ASŠŠZS  dňa 20. augusta 2020 na základe podnetov svojich členov a v mene zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku požiadala Úrad verejného zdravotníctva SR o upresnenie záväzných pokynov vyplývajúcich z opatrení hlavne pri organizácii začiatku školského roka v ZUŠ a v CŠPP a CPPPaP, ktoré nie sú zrejmé z Manuálov zverejnených MŠVVaŠ SR dňa 18.8.2020 a vypracovaných na základe opatrení a rozhodnutí ÚVZ SR, ale na základe ktorých súkromní zriaďovatelia a riaditelia sú povinní vypracovať pokyny upravujúce podmienky konkrétnej ZŠ/ZUŠ/ŠKD/CVČ/CŠPP/CPPPaP na obdobie školského roku 2020/2021.

Kópiu žiadosti sme adresovali aj MŠVVaŠ SR.

Ako majú postupovať zriaďovatelia a riaditelia ZUŠ v týchto prípadoch:

1. TELOCVIČNE AKO/A TANEČNÉ SÁLY:

V prípade tanečných odborov, ako aj odboru literárno-dramatického odboru (LDO) sú priestormi pre pohybové aktivity telocvične alebo tanečné sály. V zmysle usmernení je fungovanie telocviční zakázané.

Ako v tomto prípade majú príslušné odbory ZUŠ postupovať? Majú do 20. 9. 2020 zakázané aktivity?

2. NOSENIE RÚŠOK:

Pre mnohé odbory je nosenie rúška počas výučby neaplikovateľné, pretože zamedzuje plneniu vzdelávacieho programu alebo môže spôsobiť zdravotný kolaps (dychové nástroje, tanec, LDO).

Majú tieto odbory výnimku z nosenia rúšok?

3. ZATVÁRANIE ZARIADENÍ (výskyt COVID-19):

Ak na základe ochorenia žiaka budú rozhodnutím RÚVZ jednotlivé ZŠ zatvárané, je zabezpečené, že príslušné RÚVZ budú informovať aj ďalšie školské subjekty (ZUŠ, CŠPP a CPPPaP, CVČ..), aby sa zamedzilo šíreniu v prípade, že rodič zabudne príslušnú ZUŠ/školské zariadenie informovať?

Ako majú postupovať zriaďovatelia a riaditelia CŠPP a CPPPaP v týchto prípadoch:

4. PRIESTORY NA IZOLÁCIU a PODOZRENIE na COVID-19:

Do centra CPPPaP a CŠPP prichádza maximálne 1 klient v sprievode 1 dospelého zákonného zástupcu (ZZ), ktorý väčšinou čaká mimo priestor centra na ukončenie aktivity a centrum neorganizuje žiadne spoločné aktivity. V prípade akéhokoľvek symptómu z dotazníka rodičovi dieťa ani ZZ nie sú vpustení do priestorov centra. Činnosti vykonávajú odborní zamestnanci v samostatných miestnostiach, znamená to, že je situácia “jeden OZ + 1 klient, max. + 1 zák. zástupca v prípade, že dieťa/žiak/klient nie je schopný pracovať samostatne), napr. 2 h trvajúca diagnostika, resp. 45 min. trvajúca intervencia.

Je potrebné napriek tomu vyčleniť priestor pre izoláciu alebo stačí, ak sa aj napriek spomínaným opatreniam objaví klient s podozrením, že zostane v miestnosti, kde sa nachádzal?

5. RANNÝ FILTER

Klienti sa v centre nezdržiavajú počas celého dňa, mnohí prichádzajú v popoludňajších hodinách. Dotýka sa aj ich „zabezpečenie ranného filtra“?

6. NOSENIE RÚŠKA – VÝNIMKY

Platí aj naďalej pôvodne stanovená “výnimka” nosenia rúška či štítu pre deti napr. autistického spektra alebo úzkostné?

7. PODOZRENIE na COVID-19

Ak sa predsa len objaví klient s podozrením, zastavuje sa činnosť pre všetkých v centre, alebo len tých, čo s ním prišli do kontaktu?

Chronológia a doplnenie informácií:

20. 8. 2020

odoslanie žiadosti ÚVZ SR, v kópii MŠVVaŠ SR

21. 8. 2020

Odpoveď ÚVZ SR: “Ohľadom nejasností týkajúcich sa pokynov vyplývajúcich z opatrení hlavne pri organizácii začiatku školského roka v ZUŠ a v CŠPP a CPPPaP, ktoré nie sú zrejmé treba kontaktovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.: https://www.minedu.sk/.”

24. 8. 2020

Preposlanie pôvodného listu spolu s  odpoveďou ÚVZ SR na MŠVVaŠ SR

Pin It on Pinterest

Share This