“Eticky kódex učiteľa je dôležitý dokument. Obsahuje základné morálne princípy, ktoré by mal učiteľ dodržiavať vo vzťahu k sebe, aj iným. Jeho prijatie bude podľa tvorcov znamenať prijať osobný morálny záväzok pri výkone povolania. Navrhovaný kódex obsahuje aj ustanovenie o slobode voľby učiteľa, čo ako zástupcovia súkromných škôl a SZ obzvlášť oceňujeme.” Saskia Repčíková, prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska.

Saskia Repčíková sa k tvorbe pripravovanej normy vyjadrovala aj na rokovaní externej pracovnej komisie na Ministerstve školstva, vedy výskumu a športu SR, ktorá sa uskutočnila 25. januára 2018. Naliehavosť ukotvenia  Etického kódexu, ktorý vymedzuje normy správania sa pedagogických a odborných zamestnancov, podobne ako je to aj v iných profesiách (lekári, zdravotné sestry, sudcovia), si uvedomuje aj Slovenská komora učiteľov.

Pin It on Pinterest

Share This