„Dátum rozhodujúci na určenie veku žiaka, dieťaťa a poslucháča podľa odseku 1 je 1. január kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.“

Na stránke MŠVVaŠ SR bol zverejnený výklad novely zákona č. 182/2017 Z. z, účinnej od 01.09.2017, ktorou sa mení ustanovenie § 7a ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. spočívajúce v zmene vekovej hranice pri vykazovaní žiakov ZUŠ na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmu obciam na nasledujúci kalendárny rok prostredníctvom výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40 – 01 z 3 rokov na 5 rokov.
V zmysle § 7a ods. 3: „Dátum rozhodujúci na určenie veku žiaka, dieťaťa a poslucháča podľa odseku 1 je 1. január kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.“
Z vyššie uvedeného vyplýva, že vo výkaze 40-01 máme uviesť žiakov, ktorých evidujeme ku dňu 15. septembru, pričom musí ísť o žiakov, ktorí mali k 1. januáru od 5 do 25 rokov. Správne tomu rozumiem, že financie budú obciam prideľované len pre deti, ktoré dosiahli 5 rokov pred 1.januárom 2017 a nie na deti, ktoré dosiahli 5 rokov po tomto dátume? Otázkou je, čo s deťmi, predškolákmi, ktoré boli prijaté do ZUŠ, a ktorým sme vydali rozhodnutia o prijatí v rámci prijímacieho konania v súlade s vtedy platným zákonom, a teraz nastala zmena, ktorú musíme riešiť ešte pred nástupom žiakov do školy.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Zákonom č. 182/2017 Z. z. sa upravila dolná hranica veku žiakov ZUŠ (z 3 rokov na 5 rokov), na ktorých sa budú obciam rozdeľovať dane z príjmu fyzických osôb (DPFO) od roku 2018. Zákon prešiel pripomienkovým konaním, v rámci ktorého ministerstvo akceptovalo a zapracovalo pripomienku na zvýšenie dolnej hranice veku. Dátum rozhodujúci na určenie veku žiaka ZUŠ sa nemenil, zostal zachovaný 1. január kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bude analyzovať dopad zmeny, a do budúcnosti (pri najbližšej možnej príležitosti vstupu do legislatívneho procesu) sa bude zaoberať v prípade potreby zmenou legislatívy.

Predmetná zmena zákona nesúvisí priamo s financovaním žiakov v ZUŠ. Spôsob financovania ZUŠ určuje obec v súlade s §6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Na základe tohto ustanovenia môže obec financovať v ZUŠ aj deti, ktoré dosiahli vek 5 rokov po 1.1.2017. Takéto deti môžu navštevovať ZUŠ a predpokladáme, že obce poskytnú v roku 2018 finančné prostriedky jednotlivým ZUŠ aj na tieto deti. DPFO sú vlastným príjmom obce, o ktorom rozhoduje obec samostatne. To znamená, že je v kompetencii obce určiť pravidlá financovania ZUŠ zriadenej na jej území.

Viac informácií k jednotkovému koeficientu a zberu údajov nájdete TU.

Pin It on Pinterest

Share This