Členovia Správnej rady ASŠŠZS sa na druhom svojom rokovaní od Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo 1. júla 2019 v Liptovskom Mikuláši, sazišli takmer v plnom počte.

Obsahom rokovania boli hlavne aktivity súvisiace so zmenami, ktoré nastali po Valnom zhromaždení 17. apríla 2019, na ktorom sa dovtedajšia prezidentka, p. Saskia Repčíková po 10 rokoch fungovania na tomto poste, rozhodla vzdať funkcie.

Správna rada ASŠŠZS na svojom zasadnutí dňa 1. júla 2019 v Liptovskom Mikuláši v nadväznosti na Valné zhromaždenie ASŠŠZS zo 17. apríla 2019 v Bratislave schválila nasledovné zmeny:

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.
je nová štatutárna zástupkyňa, členka SR
SNP 251/33, 033 01 Liptovský Hrádok
je adresa nového sídla ASŠŠZS
+421 948 215 854 (oprava august 2019)
je nové kontaktné telefónne číslo ASŠŠZS

Členovia Správnej rady sa opakovane venovali aj postaveniu súkromných škôl v systéme regionálneho školstva a deformáciami, ktoré súčasné postavenie prináša a rozhodli sa tejto téme dlhodobo venovať, pretože táto situácia sa prejavuje vo viacerých oblastiach fungovania.

Ďalším významným krokom je nadviazanie spolupráce s vlastným právnikom, aby ASŠŠZS mohla aktívnejšie vstupovať do legislatívneho konania i pomáhať vlastným členom.

Členovia Správnej rady ASŠŠZS  rozhodli aj o zamestnaní Stelly Hanzelovej, ktorá doteraz s ASŠŠZS spolupracovala na komunikácii a PR externe, a rozšírení agendy, ktorej sa bude venovať ako generálna sekretárka. Od tohto kroku si sľubujú hlavne spružnenie a zvýšenie komunikácie s členskou základňou.

Ďalšie zasadnutie Správnej rady je naplánované na mesiac august.

 

Pin It on Pinterest

Share This