Diskusie s autormi naštartovanej reformy a ďalšími odborníkmi boli jednou z kľúčových tém Výročnej konferencie súkromných škôl 2017, ktorá sa uskutočnila 20.-21. apríla 2017 v Starej Lesnej. Na odbornej časti konferencie zameranej na „Národný program výchovy a vzdelávania SR – Učiace sa Slovensko v súkromných školách a školských zariadeniach“ takmer stovke prítomných zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení z celého Slovenska autori dokumentu – Vladimír Burjan, Ivan Juráš a Juraj Vantuch predstavili kľúčové časti dotýkajúce sa súkromných škôl a školských zariadení.

V minipanelovej diskusii k časti Kvalita a dostupnosť vzdelávania pre všetkých s Vladimírom Burjanom spoludiskutovali Mária Smreková, riaditeľka 1. súkromného gymnázia v Bratislave a František Štefanec, zriaďovateľ Súkromnej základnej školy Štvorlístok, Skalica. Diskutovalo sa o tom, či by mali byť deti v škole šťastné, a ako naplnenie tejto ich potreby podmieňuje dosahovanie ďalších výsledkov a ako zmena paradigmy vzdelávania ovplyvní aj inklúziu detí, ktoré by inak mali len veľmi malú šancu v škole získať viac, ako je to v súčasnosti. Je dôležité, aby sa v triedach znížili počty žiakov, aby pedagógovia vedeli čo najviac individualizovať prístup k nim a podporiť ich jedinečnosť. Návrhy v dokumente by sa mali stať ponukou pre učiteľov, ktorí by mali začať učiť inak.

V časti Materské a základné školy diskutoval spoluautor dokumentu Učiace sa Slovensko Ivan Juráš s prísediacimi – Miroslavou Robinson, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Bratislave a Beátou Nemcovou, zriaďovateľkou Súkromnej materskej školy v Martine. Predstavili komplexný pohľad na kontinuálny vývoj dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní od 0 do 6 rokov, ktoré má svoje špecifické potreby. Práca s dieťaťom a rodinou by mala byť komplexná a štát by mal garantovať možnosť zaškolenia dieťaťa od 3. roka jeho života.

Blok venovaný stredným školám predstavil spoluautor dokumentu Učiace sa Slovensko Juraj Vantuch a debatovali s ním Emil Blicha, zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy ELBA, Prešov a Dagmar Ondrášiková, Súkromné školy Živena pôsobiace v Považskej Bystrici. Stredné školy by mali zasiahnuť radikálne návrhy, napr. by mala byť zadefinovaná minimálna výstupná kvalita absolventov stredných škôl, kariérová pozícia skúšobných komisárov, maturita by mala byť jasným signálom pripravenosti z hľadiska jeho profilu.

V bloku o riadení a financovaní vzdelávacej sústavy diskutovali spoluautori reformy Vladimír Burjan, Ivan Juráš, Juraj Vantuch a Ľubica Petríková, zriaďovateľka Súkromného gymnázia Katkin park, Košice. Predstavili náhľad navrhovaných zmien, zadefinovanie úloh jednotlivých aktérov (zriaďovatelia, riaditelia, učitelia, rodičia…), ktorí by mali fungovať ako tímy, vysvetlili postupnosť plánovania od potrieb až po financie.

Pin It on Pinterest

Share This