“Prestup žiakov do prvého ročníka strednej školy, ktorí sú financovaní podľa § 4 ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení je možný len v rámci upraveného najvyššieho počtu žiakov podľa § 29 ods. 5 a 6 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Uvedené sa netýka žiakov, ktorí prestúpili do prvého ročníka strednej školy zo závažných zdravotných dôvodov alebo závažných rodinných dôvodov,” vyplýva zo stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, o ktoré požiadala ASŠŠZS.

Na základe otázok viacerých členov Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska požiadala MŠVVaŠ SR o usmernenie výkladu zákona k prestupom žiakov prvých ročníkov pre školský rok 2019/2020.

Prinášame Vám kompletné stanovisko, ktoré nám poskytol Ing. František Priesol, riaditeľ odboru stredných škôl a konzervatórií MŠVVaŠ SR:

“Podľa § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 209/208 Z. z. samosprávny kraj určuje do 15. novembra pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa osobitného predpisu pre prijímacie konanie pre príslušný školský rok.

Podľa § 29 ods. 5 a 6 citovaného zákona ministerstvo školstva zverejňuje k 31. januáru 2019 upravený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory pre školský rok 2019/2020.

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prestup žiaka do inej strednej školy na ten istý alebo iný študijný odbor alebo učebný odbor povoľuje riaditeľ strednej školy.

Podľa § 35 ods. 6 školského zákona prestup žiaka do inej strednej školy sa len vo výnimočných prípadoch umožňuje aj v priebehu prvého ročníka. Výnimočnými prípadmi, v ktorých sa povoľuje prestup žiaka v priebehu prvého ročníka sú prestup zo závažných zdravotných dôvodov alebo závažných rodinných dôvodov (najmä zmena  bydliska).

 

Z vyššie uvedených ustanovení zákona vyplýva, že prestup žiakov do prvého ročníka strednej školy, ktorí sú financovaní podľa § 4 ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení je možný len v rámci upraveného najvyššieho počtu žiakov podľa § 29 ods. 5 a 6 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Uvedené sa netýka žiakov, ktorí prestúpili do prvého ročníka strednej školy zo závažných zdravotných dôvodov alebo závažných rodinných dôvodov.

Poskytnutie finančných prostriedkov na začínajúci školský rok podľa § 4 ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov pre žiaka, ktorý prestúpil, je podmienené skutočnosťou, že uvedený žiak sa stane žiakom strednej školy,  na ktorú prestúpil, do 15. septembra začínajúceho školského roka.”

“Všetci žiaci, ktorí prestúpia do prvého ročníka z iných ako závažných zdravotných alebo závažných rodinných dôvodov musia byť prijatí v rámci najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka v dennej forme štúdia určeného samosprávnym krajom alebo upraveného počtu žiakov 1. ročníka zverejneného MŠVVaŠ SR”.

Ing. František Priesol

Pin It on Pinterest

Share This