Zásadné pripomienky k novele Zákona 61/2015 Z.Z. o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave odoslala včera v súlade s legislatívnym procesom Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska.

Ako povedala Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS: “Závažné pripomienky sa týkajú spôsobu, akým sa bude určovať najvyšší počet žiakov v jednotlivých druhoch a odboroch škôl. Upozorňujeme na fakt, že môže dôjsť k obmedzeniu prístupu niektorých detí k vzdelávaniu podľa ich schopností a záujmu, “ a doplnila, že  “naše závažné pripomienky sa týkali aj rozhodovania o prvých ročníkoch a maximálnych počtoch žiakov v školách neštátnych zriaďovateľov.”

V rámci pripomienkového konania  Asociácia upozorňuje aj na to, že “z procesu určovania “smerných čísiel” vypadlo hlasovanie poslancov samosprávnych krajov o príslušnom VZN v pléne a tým pádom ich vylúčeniu z rozhodovania o stredných školách v samosprávnom kraji. Upozorňujeme aj na to, že celý proces je vyňatý zo správneho konania, preto sa zriaďovatelia nebudú mať možnosť odvolať v podľa správneho poriadku. Niektorí zriaďovatelia nebudú mať ani možnosť nechať preskúmať rozhodnutie o počtoch žiakov v prípade, že s ním nebudú súhlasiť.”

Pozitívom pripravovanej novely je podľa S. Repčíkovej vyššia podpora zamestnávateľom, ktorí vstupujú do systému duálneho vzdelávania v takých typoch škôl, pre ktoré je klasické duálne vzdelávanie prínosom.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákon má v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa skončilo 19. marca 2018,  takmer 400 pripomienok, ktorých prehľad nájdete na stránke https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/22

Pin It on Pinterest

Share This