojdňové stretnutie Singularity University, na ktorom sa rozprávalo len o veľmi reálnej budúcnosti. Za 15 minút zhrnieme prehľad toho, čo nás podľa účastníkov konferencie čaká, a pritom sa to už používa alebo pripravuje na použitie. Ostávajúcich 5 minút sa pokúsime predstaviť si, v akom svete budú žiť naši žiaci – a teda, čo by ich mala každá škola už teraz naozaj učiť.

11.30 – 12.15 h

Markéta Pastorová, Národní ústav pro vzdělávání ČR: Učit se uměním

Umění a kultura „umožňuje jiné, než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu“. Jedním z nejdůležitějších cílu vzdělávací oblasti Umění a kultura je „učení se prostřednictvím vlastní tvorby, opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy.“ Otázky, před kterými v současnosti stojí umělecké odbory ve formálním a neformálním vzdělávání – (gramotnosti napříč obory, standardizace a hodnotící nástroje – klíčové kompetence), informace o probíhajících projektech (přímá podpora práce učitele), ukázky výstupů z projektů a metodických materiálů, diskuze a sdílení zkušeností.

12.15 – 12.35 h

Róbert Chovanculiak, INESS: Slobodnejšie školy: Odluka vzdelávania od politiky

Slovenské školstvo potrebuje slobodnejšie prostredie a zrušenie centralizovanej tvorby obsahu a formy vzdelávania. Namiesto politikov a ministrov by za formovanie obsahu mali byť zodpovedné školy a učitelia. Takýto decentralizovaný spôsob reformovania školstva má oveľa lepšie predpoklady prispôsobiť sa meniacemu sa prostrediu a držať krok s dobou. Na rozdiel od centralizovanej reformy, ktorá má tendenciu zachovávať status quo a roztvárať tak priepasť medzi potrebami rýchlo sa meniaceho sveta a zaostávajúceho obsahu vzdelávania.

12.35 – 12.45 h

Uzatvorenie plenárnych vystúpení a informácie k ďalším častiam

12.45 – 13.30 h

OBED

13.30 – 15.00 h

PANELOVÁ DISKUSIA: Výzvy, ktorým čelia súkromné školy a školské zariadenia

s poslancami NR SR a poslancami miestnej samosprávy Mgr. Branislavom Gröhlingom a doc. PhDr. Martinom Klusom, PhD., MBA (SaS), generálnym riaditeľom Sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR Ing. Mariánom Galanom a PaedDr. Editou Zacharovou z Odboru cirkevných a súkromných škôl MŠVVaŠ SR, RNDr. Katarínou Kalašovou z Asociácie Učiace sa Slovensko, Mgr. Vierou Grohovou, riaditeľkou Spojenej verejnej a súkromnej školy z Popradu a Mgr. Pavlom Kraemerom, PhD. z Institutu inovativního vzdělávání ČR.

Cieľom diskusie je pomenovať výzvy, ktorým čelia súkromné školy a školské zariadenia, priblížiť dianie v oblasti zakladania, fungovania a podpory súkromných škôl v susednej Českej republike, hovoriť o tom, ako a či vôbec súčasné zmeny v školskej legislatíve umožnia školám väčšiu slobodu a samostatnosť v rozhodovaní, financovaní a kurikulárnych zmenách. Dotkneme sa problematiky kompetencií štátu a samospráv pri financovaní, postavenia zriaďovateľov a možnostiam, ktoré sa pre vzdelávanie otvoria pri realizácii reformných zámerov priamo v teréne.

Otázky cez www.sli.do a z pléna.

15.00 – 15.30 h

PRESTÁVKA A OBČERSTVENIE

15.30 – 18.00 h

WORKSHOPY a PRÁCA V ODBORNÝCH SEKCIÁCH

15.30 – 16.15 h KRESLO PRE HOSŤA

workshop so zaujímavou osobnosťou

Program pre MŠ a ZŠ

Hodina šťastia

Agnesa Setničková, zástupkyňa RŠ na ZŠ M. R. Štefánika a vedúca Programu vyučovania šťastia predstaví program vyučovania pre MŠ a ZŠ na základe pozitívnej psychológie

Poslaním vyučovacích hodín šťastia je poskytnutie metodickej pomoci k rozvíjaniu schopnosti prežívať šťastie u detí v materských, základných a stredných školách. Je vedecky dokázané, že tieto hodiny prispievajú k pozitívnemu psychickému rozvoju dieťaťa a jeho vnútornému blahobytu. Na hodinách šťastia v prvom rade hrá dôležitú rolu hudba, kreslenie a improvizačné hry, fotenie, tvorba videa a iné aktivity.

Program pre SŠ

Pôjde to aj bez politikov

Vladimír Burjan, Nezisková organizácia Dobrá škola

O tom, aký bude konečný osud Učiaceho sa Slovenska, kolujú iba hmlisté informácie. Ozývajú sa však riaditelia škôl a učitelia, ktorých vízia oslovila a ktorí sa odmietajú zmieriť s tým, že by sa nezrealizovala. Sú odhodlaní implementovať vybrané myšlienky z tejto vízie na svojich školách, a to ihneď, bez čakania na pokyny a „pomoc“ od politikov či ministerstva školstva. Túto iniciatívu zdola sa rozhodli podporiť a usmerniť niektoré neziskové organizácie a občianskej združenia. Vznikajú manuály, pripravujú sa školenia… Vo svojom vystúpení chcem poinformovať o týchto aktivitách a vypočuť si názor prítomných na to, ako by bolo optimálne postupovať, aby sa na školách podarilo dosiahnuť reálne zmeny.

Program pre ZUŠ

Ukotvení Základního umělecké vzdělávání ve vzdělávacím systému – témata opět aktuální

PaedDr. Markéta Pástorová, Národní ústav pro vzdělávání ČR

Co ovlivňuje kvalitu vzdělávání na základních uměleckých školách, jak se naplňuje étos reformy a jaká nová témata v průběhu její implementace vyvstávají. Je smyslem základního uměleckého vzdělávání poskytnutí pouze základů uměleckého vzdělávání v jednotlivých oborech, nebo  především pěstování vlastností a životních postojů žáků prostřednictvím vlastní tvorby a setkávání se s uměním?

Program pre SCŠPPP

Inovatívna metodika na učenie slovenského jazyka v prvom ročníku základnej školy

Svetlana Kapalková – logopédka, vysokoškolský pedagóg, konateľka Inštitútu detskej reči a Lýdia Vencelová – psychologička, zriaďovateľka a učiteľka v SZŠ Bakomi

Stručne predstavíme metodiku. Priblížime proces overovania jej efektivity v rámci kontrolovanej randomizovanej štúdie. Budeme hovoriť o možnostiach využitia metodiky u rizikových detí.

 

16.30 – 17.30 h BEST PRACTICES – PRÍKLADY DOBREJ PRAXE v sekciách

Stredné školy

POZOR, zmena času workshopu pre stredné školy: 16.00 h  – 16.45 h

Mária Smreková, Anna Cifrová a študenti 1. SG Bratislava: Škola vtedy dobre funguje, keď všetci aktéri tvoria tím. Podmienkou tímovej Práce sú dobré vzťahy. O vzťahoch zriaďovateľa a školy, žiakov a učiteľov, učiteľov a rodičov ako aj pestovanie vzťahov medzi rôznymi typmi škôl. Spolupracujeme so školou cirkevnou, verejnou a aj medzinárodnou školou bez zaradenia do siete škôl. O tom všetkom hovorí náš príspevok. Prehovorí v ňom aj Hanka Cifrová zástupkyňa riaditeľky a spoluzriaďovateľka našej skoly a dvaja študenti našej školy.

Materské školy

SMŠ Hviezdička; Marianna Šabová o skúsenostiach so zavádzaním Montessori metódy v MŠ

Základné školy

Maja Boledovičová, SZŠ Felix o inšpirujúcich prístupoch v škole

Základné umelecké školy

Robert Tatár, Súkromná základná umelecká škola Roberta Tatara, Banská Bystrica o budovaní kvality

Súkromné centrá psych. a špeciálnopedag. poradenstva

Miroslava Robinson o pretrvávajúcej diskusii medzi MŠVVaŠ SR a SCŠPP a ohrození centier

Zriaďovatelia a CVČ

Mgr. Libuša Turicová, riaditeľka SZUŠ hovorí o argumentoch, ktoré v Žilinskom samosprávnom kraji viedli k rovnakému, 100%-nému financovaniu škôl a školských zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa

18.00 – 19.00 h

VEČERA

19.00 – 22.00 h

VEČERNÝ PROGRAM

Koncertné vystúpenie

Prezentácia nového komunikačného panelu

Tradičný bowlingový turnaj o putovný pohár ASŠŠZS

Wellness

ŠTVRTOK, 26. apríl 2018


6.30 – 7.30 h

Ranný výbeh (3 km vo vonkajšom areále)

8.00 – 9.00 h

RAŇAJKY

9.00 – 10.00 h

ROKOVANIE ODBORNÝCH SEKCIÍ ASŠŠZS

zhodnotenie práce, identifikácia výziev, plán práce, zdieľanie skúseností

10.00 – 10.30 h

PRESTÁVKA

Odhlásenie z ubytovania, vyzdvihnutie hlasovacích lístkov

10.30 – 11.00 h

NA KÁVU S KOLEGAMI Z KRAJA

Formovanie krajských iniciatív – spoločná káva a hľadanie spoločných tém v regióne

11.00 – 12.30 h

VALNÉ ZHROMAŽDENIE (len pre aktívnych členov ASŠŠZS)

13.00 h

ZÁVER PODUJATIA

Pin It on Pinterest

Share This