Diskusie o experimentálnom overovaní pokračujú aj po prijatí poslaneckej novely Školského zákona. Včera (25. 6. 2018) ASŠŠZS na pôde Národnej rady SR pod záštitou Mgr. Evy Smolíkovej zorganizovali stretnutie expertov k zavádzaniu inovácií a experimentálnemu overovaniu v školstve.

Účastníci z prostredia inovatívnych verejných, súkromných aj cirkevných škôl, akademickej pôdy, samospráv, MŠVVaŠ SR a Štátneho pedagogického ústavu svojimi cennými podnetmi a poznatkami z praxe otvorili diskusiu o novej podobe legislatívnej a nelegislatívnej podpory inovácií, špeciálne v regionálnom školstve. Stretnutie ukázalo, že je nevyhnutná nielen zmena jednej časti zákona, ale aj systémová podpora zmien v školstve z rôznych úrovní, zdôraznili experti.

Zo stretnutia vyplynulo, že aktuálnou úlohou je riešiť znenie paragraf 14 „Experimentálne overovanie“ Zákona 245/2008 Z.z. a súvisiacich legislatívnych opatrení, a to skôr, než sa na jeseň 2018 dostane novela školského zákona opäť na rokovanie NR SR. Znamená to prípravu takého legislatívneho návrhu, ktorý by umožnil aj existenciu nových foriem vzdelávania; rýchlejšie, pružnejšie a autonómnejšie zavádzanie zmien v školách tak, aby neboli výsadou len škôl, ktoré realizujú experimentálne overovanie; a tiež transparentnejší proces ukončovania experimentov a ich implementácie v školách.

Zároveň z diskusie vyplynuli na dlhšie obdobie ďalšie oblasti, v ktorých by sme mohli navrhnúť zmeny, ktoré by pomohli zavádzaniu inovácií v školách ďalšími spôsobmi – v oblasti pedagogického výskumu, spolupráci vysokých škôl a regionálneho školstva, v oblasti decentralizácie a kompetencie samospráv ako zriaďovateľov, v oblasti zavádzania inovatívnych metód do pregraduálnej a postgraduálnej prípravy pedagógov a ďalších.

Preto bude v najbližšom čase pokračovať práca na návrhoch úprav do existujúceho školského zákona a  neskôr ďalej spolupráca v oblastiach, v ktorých sú navrhnuté väčšie zmeny.

Pin It on Pinterest

Share This