Novelou Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení prichádzajú niektoré deti a ich rodičia o možnosť podpory v rozvíjaní svojho talentu. Po novom totiž finančná podpora bude určená len deťom nad 5 rokov, čo znamená, že rodičia môžu svoje talentované dieťa zapísať aj v nižšom veku, no jeho vzdelávanie, budú zrejme financovať sami, ak sa obce nerozhodnú inak.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR k 15. augustu 2017 zverejnilo na svojich stránkach upozornenie, že základné umelecké školy môžu vykázať len deti od 5 rokov  už k 1. januáru 2017, pokiaľ chce nastúpiť v septembri do školy. Podľa upozornenia člena ASŠŠZS „ZUŠ týmto rozhodnutím prišli o prípravné štúdium, keďže prijímali aj 4 a 5-ročné deti do prípravku v tanečnom odbore.“

ASŠŠZS sa listom obrátila na Janu Sládečkovú, riaditeľku odboru financovania regionálneho školstva MŠVVaŠ SR k stanoveniu novej vekovej hranice nápočtu finančných prostriedkov na žiakov ZUŠ:

Zákonom č. 182/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bola schválená zmena v spôsobe rozdeľovania DPFO pre obce na činnosť základných umeleckých škôl (ZUŠ), a to v § 7a. Touto zmenou sa len znížila dolná hranica veku žiakov ZUŠ (z 3 rokov na 5 rokov), na ktorých sa budú obciam rozdeľovať DPFO od roku 2018.

Táto zmena nesúvisí priamo s financovaním žiakov v ZUŠ. Spôsob financovania ZUŠ určuje obec v súlade s § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe tohto ustanovenia sa môže obec rozhodnúť, či bude financovať v ZUŠ aj deti do 5 rokov veku a aj osoby nad 25 rokov veku.

Zmena spôsobu rozdeľovania DPFO obciam na činnosť ZUŠ neznamená, že deti do 5 rokov veku nemôžu navštevovať ZUŠ.

Obec môže tieto náklady naďalej financovať.

S pozdravom
Ing. Jana Sládečková, PhD
Riaditeľka odboru financovania regionálneho školstva

Vyzerá to tak, že po rozhodnutí ministerstva sú na ťahu obce, ktoré budú prerozdeľovať financie a ich rozhodnutie definitívne podporí alebo nepodporí prístup detí v útlom veku k rozvoju ich hudobného, výtvarného či tanečného talentu, čo bude mať dosah nielen na financovanie základných umeleckých škôl, ale zrejme aj na rodinné rozpočty.

Pin It on Pinterest

Share This