2023: Všetko dobré, súkromné školy a súkromné školské zariadenia!

2023: Všetko dobré, súkromné školy a súkromné školské zariadenia!

2023: Všetko dobré, súkromné školy a súkromné školské zariadenia!

ASŠŠZ vstupuje do 30. roku svojej existencie

Po oslavách 30. výročia vzniku Slovenskej republiky sa v tomto roku budeme pripravovať na 30. výročie vzniku ASŠŠZ

Vo februári tohto roka si naša Asociácia súkromných škôl a školských zariadení pripomenie 29. výročie svojho založenia a vstúpi do 30. roka svojej existencie, ktorý zavŕši 11. februára 2024. Hoci na hodnotenie uplynulého roka bude ešte dostatok času a priestoru, už teraz môžeme konštatovať, že:

  • rok 2022 sme uzavreli prijatím 201. člena a prekročili novú hranicu 200 členov, online stretnutia s ďalšími registrovanými uchádzačmi o členstvo sú už v príprave,
  • výrazne sme navýšili počet našich online stretnutí odborných sekcií,
  • kontinuálne sme sa zapájali do pripomienkovania a navrhovania legislatívnych zmien v prospech kvalitnejšieho vzdelávania a zabezpečenia rovného prístupu k všetkým zriaďovateľom,
  • posilnili sme naše partnerstvo so Združením katolíckych škôl Slovenska a novovzniknutou Asociáciou evanjelických škôl Slovenska,
  • vytrvalo sme pripomienkovali transformáciu poradenských centier, aby zohľadňovala aj potreby neštátnych zriaďovateľov a aby zo dňa na deň o odbornú starostlivosť neprišlo viac ako 50 000 detí so zdravotným znevýhodnením

Veríme, že s nami ste v dobrej spoločnosti. Presadzujeme kvalitu smerom dovnútra i navonok, vzájomne si pomáhame, zdieľame príklady dobrej praxe… a s odhodlaním vstupujeme do 30. roka našej neúnavnej práce v prospech ochrany a obhajoby rovnoprávneho postavenia súkromných škôl a školských zariadení ako legitímnej súčasti vzdelávacej sústavy na Slovensku.

 

Eva Ohraďanová, prezidentka ASŠŠZ:

“Verím, že aj v roku 2023 spoločne vytvoríme v súkromných školách a školských zariadeniach prostredie, ktoré otvorí v deťoch ich potenciál, talent a tvorivosť a pomôže kreovať ich hodnotový svet.

Pedagogickým a odborným zamestnancom želám veľa entuziazmu a radosti z naplnených cieľov. Verím, že rok 2023 prinesie dlho očakávanú zmenu a nový nádych do ďalšej práce bez doterajších obmedzení. Riaditeľom a zriaďovateľom ako nositeľom zmeny vo vzdelávaní želám priaznivé podmienky ďalšieho rozvoja a zvyšovania kvality ich škôl.

Som presvedčená, že spolu s našimi priateľmi z katolíckych a evanjelických škôl si 30. rok existencie našej Asociácie užijeme nielen v plnom pracovnom nasadení, ale aj v radosti a spoločných neformálnych stretnutiach, ktoré budú ďalším prínosom k rozvoju neštátneho školstva na Slovensku.”

Pin It on Pinterest

Share This