Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR navrhuje zmenu koeficientov v individuálnej a skupinovej forme vyučovania v jednotlivých odboroch ZUŠ. Navrhované koeficienty sú 14,7 (individuálna forma) a 4, 8 (skupinová forma).

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR po predchádzajúcej konzultácii (2015) s Asociáciou základných umeleckých škôl – EMU navrhuje pre zmiernenie dopadov na skupinovú formu vyučovania kompromisný návrh koeficientov 12, 9 a 6,0. Pri týchto koeficientoch sa:

  • zachová spravodlivá podpora štátu obom formám vyučovania vo výške približne 81% z celkových nákladov na vyučovanie žiaka
  • nebude navyšovať celkový počet prepočítaných žiakov, ani celková suma pridelených finančných prostriedkov
  • nebude negatívne motivovať k umelému navyšovaniu počtov žiakov v individuálnej forme vyučovania
  • nebude degradovať úroveň vzdelávania v skupinovej forme vyučovania.

Tento návrh koeficientov podporilo aj Združenie katolíckych škôl Slovenska.

V prípade, že aj vo vašej ZUŠ (obecnej, súkromnej i cirkevnej) podporujete kompromisný návrh koeficientov vo výške 12,9 a 6,0, informujte prosím mailom o svojom stanovisku generálneho riaditeľa Sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR pána Mariana Galana, tel.: 02/59374 263     Fax: 02/59374 229     srs@minedu.sk

Pin It on Pinterest

Share This