VYHLÁSENIE

k plánovanému výraznému obmedzeniu pedagogických inovácií a experimentálneho overovaniu obsahu, metód a foriem vyučovania

Návrh novely Školského zákona, ktorú predkladajú na májovú schôdzu poslanci za SNS posúva školstvo o krok späť. Vylučuje, aby mohli samotné školy, alebo ich zriaďovatelia podávať návrhy na vznik nových študijných a učebných odborov, či experimentálne overiť nové odbory a zaviesť ich do svojej ponuky vzdelávania s odôvodnením, že „iba organizácie sveta práce a príslušné orgány štátnej správy vedia objektívne zhodnotiť potreby a požiadavky trhu práce a zadefinovať požiadavky na nové odbory vzdelávania“. Návrh opäť centralizuje rozhodovanie o nových odboroch a pedagogických inováciách do rúk ministerstva školstva a niekoľkých veľkých hráčov v priemysle prostredníctvom svojich stavovských a profesijných organizácií, a umožňuje konzervovať súčasný stav na trhu práce odbormi, ktoré vyhovujú iba súčasným zamestnávateľom.

Návrh novely je v príkrom rozpore s koncepciou Učiace sa Slovensko – jedným z troch pilierov Národného programu rozvoja vzdelávania a výchovy, ktorý ministerstvo školstva onedlho predloží na verejnú diskusiu. Program navrhuje, aby boli iniciátormi zmien samotné školy, ktoré najlepšie poznajú potreby študentov. Návrh novely je tiež v rozpore s programovým vyhlásením vlády, ktorá sa v oblasti školstva zaviazala akceptovať dobré výsledky experimentálneho overovania a premietnuť ich tak do priebežne aktualizovaných štátnych vzdelávacích programov.

Poslanecká novela Zákona 245/2008 Z.z. Školského zákona, s výrazným obmedzením experimentálneho overovania obsahu, foriem a metód vyučovania, ktorým sa do systému vzdelávania dostávali pedagogické inovácie alebo nové študijné či učebné odbory, sa má bez konzultácií so zainteresovanými aktérmi a bez možnosti pripomienok zo školskej praxe priamo schvaľovať v Národnej rade SR.

Takéto zásahy do kompetencie riaditeľov a zriaďovateľov škôl považujeme za neodôvodnené a neprimerané. Experimentálne overovanie obsahu, metód a foriem vyučovania pod odbornou garanciou vysokoškolských pedagógov, alebo Štátneho pedagogického ústavu nebolo nikdy problémovou oblasťou.

Naopak, bolo priestorom na testovanie nových prístupov, programov, odborov a pedagogických inovácií s cieľom obohatiť celý vzdelávací systém. Vďaka experimentálnemu overovaniu fungujú napr. Montessori a waldorfské systémy, integrované tematické vyučovanie, Daltonský plán a mnoho iných projektov a študijných či učebných odborov, ktoré by inak nevznikli a školy by ich nemohli prevziať. V čase, keď sa trh práce dynamicky mení, väčšina školákov bude zamestnaná v profesiách, ktoré dnes ešte ani neexistujú a školy by mali reagovať na nové požiadavky profesií budúcnosti, nebudú môcť ani len navrhnúť nové študijné alebo učebné odbory pre svojich žiakov.

Navrhujeme preto, aby poslanci SNS predmetnú novelu z rokovania NR SR stiahli a dopracovali po diskusii so všetkými zainteresovanými aktérmi zo školského prostredia.

PhDr. Saskia REPČÍKOVÁ
prezidentka ASŠŠZS

Dôležité linky:

Parlamentná tlač 965

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Štefana ZELNÍKA, Tibora BERNAŤÁKA a Jaroslava PAŠKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pin It on Pinterest

Share This