OKTÓBER 2022 (pripravovaná legislatíva + kľúčové dokumenty)

Predložená legislatíva v Legislatívnej rade vlády SR a na rokovaniach Vlády SR

Rokovania Legislatívnej rady vlády SR

 

Na program 64.-66. zasadnutia neboli predložené žiadne zákony priamo súvisiace so školstvom a vzdelávaním.

Rokovania Vlády SR

108. rokovanie, 5. 10. 2022

4. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím za rok 2021 a návrh na jeho aktualizáciu – návrh
Číslo materiálu: UV-36860/2022
Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Číslo uznesenia: 610/2022
Výsledok rokovania: Znenie so zapracovanými pripomienkami

a. Informácia o napĺňaní strategických cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a o činnosti Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch

Číslo materiálu: UV-37146/2022
Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Výsledok rokovania: Vzatý na vedomie

Na program 105.-107. zasadnutia neboli predložené žiadne zákony priamo súvisiace so školstvom a vzdelávaním.

Pin It on Pinterest

Share This