Sumár faktov a pripomienok, ktoré ASŠŠZS predložila k vecným zámerom legislatívnych zmien (október 2016), obsahuje:

 • základné informácie o súkromných školách, školských zariadeniach a počtoch žiakov v nich v školskom roku 2013/2014,
 • porovnanie výsledkov hodnotenia súkromných škôl v delení podľa zriaďovateľa,
 • porovnania výsledkov súkromných škôl a ostatných škôl v meraniach PISA 2012,
 • vývoj škôl v rokoch 2001 – 2012 (porovnanie na základe členenia podľa zriaďovateľa),
 • Sumár hlavných pripomienok k legislatívnym zámerom, predložené v diskusii k zámerom dňa 7. 7. 2014 Sekcii regionálneho školstva MŠVVaŠ SR):
  • Zákon o financovaní škôl a školských zariadení:
   • Zníženie normatívu na žiaka súkromnej školy
   • Nájomné za priestory školy alebo školského zariadenia
   • Zmena financovania – zavedenie normatívu na triedu
  • Zákon o štátnej správe a školskej samospráve
   • Školská právnická osoba
   • Zámer zabrániť fyzickým osobám zriaďovať neštátnu školu
   • Nezlučiteľnosť funkcie štatutára a riaditeľa školy
   • Blízka osoba zriaďovateľa sa nemôže stať riaditeľom školy
   • Vyradenie školy zo siete Štátnou školskou inšpekciou
  • Školský zákon
   • Tvorba ŠVP pop ročníkoch
   • Autonómnosť škôl vo voľbe učebníc a učebných materiálov
   • Zmena formy vzdelávania bez súhlasu rodiča
   • Obmedzenie prijímania žiakov na 8-ročné gymnáziá
  • Zákon o pedagogických zamestnancoch
   • Zmeny v kvalifikačných predpokladoch učiteľov a stanovaní ich úväzku
   • Povinnosť funkčného vzdelávania pre vedúceho pedagogického zamestnanca

Stiahnite si: ASŠŠZS: Fakty a sumár pripomienok…

 sgh

Pin It on Pinterest

Share This