ASŠŠZS v spolupráci s Centrom poradenstva a vzdelávania, n.o, v rámci projektu Ekonomické nástroje efektívneho riadenia neziskových organizácií, pozýva svojich členov na bezplatný seminár:

Workshop - finančné, nákladové a projektové účtovníctvo pre súkromné a cirkevné školy, TRENČÍN, 29.1.2020 od 8:30 do 16:30 h (pre členov ASŠŠZS bezplatne)

Cieľom a zmyslom celého workshopu je ukázať dôležitosť nastavenia účtovného informačného systému pre efektívne riadenie ekonomického procesu zameraného na hospodárenie, projektové riadenie, zdroje financovania, účtovnú závierku, výročnú správu a daňové povinnosti so špecifickým zameraním na súkromné a cirkevné školy.

Finančné účtovníctvo je povinnou súčasťou agendy každej právnickej osoby. Zaznamenáva každú aktivitu, ktorá súvisí s jej financovaním. Poskytuje verný a pravdivý obraz o pohybe majetku a jeho zdrojoch.

Účtovníctvo je uceleným ekonomickým informačným systémom, ktorý plní niekoľko úloh spojených s činnosťou a so špecifikami účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené za účelom podnikania.

Komu je workshop určený:

  • pre účtovníkov, ekonómov, zamestnancov a dobrovoľníkov, ktorí vedú účtovníctvo v neziskovej organizácii

Na workshope sa dozviete:

  • AKÝ je rozdiel medzi finančným, manažérskym (nákladovým) a projektovým účtovníctvom,
  • KEDY ešte účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva a kedy je jednoduchšie prejsť na podvojné účtovníctvo,
  • AKO nastaviť účtovný informačný systém, aby maximálne uľahčil procesy rozhodovania, vyúčtovania zdrojov financovania, nákladovosti jednotlivých procesov, nielen pre kontrolné orgány,
  • PREČO je dôležité aktuálne účtovníctvo,
  • KEDY je príjem súčasne aj výnosom a výdaj súčasne aj nákladom,
  • AKO účtovať hlavnú, ekonomickú, prípadne podnikateľskú činnosť,
  • AKO súvisia finančné ukazovatele  výsledkov činnosti neziskovej organizácie s účtovníctvom.

Viac informácií:

Ing. Dagmar Hoghová, +421/917/350156, Centrum poradenstva a vzdelávania, n.o., www.sluzbymvo.sk

Pin It on Pinterest

Share This