“Keďže dlhodobý cieľ – zlepšenie vzdelávania na Slovensku máme s MŠVVaŠ SR rovnaký, hľadáme ďalšie cesty vzájomnej komunikácie a prenosu informácií tak, aby sa nám darilo ho napĺňať,” zdôraznila Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS po pracovnom stretnutí so zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ SR) na čele s Marianom Galanom, generálnym riaditeľom Sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR.

Na dnešnom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo na podnet Asociácie, sme prediskutovali aktuálne dianie v oblasti legislatívy a prijímaných opatrení, najmä noviel zákonov o pedagogických a odborných zamestnancoch, odbornom vzdelávaní a príprave, o štátnej správe a samospráve v školstve a o stave uplatňovania zámerov a myšlienok z programového vyhlásenia vlády so zameraním na stav prípravy NPRVV.

Dohodli sme sa na zlepšení informovanosti zainteresovaných subjektov o prebiehajúcich legislatívnych procesoch prostredníctvom oficiálnych informačných tokov ministerstva, pokračujúcom zastúpení zástupcov súkromných škôl pri tvorbe legislatívnych a koncepčných materiálov MŠVVaŠ SR, a to nielen v oblasti súkromného školstva, účasti zástupcov ASŠŠZS na ďalších aktivitách a podujatiach, organizovaných MŠVVaŠ SR, zastúpení MŠVVaŠ SR na odbornej časti výročnej konferencie súkromných škôl v Banskej Bystrici.

Pin It on Pinterest

Share This