O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených neštátnymi subjektmi  na území mesta formou Všeobecného záväzného nariadenia rozhodovali 25. januára 2018 na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí poslanci mesta Banská Bystrica.

V súlade so zákonom musí dať samospráva súkromným a cirkevným školám minimálne 88 percent zo zdrojov, ktoré pridelí verejným školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je obec, mesto alebo kraj.

V Banskej Bystrici, na území ktorej je najviac neštátnych školských zariadení, sa za rovný prístup ku všetkým deťom bez ohľadu na zriaďovateľa školy postavila časť poslancov, ktorá zdôraznila aj fakt, že kedy, ak nie teraz, keď sa mestu finančne darí, by mali podporiť deti – rovnakých obyvateľov tohto mesta. Formou petície navýšenie financií z podielových daní prišli podporiť aj zástupcovia rodičov, ktorí svoj názor demonštrovali aj počas rokovania. V diskusii vystúpili aj riaditelia niektorých neštátnych škôl, medzi nimi aj Juraj Droppa, riaditeľ Súkromnej základnej školy u Filipa.

Pri hlasovaní o vyrovnaní dotácií sa väčšina poslancov zdržala a poslanci odsúhlasili normatív vo výške 88 percent. Opoziční poslanci Martin Klus a Beáta Dubačová, ktorí tiež argumentovali v prospech rovného prístupu k žiakom, dostali odporúčanie predložiť návrh zákona o rovnom prístupe v Národnej rade SR. Tí “hodenú rukavicu” v podobe výzvy pripraviť návrh zákona v NR SR prijali a požiadali zástupcov vládnej strany, aby požiadali svojich kolegov v parlamente podporiť tento návrh zákona.

 

S rovnakým bodom programu 25. januára 2018 zasadalo aj mestské zastupiteľstvo v Nitre. Podľa informácie, ktorú sme dostali od Lenky Kratochvilovej “bolo prijaté VZN, v ktorom je východiskovou sumou pre výpočet dotácie suma 80,10 € a všetky školy okrem súkromných ZUŠ a CVČ budú financované v roku 2018 rovnako, t.j. vo výške 100%.”

Pin It on Pinterest

Share This