Výklad zákona o povinnosti obce pri poskytovaní finančných prostriedkov neštátnym základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam.

Z akej sumy je obec povinná poskytnúť finančné prostriedky neštátnym základným umeleckým školám (ZUŠ), jazykovým školám (JŠ), materským školám (MŠ), a školským zariadeniam (ŠZ) v zmysle zmeny §6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá nadobudla účinnosť od 01.09.2017?

Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) obec

„poskytne finančné prostriedky na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej školy, dieťa súkromnej materskej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce; v cirkevných zariadeniach školského stravovania a v súkromných zariadeniach školského stravovania finančné prostriedky najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce“.

Osobitným predpisom je zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V dôvodovej správe k uvedenému ustanoveniu zákona je uvedené:

Navrhovaná právna úprava je zapracovaním zásadnej pripomienky Združenia miest a obcí Slovenska k doterajšiemu zneniu § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je obec povinná poskytovať súkromným a cirkevným zariadeniam najmenej 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Vznikajú tak situácie, že napríklad základnú umeleckú školu alebo centrum voľného času má obec umiestnené v samostatnej budove, nezateplenej a pod., takže obci nestačia na prevádzku finančné prostriedky z podielových daní a prispieva okrem finančných prostriedkov z DPFO aj z iných vlastných príjmov, čím sa potom zvyšuje objem finančných prostriedkov, z ktorých sa vypočítava 88%.

Navrhovanou zmenou sa bližšie špecifikuje zdroj finančných prostriedkov, z ktorého sa financujú neštátne ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ a z ktorého obec v súlade s prijatým VZN určuje 88% pre tieto školy a ŠZ zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ a ŠZ zriadeného obcou.

Na základe tejto zmeny bude obec určovať vo VZN výšku príspevku na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ a ŠZ zriadeného obcou alebo štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou a inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou len z finančných prostriedkov poukázaných obciam podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nie je tým dotknutá možnosť obce dofinancovať potreby škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aj z iných vlastných príjmov“.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že vo VZN uvádza obec len finančné prostriedky pre ZUŠ, JŠ, MŠ a ŠZ, ktoré dostala do vlastných príjmov z podielu na DPFO. ( Suma uvedená vo VZN teda neobsahuje ani finančné prostriedky získané z poplatkov rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školskom zariadení, ani finančné prostriedky získané napr. z prenájmu priestorov v školskom zariadení…)

Ak obec určí takýmto spôsobom sumu do VZN, potom ak na jej území je neštátna ZUŠ, JŠ, MŠ a ŠZ, je obec povinná pre tieto zariadenia odvodiť sumu vo výške 88% zo sumy určenej vo VZN pre vlastné školské zariadenie.

Odpoveď nájdete aj na stránke ministerstva:

Pin It on Pinterest

Share This