ASŠŠZS: Vyzývame súkromné školy, aby sa pridali k protestu!

Členovia Správnej rady ASŠŠZS na svojom zasadnutí dň 15. apríla 2016 rozhodli, že naša asociácia sa ako partnerská organizácia pridá k protestnému zhromaždeniu na podporu garantovaného vyššieho zvýšenia miezd pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov, zakotveného v Programovom vyhlásení vlády SR.

Cieľom protestného zhromaždenia je prehodnotenie Programového vyhlásenie vlády SR v oblasti financovania a výrazné zvýšenie objemu finančných prostriedkov z verejných zdrojov do školstva a vedy, vrátane navýšenia platových taríf zamestnancov školstva a vedy, v zmysle Deklarácie zo dňa 17. 2. 2016.

Protest sa uskutoční v utorok, 19. 4. 2016 v Bratislave, so začiatkom o 14:00 pred Úradom vlády SR a následným pochodom pred Národnú radu Slovenskej republiky.

Na protestnom zhromaždení za neštátne školy vystúpi s príhovorom prezidentka ASŠŠZS Saskia Repčíková.

Vyhlásenie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve k Programovému vyhláseniu vlády SR

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerské organizácie pôsobiace v školstve oceňujú zapracovanie niektorých požadovaných systémových zmien smerujúcich k zlepšeniu školstva do Programového vyhlásenia vlády SR.

Zároveň však vyjadrujú zásadnú nespokojnosť s nedostatočným finančným zabezpečením deklarovaných zmien, hlavne dôstojného postavenia zamestnancov v školstve a vede.

Upozorňujeme, že vláda SR a jej jednotlivé politické zložky tým likvidujú potenciál možného progresu školstva a vedy, čo spôsobí ďalší odliv kvalitných zamestnancov zo školstva a nezabezpečí deklarované zatraktívnenie učiteľského povolania.

Žiadame vládu SR, aby ešte pred hlasovaním o vyslovení dôvery vláde SR a prijatím Programového vyhlásenia vlády SR v Národnej rade SR prehodnotila Programové vyhlásenie vlády SR v oblasti financovania a výrazne zvýšila objem finančných prostriedkov z verejných zdrojov do školstva a vedy vrátene navýšenia platových taríf zamestnancov školstva a vedy v zmysle Deklarácie zo dňa 17. februára 2016.

Stabilita a rozvoj školstva a vedy je momentálne v rukách vlády SR.

Bratislava 14. apríla 2016

signatári Deklarácie

Pin It on Pinterest

Share This