LEGISLATÍVA: V platnosti nová príloha k vyhláške (vzor prihlášky - obedy)

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Vyhláška 334/2023 Z. z.

Názov predpisu: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti: 01. 09. 2023

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/334/vyhlasene_znenie.html

 

Linka na portál právnych predpisov

Pin It on Pinterest

Share This