Zrovnoprávnenie zriaďovateľov vo vzdelávaní bolo kľúčovou témou rokovaní na pôde Národnej rady SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, SR, ktoré zorganizoval Daniel Masarovič, prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska.

Na stretnutiach s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom a Richardom Vašečkom, predsedom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport  sa 18. novembra 2020 zúčastnili zástupcovia zriaďovateľov cirkevných a súkromných škôl na Slovensku (Asociácia súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku, Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska, Združenie katolíckych škôl Slovenska a Školský výbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku). Opierajúc sa o princíp rovnoprávnosti postavenia škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa zakotvený v Školskom zákone, neštátne školy a školské zariadenia už niekoľko rokov poukazujú na nespravodlivé nerovnoprávne postavenie neštátnych škôl a školských zariadení na Slovensku a žiadajú o kroky k zrovnoprávneniu neštátnych škôl a školských zariadení pri ich vzniku, fungovaní a financovaní. Súkromné školy na rokovaniach zastupovala Eva Ohraďanová, štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS, evanjelické školy zastupoval predseda Šloského výboru ECAV Miroslav Čurlík a jeho predchodca v tejto funkcii Marián Damankoš. Katolícke školy mali zastúpenie v riaditeľovi arcibiskupského školského úradu Miroslav Jackovi a prezidentovi ZKŠS Danielovi Masarovičovi.

Neštátne (súkromné a cirkevné) školy a školské zariadenia zaradené do Siete škôl a školských zariadení majú nezastupiteľné miesto v systéme vzdelávania na Slovensku najmä preto, že:

  • poskytujú plnohodnotné vzdelávanie a výchovu v zmysle štátom stanovených vzdelávacích a výchovných programov a podliehajú pravidelnému hodnoteniu a kontrole ŠŠI;
  • vytvárajú pluralitu v školskom systéme vychádzajúcu z práva na výchovu a vzdelávanie v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením, čím priamo vytvárajú jeden zo základných pilierov demokratického vzdelávacieho systému;
  • zabezpečujú služby štátu na území, kde ich štát neposkytuje (napr. súkromné CŠPP v 10 okresoch, neštátne MŠ a ZUŠ, jedálne v obciach);
  • dopĺňajú nedostatočné kapacity štátu (súkromné CŠPP tvoriace polovicu poradenského systému, neštátne MŠ významne dopĺňajúce kapacity v existujúcom systéme);
  • poskytujú v priemere kvalitnejšie vzdelávanie v merateľných ukazovateľoch (napr. Testovanie 5, Testovanie 9, OECD/PISA);
  • prinášajú inovácie, skúsenosti zo zahraničia, experimentálne overujú nové učebné odbory a metódy.

Neštátne školy a školské zariadenia uvítali záväzok Vlády SR v programovom vyhlásení a podporujú aktívne kroky a rozhodnutia ministra k zrovnoprávneniu škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa. V tejto súvislosti:

●       upozorňujú na celý komplex nerovnoprávností v postavení zriaďovateľov, ktorý sa výrazne zhoršil počas mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 a priamo zviditeľnil nadradenosť jedného zriaďovateľa nad druhým, ktorú umožňuje aktuálne platná legislatíva.

●       ponúkajú dlhoročnú expertízu a kapacity zriaďovateľov pri urýchlenej príprave legislatívy, ktorá čím skôr prispeje k naplneniu spoločného cieľa – zabezpečeniu princípu rovnoprávnosti zriaďovateľov v duchu Programového vyhlásenia Vlády SR na roky 2020-2024.

 

Pin It on Pinterest

Share This