MPK: Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Odstraňovanie školskej segregácie v paragrafovom znení

Dňa 24. 8. 2021 bol do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) predložený návrh novely školského zákona.

Cieľom novely je predovšetkým definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní, vrátane systému ich financovania, podpora desegregácie škôl, zmena definície dieťaťa a žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, definícia školskej segregácie, zavedenie a vymedzenie podporných opatrení, obmedzenie opakovaní ročníka, zavedenie úvodného ročníka.

Okrem týchto oblastí úpravy návrh zákona zároveň spresňuje niektoré ustanovenia o hodnotení žiakov v nadväznosti na potreby aplikačnej praxe.

 Dátum konca MPK: 19.09.2022

Pin It on Pinterest

Share This