V rokoch 2017 až 2019 iniciatíva To dá rozum realizovala rozsiahly kvalitatívny a kvantitatívny prieskum s viac ako 650 účastníkmi rozhovorov a 15-tisíc respondentmi dotazníkového prieskumu z oblasti školstva, ako aj spomedzi zamestnávateľov. prieskum sa stal základom Analýzy zistení o stave školstva na Slovensku, ktorú tvorcovia prvý raz predstavili jej autori na dvojdňovej konferencii 3. – 4. októbra 2019 v Bratislave.

Cieľom analýzy je pomenovanie situácie a identifikovanie kľúčových problémov školstva, ich príčin, súvislostí a dopadov. Zistenia analýzy sú závažné, v mnohých prípadoch až alarmujúce, a to od predškolskej výchovy po vysokoškolské vzdelávanie.

 

“Prieskum sa zameriaval na zodpovedanie otázky, čo nás delí od želaného stavu, definovaného vo vízií vzdelávania. Problémy boli skúmané ako v rovine nastavenia vzdelávacích politík, tak aj v ich aplikačnej praxi v rôznych kontextoch. Na kvalitatívnom prieskume, v rámci ktorého bolo realizovaných 421 rozhovorov individuálnych a skupinových rozhovorov, sa zúčastnilo celkovo 656 respondentov z radov zástupcov všetkých dôležitých aktérov v školstve. Na kvantitatívnom prieskume, ktorý bol zameraný na overenie rozsahu identifikovaných problémov, sa zúčastnilo celkovo 15 322 respondentov z regionálneho a vysokého školstva, ako aj špecialistov na ľudské zdroje.” Ide o jedinečný prieskum na Slovensku, ktorý prekročil mnoho negatívnych očakávaní.

“Prezentujúci na konferencii To dá rozum poskytli množstvo dát o alarmujúcom stave školstva. Otázka je, kto a kedy sa podujme na reálne riešenia,”podotkla po konferencii členka Správnej rady ASŠŠZS RNDr. Mária Smreková.

Podľa informácií dostupných na webe iniciatívy To dá rozum, na zisteniach z analýzy budú postavené návrhy na zmeny, ktoré iniciatíva To dá rozum predstaví v marci 2020.

Pin It on Pinterest

Share This