Historicky prvé partnerské stretnutie riaditeľov úradov/vedúcich odborov školstva samosprávnych krajov so zástupcami súkromných, cirkevných a verejných škôl sa uskutoční v pondelok 7. januára 2019 od 11.00 h v Košiciach, v priestoroch Košického samosprávneho kraja.

Cieľom stretnutia, ktoré na základe individuálnych rokovaní a poznatkov aplikačnej praxe iniciovala Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZ), Konferencia biskupov Slovenska a Fórum proaktívnych škôl, je položenie základov budúcej spolupráce, aby sa o školách v jednotlivých krajoch rozhodovalo transparentne, na základe posúdenia jednotne stanovených objektívnych kritérií hodnotenia škôl. Na stretnutí sa za súkromné školy zúčastnia PhDr. Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS a Mgr. Ľubica Petríková, viceprezidentka ASŠŠZS pre školy, cirkevné školy bude zastupovať Ing. Mgr. Miriam Janegová, riaditeľka Diecézneho školského úradu Žilinskej diecézy a Mgr. PaedDr. Renáta Ocilková, tajomníčka ZKŠS. Verejné školy zastúpi PaedDr. Viera Grohová z Fóra proaktívnych škôl a JUDr. Daniela Čorbová sa na stretnutí zúčastní v mene občianskej iniciatívy Kvalitné školstvo.

Účastníci prerokujú legislatívne i aplikačné problémy pri určovaní najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka dennej formy štúdia pre stredné školy v územnej pôsobnosti samosprávnych krajov v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory pre prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020. „Verím, že podpísaním záveru o spoločnom postupe pri prerokovávaní úpravy počtu žiakov 1. ročníka stredných škôl pre školský rok 2019/2020 sa nám podarí zabezpečiť najlepšiu kvalitu vzdelávania bez ohľadu na to, kto je zriaďovateľom školy. Zároveň plánujeme vytvoriť partnerskú platformu pre dlhodobú spoluprácu všetkých aktérov v oblasti vzdelávania v každom kraji,“ zhrnula očakávania Saskia Repčíková.

V novembri 2018 samosprávne kraje na základe kvôt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR samostatne rozhodovali o počtoch žiakov prvých tried v jednotlivých stredných školách. Kritériá rozhodovania nie vždy zohľadnili kvalitu vzdelávania, väčšinou sa riadili len prognózovanou potrebou na trhu práce a regionálnymi stratégiami. ASŠŠZS začiatkom decembra iniciovala Petíciu za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19 ktorú, s viac ako 3000 podpismi za necelý mesiac, 28. 12.2018 odovzdala na MŠVVaŠ SR so žiadosťou o stretnutie a prerokovanie možností riešenia tak, aby sa vyhovelo tisícom rodičov, učiteľov i študentov.

 Spoločná tlačová správa ASŠŠZS, KBS a Fóra proaktívnych škôl

Ilustračná fotografia: rawpixel.com from Pexels

Pin It on Pinterest

Share This