Stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo schvaľovacieho procesu Národnej rady SR žiada formou petície Slovenská komora učiteľov, iniciatíva Kvalitné školstvo, Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR, Slovenská asociácia pedagogiky raného detstva, Zväz maďarských pedagógov na Slovensku, Asociácia výchovných poradcov, Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní, MESA10 a Fórum proaktívnych škôl.

Hlavným dôvodom žiadosti o stiahnutie súčasnej podoby návrhu zákona, ktorý bol v januári 2019 predložený na rokovanie Národnej rady SR, sú vykonané podstatné zmeny, ktoré návrh z medzirezortného pripomienkového konania neobsahoval:

“Tým sa predkladateľ návrhu zákona dostal do rozporu s ustanovením čl. 14 ods. 8 Legislatívnych pravidiel vlády SR, lebo návrh zákona opätovne nepredložil na pripomienkové konanie, čím došlo k nezákonnému postupu predkladateľa porušením § 2 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento postup vyvolal potrebu netransparentných rokovaní, o čom svedčí obsah rozpravy k návrhu zákona počas prvého čítania.”

Ako uviedla Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS: “V novom návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch sa nepodarilo nájsť schodné riešenie najmä pri nárokovateľných príplatkoch, ale aj v ďalších oblasiach, kde neboli akceptované pripomienky najmä učiteľských organizácií. Preto navrhujeme zákon stiahnuť a v spoločnej diskusii, a to najmä s tými, ktorých sa bude týkat tak, aby sa ďalej neroztvárali nožnice medzi množstvom úloh a povinností učiteľa a jeho mzdovým ohodnotením.”

 

V petícii žiadame:

“V súlade s Národným programom rozvoja výchovy a vzdelávania na roky 2018 – 2027, ako aj v súlade s uznesením Európskeho parlamentu o modernizácii vzdelávania v EÚ z 12. 6. 2018, považujeme za nevyhnutné, aby bol na základe princípu participatívnej tvorby a implementácie vzdelávacej politiky vytvorený dôstojný, zákonný a transparentný priestor na vyjadrenie pripomienok a kvalitnú diskusiu zo strany pedagógov, odborných zamestnancov a ich organizácií, presadzujúcich kvalitné systémové zmeny v prospech profesií pedagogický a odborný zamestnanec. V dôsledku obsahových nedostatkov i procesných pochybení pri predkladaní návrhu zákona preto žiadame jeho navrhovateľa vládu Slovenskej republiky a ministerku školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky JUDr. Mgr. Martinu Lubyovú, PhD., ako vládou povereného člena, aby stiahla návrh nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo schvaľovacieho procesu Národnej rady SR.”

Pin It on Pinterest

Share This