Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva dodatok č. 2, ktorým sa menia štátne vzdelávacie programy pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá s platnosťou od 15. októbra 2016.

Zdroj: Dodatok č. 2 k ŠVP pre gymnáziá, SOŠ a konzervatóriá | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky

Pin It on Pinterest

Share This